Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND

Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình: Phần lắp đặt tỉnh Vĩnh Phúc do Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh đã được thay thế bởi Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2007 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72c/2006/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: PHẦN LẮP ĐẶT TỈNH VĨNH PHÚC”

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngỳa 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 33/2005/QD-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 895/TTr-SXD ngày 26/9/2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần lắp đặt của tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt là cơ sở để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, phục vụ công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về chế độ, chính sách và phát hiện bất hợp lý, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Xây dựng;
-Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-CPCT, CPVP;
-Báo Vĩnh Phúc;
-Web site Chính phủ;
-Như Điều 4;

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72c/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72c/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2006
Ngày hiệu lực14/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72c/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu72c/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành29/09/2006
        Ngày hiệu lực14/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 72c/2006/QĐ-UBND đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh