Quyết định 12/2008/QĐ-UBND

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 44/2012/QĐ-UBND giao đất xây dựng nhà ở hạn mức giao đất ở và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2007/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2007 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIAO ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở, HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở VÀ HẠN MỨC CÔNG NHẬN DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 89./TT-TNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 49/2007/QĐ-UB ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5, Điều 3 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 là:….diện tích tối thiểu của mỗi bên sau khi chuyển nhượng, chia tách phải đạt 50m2 trở lên đối với khu vực đô thị và 100m2 đối với khu vực nông thôn”. Nay sửa đổi lại là: Diện tích tối thiểu của mỗi bên sau khi chuyển nhượng, chia tách phải đạt 50 m2 trở lên, áp dụng cho cả khu vực nông thôn và đô thị.

Bổ sung vào khoản 5 Điều 3, nội dung:

Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 50m2 được ghi trong quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định, bản án về giải quyết tranh chấp đất đai, phân chia thừa kế, đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân thì thực hiện theo các văn bản đó.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 14 Quyết định 49/2007/QĐ-UBND như sau:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có từ thời điểm 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có một loại giấy tờ gì quy định tại khoản 1, điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và không thuộc các trường hợp: Vi phạm quy hoạch chi tiết đã được công bố, không có tranh chấp, không phải là đất lấn chiếm, không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình công cộng, đất không thuộc diện đã giao cho tổ chức hoặc UBND các cấp quản lý và phù hợp với quy định tại điều 14, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức được quy định tại Điều 12 Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực19/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Ngọc Phi
       Ngày ban hành04/02/2008
       Ngày hiệu lực19/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND