Quyết định 12/2003/QĐ-UB

Quyết định 12/2003/QĐ-UB sửa đổi Điều 6 - Qui định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kèm theo Quyết định 43/2000/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Quyết định 12/2003/QĐ-Ub tổ chức, hoạt động Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà nội sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội QĐ 43/2000/QĐ-UB và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2003/QĐ-Ub tổ chức, hoạt động Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà nội sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 - QUI ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2000/QĐ-UB NGÀY 03/5/2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 15/02/1993;
Căn cứ Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Quyết định số 694/NN/TY-QĐ ngày 11/12/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Chi cục Thú y và tổ chức mạng lưới Thú y ở cơ sở;
Xét đề nghị của Giám đốc các Sở : Nông nghiệp và PTNT - Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 134 TTrLS/SNN-STCVG ngày 23/12/2002 về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Thú y xã, phường, thị trấn tại Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 của UBND Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Sửa đổi, bổ sung điều 6 - Qui định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 của UBND Thành phố, cụ thể như sau :

Nguồn thu và các khoản chi cho hoạt động của Ban Thú y cấp xã :

- Ban Thú y cấp xã thu từ các hoạt động về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra xử lý theo qui định quản lý về Thú y để chi trả cho các hoạt động của Ban theo phương thức gắn thu bù chi.

- Trưởng Ban được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách thành phố với định mức 150.000 đ/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng). Nguồn kinh phí này được ghi trong dự toán Ngân sách hàng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT, cấp trực tiếp cho Chi cục Thú y Hà Nội ngoài kinh phí chi thường xuyên. Chi cục trưởng Chi cục thú y Hà Nội ký Hợp đồng và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho Trưởng Ban Thú y cấp xã theo định mức trên; Đồng thời chịu trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí này theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

- Kỹ thuật viên của Ban Thú y cấp xã được trả thù lao theo kết quả hoạt động, trên cơ sở các nguồn thu.

Điều 2 : Các điều, khoản khác tại Qui định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các qui định trước đây của UBND Thành phố, trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Nông nghiệp và PTNT; Tài chính Vật giá; Thương mại, Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND các quận; huyện, Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2003
Ngày hiệu lực17/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 12/2003/QĐ-Ub tổ chức, hoạt động Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà nội sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2003/QĐ-Ub tổ chức, hoạt động Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà nội sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành17/01/2003
       Ngày hiệu lực17/01/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2003/QĐ-Ub tổ chức, hoạt động Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà nội sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2003/QĐ-Ub tổ chức, hoạt động Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà nội sửa đổi Quyết định 43/2000/QĐ-UB