Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 192/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 192/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 22/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2013 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009

Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 và Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 của UBND tỉnh.

14/01/2013

2

Quyết định

Số 58/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009

Quy định giá nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

 

 

3

Quyết định

Số 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/02/2013

4

Quyết định

Số 130/2005/QĐ-UBND ngày 18/11/2005

Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất trong quá trình đầu tư - phát triển Khu kinh tế Dung Quất.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện: Bình Sơn và Sơn Tịnh về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất.

14/02/2013

5

Quyết định

Số 28/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007

Ban hành phí bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

08/3/2013

6

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008

Về nội dung chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

09/3/2013

7

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

24/3/2013

8

Quyết định

Số 171/2003/QĐ-UBND ngày 29/9/2003

Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

27/4/2013

9

Quyết định

Số 26/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007

Ban hành phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

06/5/2013

10

Chỉ thị

Số 10/2003/CT-UB ngày 02/4/2003

Thực hiện công tác thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thực hiện công tác thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

13/5/2013

11

Quyết định

Số 19/2003/QĐ-UBND ngày 30/01/2003

Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

17/5/2013

12

Quyết định

Số 09/2006/QĐ-UBND ngày 27/01/2006

Quy định về phân luồng tuyến giao thông, nơi đậu đỗ ô tô, lắp đặt và quản lý công trình báo hiệu đường bộ trong thành phố Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

20/5/2013

13

Quyết định

Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007

Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

20/5/2013

14

Quyết định

Số 31/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007

Sửa đổi khoản 1, Điều 20 Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

15

Quyết định

Số 287/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 11 Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 11/4/2007.

16

Quyết định

Số 26/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

24/5/2013

17

Quyết định

Số 38/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009

Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh ban hành bảng giá cho thuê và một số quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh.

07/6/2013

18

Quyết định

Số 460/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Quy định chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức và những người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

10/6/2013

19

Chỉ thị

Số 02/2007/CT-UBND ngày 05/01/2007

Về việc đẩy mạnh công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

24/6/2013

20

Quyết định

Số 44/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003

Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/8/2013

21

Quyết định

Số 40/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UBND ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

22

Quyết định

Số 49/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009

Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

22/8/2013

23

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

24

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

26/8/2013

25

Quyết định

Số 263/2004/QĐ-UB ngày 18/12/2004

Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

05/10/2013

26

Quyết định

Số 126/2003/QĐ-UB ngày 07/7/2003

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

07/10/2013

27

Quyết định

Số 44/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013

Quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015.

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015.

07/10/2013

28

Quyết định

Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 08/10/2011

Chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức hành nghề công chứng.

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

28/11/2013

29

Quyết định

Số 69/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

Quy định Chính sách đầu tư vào Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

02/12/2013

30

Quyết định

Số 222/2003/QĐ-UBND ngày 21/11/2003

Phân cấp quản lý rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thị xã.

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các huyện, thành phố.

15/12/2013

31

Quyết định

Số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Quy định về thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

21/12/2013

32

Quyết định

Số 49/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013.

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.

01/01/2014

33

Quyết định

Số 14/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009

Quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

03/01/2014

34

Quyết định

Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011

Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 322/QĐ- UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh.

18/12/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 3 Điều 10; Khoản 1 Điều 28.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

02/02/2013

2

Quyết định

Số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 Phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số công việc liên quan trực tiếp tới công dân giữa Sở Tư pháp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Điểm a khoản 3; điểm c, điểm d và điểm đ khoản 4 Điều 1; Điểm c, điểm d khoản 6 Điều 1.

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 299/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số công việc liên quan trực tiếp tới công dân giữa Sở Tư pháp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh.

04/02/2013

3

Quyết định

Số 22/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 Quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất và trình tự, thủ tục tách thửa, hợp thửa đất khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 2 Điều 3.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

01/02/2013

4

Quyết định

Số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Điểm 4.2, khoản 4, Phần I (cấp tỉnh).

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp dạy nghề tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới.

18/4/2013

5

Quyết định

Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm a khoản 2 Điều 3.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh.

02/6/2013

6

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm b, điểm c khoản 1 Điều 5; Khoản 6 Điều 7; Khoản 2 Điều 12; Điểm b khoản 1 Điều 13; Điểm c khoản 1 Điều 15; Khoản 2 Điều 19; Khoản 2 Điều 25; Khoản 2 Điều 26; Khoản 2 Điều 29; Khoản 2 Điều 3; Điều 36.

Được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

14/72013

7

Quyết định

Số 25/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 Ban hành phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm 4.1, 4.2 khoản 4 Điều 1.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

17/8/2013

8

Quyết định

Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 18, Điều 22.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh.

09/9/2013

9

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Khoản 6 Điều 4; Điểm b khoản 1 Điều 6.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 6 Điều 4 và điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND tỉnh.

28/10/2013

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2013 (THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NỘI VỤ NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 297/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

11/3/2012

2

Quyết định

Số 342/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo.

26/4/2012

3

Quyết định

Số 137/2002/QĐ-UBND ngày 06/12/2002

Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

15/6/2012

4

Quyết định

Số 341/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

30/6/2012

5

Quyết định

Số 1982/1998/QĐ-UB ngày 6/7/1998

Phê duyệt và ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng Ngãi.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi.

09/7/2012

6

Quyết định

Số 149/1999/QĐ-UB ngày 13/8/1999

Phê duyệt và ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Quảng Phú - Quảng Ngãi.

 

 

7

Quyết định

Số 338/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

06/12/2012

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 192/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/02/2014
Ngày hiệu lực 14/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 192/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 192/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 192/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Cao Khoa
Ngày ban hành 14/02/2014
Ngày hiệu lực 14/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 192/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 192/QĐ-UBND 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần tỉnh Quảng Ngãi

  • 14/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực