Quyết định 15/2010/QĐ-UBND

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được thay thế bởi Quyết định 241/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2010/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Công văn 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1320/TTr-SXD ngày 01/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công:

Chi phí nhân công và máy thi công (phần nhân công) trong dự toán chi phí xây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 72a ngày 29/9/2006; Quyết định số 72c/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006 và Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Mức lương tối thiểu

 

 

Hệ số vùng điều chỉnh

Vùng III (Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên)

Vùng IV (Các huyện còn lại trong tỉnh)

810.000 đồng/tháng

730.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNC

1,80

1,62

Chi phí máy thi công KĐCMTC

1,21

1,16

Hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐC MTC) nói trên được xác định theo mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2010 (chỉ tính cho phần nhân công, chưa bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu, năng lượng theo mặt bằng giá tại thời điểm tháng 01 năm 2010).

1.2. Các khoản mục tính bằng tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng:

Các khoản mục chi phí tính bằng tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Điều chỉnh dự toán một số khoản mục chi phí khác.

2.1.Dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 72b/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006 và Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

 Mức lương tối thiểu

 

 

Hệ số vùng điều chỉnh

Vùng III (Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Bình Xuyên)

Vùng IV (Các huyện còn lại trong tỉnh)

810.000 đồng/tháng

730.000 đồng/tháng

Chi phí nhân công KĐCNCKS

1,80

1,62

2.2.Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình:

Các khoản mục chi phí như: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã điều chỉnh theo Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với dự toán xây dựng công trình đã điều chỉnh theo Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh, hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT theo thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng; khi thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng mới, thì chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng được điều chỉnh hệ số như sau:

Mức lương tối thiểu vùng

 

 

Hệ số điều chỉnh

Vùng III 810.000 đồng/tháng

Vùng IV (Các huyện còn lại trong tỉnh)

730.000 đồng/tháng

(Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên)

(Huyện Bình Xuyên)

I-Chi phí xây dựng

1-Chi phí nhân công KĐCNC

1,176

1,25

1,125

2-Chi phí máy thi công KĐCMTC

1,043

1,061

1,018

II-Chi phí khảo sát xây dựng

-Chi phí nhân công KĐCNCKS

1,176

1,25

1,125

4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng do các Bộ xây dựng chuyên ngành công bố.

Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo đơn giá xây dựng do Bộ xây dựng chuyên ngành công bố, thì điều chỉnh dự toán xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuyên ngành đó.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1. Đối tượng:

1.1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước.

1.2. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định điều chỉnh dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định này.

2. Phạm vi áp dụng:

2.1. Những công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang có khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2010 trở đi được áp dụng điều chỉnh dự toán theo hướng dẫn tại Điều 1 của Quyết định này.

2.2. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa đấu thầu, đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu, hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng thì Chủ đầu tư điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán và giá gói thầu theo hướng dẫn tại Điều 1 của Quyết định này.

2.3. Các nội dung khác không nêu trong Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ với Sở Xây dựng để được giải đáp kịp thời.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu15/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýPhùng Quang Hùng
     Ngày ban hành07/07/2010
     Ngày hiệu lực17/07/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình