Quyết định 12/2013/QĐ-UBND

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch ngói nung đã được thay thế bởi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân lĩnh vực xây dựng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch ngói nung


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất Đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội tại Tờ trình số 668/TTr-SXD ngày 28/01/2013, (kèm theo báo cáo số 87/STP-VBPQ ngày 17/01/2013 của Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành về quản lý đầu tư sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 120/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về Quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã, các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH; Văn phòng HĐND Thành phố;
- Các Bộ: Xây dựng, TNMT, Công thương, Tư
pháp;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- VPUB: CVP, các PVP, các phòng CVTH, Trung
tâm Công báo;
- Lưu VT; XD0(2ban)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Phân loại gạch, ngói nung

Gạch, ngói nung bao gồm: Gạch đặc, gạch rỗng, gạch ốp lát, trang trí, ngói lợp các loại được sản xuất từ nguyên liệu đất sét, nguyên liệu khác; sản phẩm được tạo thành qua quá trình nhào luyện và nung đốt ở nhiệt độ thích hợp, dùng để xây, lợp và hoàn thiện các công trình xây dựng.

Điều 3. Khuyến khích đầu tư, sản xuất gạch, ngói

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tiền vốn, khoa học công nghệ tiên tiến, sử dụng lao động để sản xuất gạch, ngói bằng nguồn nguyên liệu khai thác từ đất sét đồi, các loại phế liệu xây dựng để triệt để tiết kiệm nguyên liệu và chuyển đổi dần sang sản xuất vật liệu xây không nung.

Chương 2.

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG

Điều 4. Điều kiện đầu tư sản xuất gạch, ngói nung

Tổ chức, cá nhân khi đầu tư sản xuất gạch, ngói nung phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; thực hiện trình tự, thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Dự án đầu tư sản xuất gạch, ngói nung phải có nội dung đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phù hợp với Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương.

b) Có công nghệ, thiết bị sản xuất đạt trình độ tiên tiến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và môi trường sinh thái. Khuyến khích các chủ đầu tư lựa chọn đầu tư công nghệ sấy nung sản phẩm bằng lò tuynel liên hoàn với thiết bị sản xuất trong nước.

c) Sản phẩm gạch, ngói phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d) Tuân thủ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Nguyên liệu để sản xuất gạch, ngói nung

1. Đất sét mỏ, đất sét đồi tại những khu vực đã được quy hoạch sử dụng sản xuất gạch, ngói; đất úng, ngập không có khả năng canh tác; đất nạo vét, khơi sâu ao, sông, hồ; đất ven sông ngoài hành lang bảo vệ đê không dùng để sản xuất nông nghiệp; đất đê đã được hủy bỏ; đất hạ cốt để cải tạo đồng ruộng, đất nạo vét, đào kênh, mương đã có đề án được duyệt; các loại nguyên liệu khác (phế thải xây dựng và các loại vật liệu khác).

2. Khai thác đất để sản xuất gạch, ngói đất sét nung phải tuân thủ các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường; có quy trình, thiết bị khai thác phù hợp, đảm bảo khai thác đúng quy hoạch, sử dụng hợp lý, có hiệu quả và có phương án sử dụng hoặc hoàn trả lại mặt bằng sau khi khai thác xong. Việc khai thác đất sét mỏ, đất sét đồi để sản xuất gạch, ngói phải được cấp phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản.

3. Việc giao đất sét mỏ, đất sét đồi cho các tổ chức, cá nhân để đầu tư sản xuất gạch, ngói được thực hiện theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND Thành phố.

4. Khuyến khích các doanh nghiệp khai thác, cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch, ngói tận dụng vùng đất bãi sông, đất đồi gò, các loại phế thải xây dựng.

Điều 6. Các hành vi bị cấm

1. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất trong phạm vi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; đất nằm trong phạm vi bảo vệ hành lang các công trình giao thông, cầu, cống, thủy lợi, đê kè, vùng phân lũ, thoát lũ, chậm lũ; đường điện cao thế; đất an ninh quốc phòng vào sản xuất gạch, ngói.

2. Các hộ gia đình, cá nhân tự ý sản xuất gạch ngói nung trái quy định tại Điều 4, bằng nguồn nguyên liệu tận dụng từ đất đào ao, đất hạ cốt ruộng, vườn.

3. UBND các xã, phường, thị trấn ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để sản xuất gạch, ngói nung.

4. Đầu tư mới sản xuất gạch, ngói đất sét nung sau năm 2016.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG

Điều 7. Trách nhiệm về hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tổ chức, cá nhân, trong quá trình đầu tư, sản xuất gạch ngói nung, có trách nhiệm:

1. Thực hiện các nghĩa vụ về hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2011/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan khác.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự, an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ đất canh tác, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

4. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, có giải pháp bảo đảm môi sinh, môi trường; lập và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, nếu bụi, khói lò gây thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất, trồng trọt, đời sống của nhân dân ở xung quanh thì phải ngừng sản xuất, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù theo thỏa thuận với người bị thiệt hại. Trường hợp không thỏa thuận được phải căn cứ theo kết quả đánh giá thiệt hại của cơ quan chức năng có thẩm quyền để đền bù.

5. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, phải phù hợp với Quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 123/2009/QĐ-UB ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội và các quy định khác có liên quan.

Điều 8: Trách nhiệm liên quan khác.

Các tổ chức, cá nhân khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quy định này phải thực hiện các thủ tục về đền bù đất đai, hoa màu theo quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và các trách nhiệm có liên quan khác.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ngành

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, có trách nhiệm:

a) Tổ chức, phổ biến hướng dẫn cho các ngành liên quan; UBND các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định này và phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của Thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư, giải pháp công nghệ trong sản xuất gạch, ngói (tạo hình, vận chuyển nội bộ, sấy, nung, xử lý khói thải), chỉ đạo, hướng dẫn việc thay thế sản xuất gạch, ngói nung bằng lò thủ công.

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, các địa phương trong việc thẩm định, trình UBND Thành phố xem xét chấp thuận các dự án đầu tư sản xuất gạch, ngói đảm bảo các điều kiện tại Điều 4 - Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được UBND Thành phố giao.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý tài nguyên, khoáng sản; điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng, quy hoạch khoanh vùng các mỏ sét khai thác để sản xuất gạch, ngói đất sét nung.

đ) Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của Thành phố, tình hình đầu tư, sản xuất gạch ngói nung của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Xây dựng theo quy định.

2. Sở Quy hoạch Kiến trúc

a) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

b) Xác định địa điểm, quy mô cụ thể để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung theo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch phân khu, quy hoạch các đô thị vệ tinh và các điểm dân cư nông thôn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung của các doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan khác trong việc tổ chức thẩm định các dự án sản xuất gạch, ngói trên địa bàn Thành phố.

c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tiền vốn, khoa học công nghệ tiên tiến, sử dụng lao động để sản xuất gạch, ngói từ nguồn nguyên liệu khai thác như đất sét đồi, các loại nguyên liệu khác để triệt để tiết kiệm nguyên liệu, không sử dụng đất nông nghiệp làm gạch ngói và chuyển đổi dần sang sản xuất vật liệu xây không nung.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp phép khai thác mỏ phù hợp với các loại đất được phép sử dụng để sản xuất gạch, ngói đất sét nung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý việc khai thác mỏ liên quan đến nguyên vật liệu sản xuất gạch, ngói.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của mình khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất gạch, ngói nung theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn lập, kiểm tra việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất theo quy định.

d) Kiểm tra tình hình sử dụng đất đai để sản xuất gạch ngói nung trên địa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện các vi phạm để xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND Thành phố.

5. Sở Công Thương

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển ngành Công nghiệp vật liệu xây dựng, trong đó có sản xuất gạch, ngói.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc thẩm định các dự án sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ tiên tiến theo quy định của Thành phố.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, trong đó có công nghệ sản xuất gạch; ngói nung.

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc thẩm định các dự án sản xuất gạch ngói nung.

7. Các Sở, ngành liên quan khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan khác, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây trong việc triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND các cấp

1. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã

a) Kiểm tra, rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn, định kỳ báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

b) Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên Môi trường, các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn có biện pháp kịp thời ngăn chặn, đình chỉ việc khai thác đất và sản xuất gạch, ngói nung trái phép.

c) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

d) Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương.

2. Trách nhiệm của UBND các phường, xã, thị trấn

a) Quản lý hành chính các khu vực khai thác đất và sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn phường, xã, đảm bảo việc khai thác, sản xuất đúng đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái và chống trốn, lậu thuế.

b) Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm trong việc khai thác nguyên liệu, sản xuất gạch ngói trái phép và báo cáo UBND cấp trên xử lý; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vi phạm.

c) Chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện, thị xã về tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Hướng dẫn, kiểm tra

Sở Xây dựng, các Sở chuyên ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã, thị trấn, xã, phường trong phạm vi trách nhiệm của mình, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy định này đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố.

Điều 12. Xử lý các trường hợp tồn tại

Đối với các tổ chức, cá nhân hiện đang sản xuất gạch, ngói nung, không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy định này, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất phải lập dự án đầu tư mới, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Điều 13. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung và người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm Quy định này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2013
Ngày hiệu lực22/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch ngói nung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch ngói nung
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Khôi
       Ngày ban hành12/04/2013
       Ngày hiệu lực22/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản gốc Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch ngói nung

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch ngói nung