Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2015/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 05 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN - KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 262/TTr-SNV ngày 28 tháng 01 năm 2015 về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Báo cáo kết quả thẩm định số 97/BC-STP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố, gồm những nội dung sau:

1. Quỹ phụ cấp khoán:

a) Đối với cấp xã: ngân sách thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

- Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung.

- Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung.

- Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung;

b) Đối với thôn, khu phố:

Ngân sách khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, khu phố như sau:

- Đối với các thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tối thiểu chung.

- Đối với các thôn thuộc xã; khu phố thuộc phường, thị trấn còn lại được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 tháng lương tối thiểu chung.

2. Số lượng, chức danh của những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn:

a) Số lượng:

- Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người.

- Cấp xã loại 2 được bố trí tối đa không quá 20 người.

- Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa không quá 19 người;

b) Chức danh:

- Công tác Đảng bao gồm: tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng.

- Công tác đoàn thể bao gồm: Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Công tác quốc phòng, an ninh bao gồm: phó chỉ huy quân sự cấp xã, phó trưởng Công an (đối với nơi không có lực lượng công an chính quy), Công an viên thường trực hoặc trưởng ban Bảo vệ dân phố;

- Công tác nội chính, tổng hợp bao gồm: văn thư - lưu trữ - thủ quỹ, tư pháp - hộ tịch, nội vụ - tôn giáo - thi đua - khen thưởng - dân tộc.

- Công tác văn hóa, xã hội bao gồm: lao động - thương binh và xã hội; y tế; dân số - gia đình và trẻ em, giáo dục - văn hóa - thể dục thể thao - truyền thanh.

- Công tác kinh tế, kỹ thuật bao gồm: kế hoạch - thống kê, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông - xây dựng - đô thị, tài nguyên và môi trường, công thương.

3. Số lượng, chức danh của những người hoạt động không chuyên trách thôn - khu phố:

a) Số lượng: mỗi thôn, khu phố được bố trí không quá 03 người;

b) Chức danh:

- Đối với các thôn, bao gồm 07 chức danh: bí thư chi bộ thôn; trưởng ban công tác mặt trận; trưởng thôn; thôn đội trưởng; phó trưởng thôn; Công an viên; nhân viên y tế thôn.

- Đối với các khu phố, bao gồm 06 chức danh: bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng khu phố, phó khu phố, tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố, tổ phó tổ bảo vệ khu phố.

4. Chế độ phụ cấp:

a) Phụ cấp hàng tháng và 3% bảo hiểm y tế: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cân đối trên tổng quỹ khoán và chức danh để chi trả đảm bảo công khai, công bằng và tương quan giữa các vị trí việc làm;

b) Phụ cấp tăng thêm do trình độ chuyên môn nghiệp vụ (nếu có): những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài khoản phụ cấp được hưởng hàng tháng, thì có thể được hưởng phần chênh lệch tăng thêm để đảm bảo tương quan trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, cụ thể như sau:

- Đối với trình độ trung cấp chuyên môn nghiệp vụ, mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu là 1,86.

- Đối với trình độ cao đẳng chuyên môn nghiệp vụ, mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu là 2,10.

- Đối với trình độ đại học chuyên môn nghiệp vụ, mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu là 2,34;

c) Phụ cấp kiêm nhiệm: cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố thì được hưởng 50% phụ cấp của vị trí việc làm đó. Nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì cũng được hưởng 50% phụ cấp của các chức danh kiêm nhiệm cộng dồn.

5. Nguồn kinh phí: phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn - khu phố được chi trả từ nguồn quỹ khoán phụ cấp của ngân sách Trung ương.

Riêng năm 2015, việc chi trả phụ cấp tăng thêm theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 4 Điều này được trích từ ngân sách địa phương. Những năm tiếp theo, việc chi trả phụ cấp tăng thêm được tính từ nguồn quỹ khoán phụ cấp của ngân sách Trung ương; mức khoán chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 2. Mức khoán kinh phí hoạt động hàng năm đối với các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khu phố: căn cứ vào tình hình thực tế ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm đối với các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, khu phố theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm:

a) Quyết định việc sắp xếp, phân công những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn - khu phố theo vị trí việc làm; việc bố trí kiêm nhiệm của từng chức danh để đảm bảo tính hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị;

b) Lập danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu phố; mức phụ cấp, phụ cấp tăng thêm (nếu có) trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm: căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đề nghị của cấp xã phê duyệt danh sách những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu phố; mức phụ cấp, phụ cấp tăng thêm (nếu có), mức phụ cấp kiêm nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ những quy định về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn - khu phố tại Quy định về số lượng, các chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1299/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Điều 3, khoản 1 Điều 12 Quy chế hoạt động của thôn, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2015
Ngày hiệu lực15/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 12/2015/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu12/2015/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
     Người kýTrần Xuân Hoà
     Ngày ban hành05/02/2015
     Ngày hiệu lực15/02/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 12/2015/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2015/QĐ-UBND số lượng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Ninh Thuận