Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2009/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP ngày 11/11/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 70/SNV-TCBC ngày 20/01/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối với thành phố Quảng Ngãi: Việc công chứng hợp đồng, giao dịch tại địa bàn thành phố Quảng Ngãi giao cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.

2. Đối với các huyện còn lại: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2009
Ngày hiệu lực 14/03/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/10/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành 04/03/2009
Ngày hiệu lực 14/03/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/10/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch