Quyết định 12/2004/QĐ-BTC

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2004/QĐ-BTC mẫu hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12/2004/QĐ-BTC NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HOÁ ĐƠN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/12/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước số 01/TSSQ-3L.04 trên cơ sở bổ sung nội dung ghi về địa điểm và thời gian vận chuyển hàng; về gia hạn thời gian vận chuyển hàng tịch thu, sung quỹ nhà nước tại mẫu Hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước số 01/TSTT-3L ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BTC ngày 29/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2: Hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo mẫu 01/TSSQ-3L.04 ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Hoá đơn bán tài sản tịch thu quỹ nhà nước theo mẫu 01/TSTT-3L tại Quyết định số 29/2000/QĐ-BTC ngày 29/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Giao Cục Quản lý Công sản tổ chức in ấn, phát hành hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo mẫu mới quy định tại Quyết định này hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh huỷ, quyết toán hoá đơn cũ chưa sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Quyết định này.

Cục trưởng Cục quản lý cộng sản và Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

(Đã ký)

 

Hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số

12 /2004/QĐ-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Mẫu số 01/TSSQ-3L.04

HOÁ ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

(chỉ sử dụng cho cơ quan, đơn vị có chức năng bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước)

Liên 1: (lưu)

Ngày ……. Tháng ……. Năm ……. Ký hiệu: AA/04-QLCS; Số 00000

- Đơn vị bán TSTTSQNN: …………………………………………………...

- Địa chỉ: ………………………………….. Điện thoại: …………………….

- Số tài khoản: ……………….. tại Kho bạc Nhà nước: ……………………..

- Bán theo Quyết định (hoặc văn bản) số ….. ngày ….. tháng ….. năm ……..

của……………………………………………………………………………...

về việc ……………………………………………………………………………...

- Người mua TSTTSQNN: ……………………………………………………

- Đơn vị: ……………………………………………………………………….

- Địa chỉ: ……………………………………… Số tài khoản …………………..

- Hình thức thanh toán: ………………………………………………………..

- Địa điểm vận chuyển hàng đến: ……………………………………………..

- Thời gian vận chuyển: Từ ngày ….. tháng ….. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

Số TT

Tên tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán tài sản: …………………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Phần gia hạn thời gian vận chuyển (nếu có):

- Lý do gia hạn: …………………………………………………………………….

- Thời gian gia hạn vận chuyển: Từ ngày ….. tháng ….. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

- Đơn vị gia hạn (Ký tên, đóng dấu) : …………………………………………….

Liên 1: Lưu hoá đơn gốc Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 3: Dùng cho kế toán thanh toán

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2004/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2004/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2004/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 12/2004/QĐ-BTC mẫu hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2004/QĐ-BTC mẫu hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2004/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Ngọc Tuấn
       Ngày ban hành09/01/2004
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoĐã biết
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2004/QĐ-BTC mẫu hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2004/QĐ-BTC mẫu hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ Nhà nước