Quyết định 23/2011/QĐ-UBND

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng hợp đồng Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 20/5/2011, giải trình tại Công văn số 231/STP ngày 19/7/2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 687/SNV-TCBC ngày 16/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng (phòng công chứng, văn phòng công chứng) như sau:

1. Tại địa bàn thành phố Quảng Ngãi: chuyển giao toàn bộ việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân xã, phường và Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện (trừ di chúc Ủy ban nhân dân xã, phường vẫn được chứng thực theo quy định hiện hành).

2. Tại địa bàn các huyện còn lại:

a) Đối với hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại xã thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

b) Đối với hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (không phải là nhà ở) tọa lạc tại thị trấn thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân thị trấn nơi có đất;

c) Đối với hợp đồng, giao dịch (không phải hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có thẩm quyền chứng thực thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định;

d) Đối với giao dịch về nhà ở tọa lạc tại thị trấn; hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng; văn bản thỏa thuận phân chia di sản liên quan đến động sản, văn bản khai nhận di sản liên quan đến động sản thì cá nhân, tổ chức được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân huyện.

3. Việc sửa lỗi kỹ thuật đối với các hợp đồng, giao dịch tại địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã được chứng thực trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đã chứng thực trước đó thực hiện và chỉ áp dụng trong năm 2011. Đối với việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (trừ hợp đồng thế chấp) tại địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã được chứng thực trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì do Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm bàn giao hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.

4. Việc xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp của tỉnh được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2011
Ngày hiệu lực18/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýCao Khoa
       Ngày ban hành08/10/2011
       Ngày hiệu lực18/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2011/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch