Quyết định 3901/QĐ-UBND

Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3901/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC”

UỶ BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 1713/TTr-SXD ngày 27/11/2007 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 06 bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo quyết định này, gồm:

1. Đơn giá phần xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 72a/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006).

2. Đơn giá phần khảo sát xây dựng (Ban hành kèm theo Quyết định số 72b/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006).

3. Đơn giá phần lắp đặt (Ban hành kèm theo Quyết định số 72c/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006).

4. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Quyết định số 72d/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006).

5. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

6. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo để quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng các bộ đơn giá xây dựng công trình núi ở Điều 1 quyết định này làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số 72a/2006/QĐ-UB, Quyết định số 72b/2006/QĐ-UB, Quyết định số 72c/2006/QĐ-UB và Quyết định số 72d/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình: phần xây dựng, phần khảo sát xây dựng, phần lắp đặt, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc. Riêng phần thuyết minh và chi tiết các bộ đơn giá xây dựng công trình kèm theo quyết định số 72a/2006/QĐ-UB, Quyết định số 72b/2006/QĐ-UB, Quyết định số 72c/2006/QĐ-UB và Quyết định số 72d/2006/QĐ-UB ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị sử dụng để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3901/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3901/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3901/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu3901/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
    Người kýNguyễn Ngọc Phi
    Ngày ban hành21/12/2007
    Ngày hiệu lực21/12/2007
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật17 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình