Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bổ sung 25/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà sở hữu nhà nước Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:12/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2014/QĐ-UBND NGÀY 05/12/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 532/TTr-SXD ngày 19/5/2015 về việc xin chủ trương áp dụng giá cho thuê nhà kinh doanh đối với các căn nhà thuộc tuyến đường có khả năng sinh lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 1, Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Áp dụng giá cho thuê nhà ở sử dụng vào mục đích kinh doanh cho toàn bộ diện tích sử dụng (bao gồm trệt + lầu), đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở quản lý nằm mặt tiền của các tuyến đường: 30/4, 1/5, Bạch Đằng, Nguyễn Huệ, Phạm Hùng.

2. Áp dụng giá cho thuê nhà sử dụng vào mục đích kinh doanh với toàn bộ diện tích tầng trệt, các tầng còn lại tính theo giá cho thuê nhà ở đối với các nhà do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở quản lý nằm trên đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và được đăng công báo tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- Cục QL Nhà và Thị trường BĐS-BXD;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐ. VP. UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Trung tâm Công báo;
- Các phòng NC;
- Lưu: VT, 6.14.05.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2015
Ngày hiệu lực 13/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bổ sung 25/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà sở hữu nhà nước Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bổ sung 25/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà sở hữu nhà nước Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành 03/07/2015
Ngày hiệu lực 13/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bổ sung 25/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà sở hữu nhà nước Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bổ sung 25/2014/QĐ-UBND giá cho thuê nhà sở hữu nhà nước Vĩnh Long

  • 03/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực