Quyết định 2422/QĐ-UBND

Quyết định 2422/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 2422/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Vĩnh Phúc 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2422/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số: 451/STP - XDVBQPPL ngày 29/5/2015 về việc đề nghị công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 31/12/2013, cụ thể như sau:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

(Có các danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- CPCT;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TTHĐND TPVY, TXPY;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cổng Thông tin và giao tiếp điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, PC1.
(Th- 50b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2422/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/09/2015
Ngày hiệu lực 09/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2422/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Vĩnh Phúc 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2422/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Vĩnh Phúc 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành 09/09/2015
Ngày hiệu lực 09/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2422/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Vĩnh Phúc 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2422/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Vĩnh Phúc 2015

  • 09/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực