Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 37/2013/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 26/08/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2010/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1442/STC-QLGCS ngày 07/9/2010 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 62/BC-STP ngày 04/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên để làm cơ sở tính thu thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi căn cứ vào những quy định và chính sách hiện hành về thuế tài nguyên và Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức thực hiện.

Khi giá bán các loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% so với mức giá quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể tỉnh;
- BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi
- Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: C.PVP, các P.N/cứu, TTCB;
- Lưu: VT, P.KTTHdqv215.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

BẢNG GIÁ

TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tiền: đồng

TT

Nhóm, loại tài nguyên

ĐV tính

Giá tính thuế

Ghi chú

A

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

Sa khoáng Titan (Ilmennite)

Tấn

500.000

 

B

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

I

Đất, cát, sạn, than

 

 

 

1

Đất khai thác san lấp

m3

13.000

 

2

Đất sét (làm gạch, ngói, đồ gốm …)

m3

23.000

 

3

Cao lanh

m3

50.000

 

4

Cát xây dựng

m3

25.000

 

5

Sỏi, sạn bãi hà

m3

80.000

 

6

Than bùn các loại

Tấn

50.000

 

II

Đá xây dựng thông thường

 

 

 

1

Đá hộc

m3

75.000

 

2

Đá chẻ xây dựng

m3

200.000

 

3

Đá ong

m3

100.000

 

4

Đá xây dựng 1cm x 2cm

m3

160.000

 

5

Đá xây dựng 2cm x 4cm

m3

140.000

 

6

Đá xây dựng 4cm x 6cm

m3

120.000

 

7

Đá 0,5cm x 1cm

m3

110.000

 

8

Đá cấp phối A

m3

100.000

 

9

Đá cấp phối B

m3

80.000

 

10

Đá bụi

m3

30.000

 

11

Đá nung vôi

m3

150.000

 

III

Đá Granit, đá bazan

 

 

 

1

Đá granit dạng khối

m3

1.600.000

 

2

Đá granit ốp lát thương phẩm

m2

50.000

 

3

Đá granit khối (hình lục giác chế tác hàng mỹ nghệ trong nước và xuất khẩu) có Φ ≥ 0,5m

m3

1.400.000

 

4

Đá bazan làm phụ gia sản xuất xi măng

m3

40.000

 

C

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

 

1

Gỗ tròn các loại:

 

 

 

 

Nhóm III

m3

3.000.000

 

 

Nhóm IV

m3

2.500.000

 

 

Nhóm V, VI

m3

2.100.000

 

 

Nhóm VII, VIII

m3

1.600.000

 

2

Cành, ngọn, củi

Ster

100.000

 

3

Tre, nứa, lồ ô (8m/cây)

Cây

6.000

 

4

Mây:

 

 

 

 

- Mây nước, mây đắng

Kg

2.000

 

 

- Mây bột

Kg

2.500

 

 

- Mây đá: Φ < 25mm

Sợi

1.500

Φ: đường kính

 

- Mây đá: 25mm ≤ Φ < 30mm

Sợi

3.000

 

- Mây đá: Φ ≥ 30mm

Sợi

4.000

 

- Mây lằm: dài < 4 m

Lằm

12.000

 

 

- Mây lằm: dài ≥ 4m

Lằm

20.000

 

5

Cây sặt

Kg

1.000

 

6

Đót tươi

Kg

2.000

 

7

Đót bông khô

Kg

8.000

 

8

Sa nhân tươi

Kg

10.000

 

9

Sa nhân khô

Kg

100.000

 

D

Nước thiên nhiên

 

 

 

1

Nước khoáng

m3

300.000

 

2

Nước tinh lọc, đóng chai, đóng hộp

m3

50.000

 

3

Nước thiên nhiên khai thác dùng làm nguyên liệu hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm như: bia, nước ngọt, đường, sữa, nước đá …

m3

50.000

 

4

Sử dụng chung phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, làm mát, tạo hơi …)

m3

5.000

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2010
Ngày hiệu lực07/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 22/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Xuân Huế
       Ngày ban hành27/09/2010
       Ngày hiệu lực07/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 22/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2010/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên