Quyết định 45/2005/QĐ-UBND

Quyết định 45/2005/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 45/2005/QĐ-UBND tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu đã được thay thế bởi Quyết định 42/2011/QĐ-UBND xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2005/QĐ-UBND tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2005/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26 - 11 - 2003;
Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2002/TTLT/BNN-BLĐTBXH-BVHTT ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Lao động -TBXH- Bộ Văn hoá thông tin hướng dẫn tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chính sách đối với nghệ nhân;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 560/TTr-SCN ngày 26-10-2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Vĩnh Phúc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc xét công nhận các danh hiệu:

1. Khuyến khích, phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh Vĩnh Phúc trong việc khôi phục làng nghề truyền thống và phát triển ngành nghề, làng nghề mới trên địa bàn tỉnh;

2. Góp phần phát triển sản xuất, tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi theo quy định này là công dân làm việc trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của tỉnh Vĩnh Phúc.

Người có công đưa nghề mới về tỉnh không nhất thiết phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc. Quy định này chỉ giới hạn nghề mới trong tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn khác mà tỉnh chưa có.

Điều 3. Hội đồng xét công nhận

Hội đồng xét công nhận, nghệ nhân, thợ giỏi và người có công đưa nghề mới về tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp. Sở Công nghiệp là cơ quan Thường trực của Hội đồng.

Hội đồng xét công nhận 2 năm họp 1 lần.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thợ giỏi cấp tỉnh

1. Là thợ lành nghề, có trình độ kỹ thuật, kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp đạt trình độ cao mà người thợ bình thường khác không làm được.

2. Làm việc có năng suất, chất lượng cao. Đã tham gia truyền nghề hoặc có khă năng truyền nghề cho người khác trong làng xã; Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt được mọi người cùng làm việc trong ngành nghề thừa nhận.

3. Có sản phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi cấp tỉnh hoặc quốc gia, quốc tế. Những người không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao được nhiều người cùng ngành nghề suy tôn.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét công nhận nghệ nhân cấp tỉnh

1. Là thợ giỏi, có trình độ kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp điêu luyện, có khả năng sáng tạo mẫu mã đạt trình độ nghệ thuật cao mà người thợ bình thường khác khác không làm được.

2. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt được mọi người trong nghề và nhiều người khác tôn vinh thừa nhận.

3. Có sản phẩm đạt trình độ kỹ mỹ thuật cao, đoạt huy chương trong các cuộc thi, triển lãm của tỉnh hoặc quốc gia, quốc tế. Đối với người không có điều kiện tham gia cuộc thi, triển lãm thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ mỹ thuật cao được nhiều người cùng ngành nghề suy tôn.

4. Có công đóng góp trong việc giữ gìn, phát triển nghề; tham gia đào tạo và truyền dạy nghề.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét công nhận người có công đưa nghề mới về tỉnh:

1. Nghề mới được du nhập vào tỉnh Vĩnh Phúc là nghề ở Vĩnh Phúc chưa có. Sản phẩm tạo ra phải được thị trường chấp nhận.

2. Nghề có khả năng thu hút được nhiều lao động( tối thiểu là 150 lao động) hoặc có thể nhân rộng ra nhiều hộ gia đình.

3. Nghề mới có thời gian du nhập và phát triển từ 2 năm trở lên và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

4. Thu nhập của người lao động làm việc trong ngành nghề mới phải bằng hoặc lớn hơn mức thu nhập trung bình của các nghề khác đã có tại địa phương.

Điều 7. Trình tự, hồ sơ xét các danh hiệu

1.Trình tự xét công nhận danh hiệu:

a) UBND các xã, phường, thị trấn có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tổ chức tuyển chọn, đề cử, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, gửi văn bản đề nghị lên UBND huyện, thị xã;

b) UBND huyện, thị xã tập hợp hồ sơ, xác nhận và gửi văn bản đề nghị lên Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh( qua Sở Công nghiệp);

c) Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh tổ chức thẩm định, xét duyệt những người đủ tiêu chuẩn trình lên UBND tỉnh quyết định cấp giấy chứng nhận, bằng công nhận danh hiệu.

2. Hồ sơ xét công nhận các danh hiệu gồm có:

a) Đơn của người được xét công nhận danh hiệu;

b) Bản thành tích cá nhân của người được đề nghị, xét công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh do UBND xã, phường, thị trấn xác nhận;

c) Bản sao công chứng các giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, hội chợ triển lãm của tỉnh hoặc quốc gia, quốc tế;

d) Biên bản xét duyệt và văn bản đề nghị công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh của UBND xã, phường, thị trấn;

đ) Văn bản đề nghị của UBND huyện, thị xã.

Điều 8. Một số chế độ ưu đãi

1. Chế độ đối với thợ giỏi:

a) Được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận danh hiệu: Thợ giỏi cấp tỉnh và được thưởng bằng tiền hoặc hiện vật tương đương trị giá 3 triệu đồng;

b) Được tổ chức truyền, dạy nghề theo quy định của pháp luật;

c) Được tham gia các cuộc thi tay nghề , thợ giỏi do tỉnh và nhà nước tổ chức.

2. Chế độ đối với nghệ nhân:

a) Được UBND tỉnh cấp bằng công nhận danh hiệu: Nghệ nhân cấp tỉnh và được thưởng một khoản tiền hoặc hiện vật tương đương trị giá 5 triệu đồng ;

b) Được tổ chức truyền nghề, dạy nghề theo quy định của pháp luật;

c) Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thiết kế cải tiến mẫu mã tạo dáng sản phẩm, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đa dạng hoá sản phẩm từ các nguồn kinh phí hợp pháp ( kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí sự nghiệp khuyến công, tài trợ của các tổ chức...)

d) Được đề nghị Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú khi đủ tiêu chuẩn quy định;

3. Chế độ đối với người có công đưa nghề mới về tỉnh:

a) Được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận và được thưởng một khoản tiền hoặc hiện vật tương đương có giá trị 5 triệu đồng/ 01 nghề mới;

b) Được tỉnh hỗ trợ trong việc phát triển nghề;

c) Được mở lớp dạy nghề đó;

d) Người đưa nghề mới về tỉnh nếu lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc thì được ưu đãi theo quy định hiện hành của tỉnh;

4. Tiền thưởng cho nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh do ngân sách tỉnh cấp.

5. Đối với nghệ nhân, thợ giỏi có tiếng của các tỉnh khác và người có công đưa nghề mới về Vĩnh Phúc là người ngoài tỉnh có nguyện vọng ở lại Vĩnh Phúc làm ăn lâu dài được xem xét hỗ trợ về nhà ở, đất ở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Phân công trách nhiệm

1.Sở Công nghiệp Vĩnh Phúc là cơ quan thường trực, tiếp nhận hồ sơ thẩm định báo cáo Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh xem xét trình UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh.

2. UBND các huyện, thị và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến rộng rãi quy định này đến các cơ sở sản xuất, làng nghề trên địa bàn; Tổ chức tuyển chọn, đề cử, lập danh sách và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh xem xét trình UBND tỉnh công nhận các danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới về tỉnh.

3. Các sở, ban ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt quy chế này.

Điều 10. Thực hiện:

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ xung, các sở ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ sở sản xuất phản ánh về Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2005
Ngày hiệu lực08/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2005/QĐ-UBND tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2005/QĐ-UBND tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành29/12/2005
        Ngày hiệu lực08/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2005/QĐ-UBND tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2005/QĐ-UBND tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu