Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ thông báo số 81/TB-UBND ngày 29/4/2016 kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2016 và thông báo số 85/TB-UBND ngày 05/5/2016 kết luận phiên họp Thường trực UBND tỉnh tháng 4/2016;

Theo đnghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh ban hành về chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kim tra VBQPPL-B Tư pháp;
- T.Tr Tnh ủy;
- T.Tr HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Cng Thông tin điện t tnh;
- Trung tâm Công báo Tin học tnh;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Lưu: VT, NNTNMT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, dịch vụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sản xuất: Nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc hộ nghèo, nông dân sản xuất hàng hóa; xã viên thợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, chủ trang trại, công nhân nông - lâm trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tiếp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến nông.

2. Tổ chức khuyến nông thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực nêu tại Điu 1.

3. Người hoạt động khuyến nông khi tham gia chỉ đạo kỹ thuật, bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo nghiệp vụ khuyến nông.

4. Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về khuyến nông.

Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến nông

1. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm và kinh phí thu hồi từ các mô hình, chương trình, dự án khuyến nông (nếu có).

2. Thu từ thực hiện các hợp đồng tư vấn và dịch vụ khuyến nông.

3. Tài trợ và đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

4. Nguồn thu hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến nông

1. Kinh phí khuyến nông được sử dụng cho những hoạt động khuyến nông thuộc địa phương quản lý, thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố và phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển nông nghiệp ca tỉnh theo chương trình, dự án khuyến nông được Ủy ban nhân dân tnh, huyện phê duyệt.

2. Đơn vị sử dụng kinh phí khuyến nông phải đúng mục đích, đúng chế độ; công khai chế độ, định mức, tiêu chun, kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thm quyn, thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

Dự án khuyến nông địa phương thực hiện theo phương thức xét chọn hoặc đặt hàng do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định phù hợp với thực tế từng dự án.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến nông

1. Chi tổ chức lp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo.

a) Đối tượng:

(1) Hỗ trợ người hoạt động khuyến nông khi tham gia bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo nghiệp vụ khuyến nông, gồm:

- Người hoạt động khuyến nông, nhân viên khuyến nông xã, thôn (bản) không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Người hoạt động khuyến nông được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

(2) Hỗ trợ người sản xuất:

- Nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo.

- Nông dân sản xuất hàng hóa, xã viên Tổ hp tác, xã viên Hợp tác xã, chủ trang trại, công nhân nông - lâm trường.

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tiếp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến nông.

b) Nội dung chi: Chi in ấn tài liệu; văn phòng phẩm; nước uống; thuê phương tiện; hội trường; trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tư thực hành; bồi dưỡng cho giảng viên, trợ giảng, hướng dẫn viên thực hành; tiền đi lại, tiền ở cho giảng viên, học viên; tiền ăn cho học viên, tiền khai giảng, bế giảng, in chứng chỉ, y tế, khen thưởng cho lớp học.

c) Mức chi:

(1) Chi cho người sản xuất, người hoạt động khuyến nông không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học.

- Hỗ trợ tiền ăn: Tổ chức tại cơ sở (xã, thôn) 50.000 đồng/ngày thực học/người; tổ chức tại huyện 80.000 đồng/ngày thực học/người và tchức tại tỉnh 100.000 đồng/ngày thực học/người.

- Tiền đi lại theo giá cước phương tiện giao thông công cộng của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đi với người học xa nơi cư trú từ 10 km trở lên; trường hợp những nơi không có phương tiện giao thông công cộng thì thanh toán theo số km thực tế từ nơi cư trú đến nơi tham gia học tập và ngược lại với mức 2.000 đồng/km (mỗi người được thanh toán lượt đi và về cho một khóa học) và mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học.

- Chỗ ở: Tập huấn tại xã hỗ trợ 50.000đ/người/ngày; tại huyện 150.000đ/người/ngày; tại tỉnh 200.000đ/người/ngày.

(2) Hỗ trợ người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học.

- Hỗ trợ công tác phí cho học viên theo Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối vi các cơ quan nhà nưc, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

(3) Doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tiếp hoạt động trong các lĩnh vực khuyến nông: Hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học.

(4) Chi cho giảng viên, trợ giảng:

- Chi phí tiền đi lại, nơi ở, công tác phí cho giảng viên, trợ giảng theo chế độ công tác phí hiện hành.

- Giảng viên là cấp Cục, Vụ, Viện, Trường trực thuộc Trung ương, nghệ nhân cấp tỉnh mức chi 400.000 đồng/bui.

- Giảng viên cấp tỉnh: Mức tối đa không quá 300.000 đồng/buổi.

- Giảng viên cấp huyện: Mức tối đa không quá 200.000 đồng/buổi.

- Giảng viên cấp xã: Mức tối đa không quá 120.000 đồng/buổi.

- Chi phí cho trợ giảng và người phiên dịch tiếng địa phương: Mức chi bằng 50% mức chi cho giảng viên chính.

(5) Chi phí phục vụ lp học: Chi theo thực tế trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

- Chi in ấn tài liệu: Theo thực tế, có chứng từ hợp pháp.

- Thuê hội trường: Theo hợp đồng và chứng từ theo quy định.

- Chi phí điện, nước, vệ sinh phục vụ hội trường và nơi sinh hoạt của học viên theo thực tế, có chứng từ theo quy định.

- Tiền nước uống cho giảng viên, học viên: Chi thực tế, nhưng tối đa không quá 7.000 đồng/người/ngày.

- Chi khác: Theo thực tế, có chứng từ theo quy định.

d) Địa điểm và thời gian tổ chức:

(1) Tập huấn công tác khuyến nông:

- Tại tỉnh: Không quá 3 ngày/lớp.

- Tại huyện: Không quá 2 ngày/lớp.

- Tại xã, cụm xã: 2 ngày/lớp.

(2) Tập huấn kỹ thuật theo chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng, vật nuôi:

- Địa điểm tập huấn: Tại xã, thôn, bản.

- Thời gian tập huấn: 1 ngày/lần triệu tập. số lần triệu tập tùy thuộc vào mùa vụ và thời gian sinh trưởng phát trin của cây trồng, vật nuôi.

(3) Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân theo mùa vụ:

- Địa điểm tập huấn: Tại xã, thôn, bản.

- Thời gian tập huấn: Không quá 2 ngày.

2. Chi thông tin tuyên truyền.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện thông tin, tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có phương án, kế hoạch thông tin tuyên truyền được cấp có thm quyền phê duyệt đ phbiến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn, các tiến bộ khoa học và công nghệ, kết quả mô hình trình diễn, đin hình tiên tiến.

a) Truyền thông khuyến nông: Hàng năm, căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu về công tác thông tin tuyên truyền từng năm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh/Trạm khuyến nông huyện xây dựng kế hoạch, nội dung, dự toán về thời lượng, số lượng và kinh phí gửi cơ quan Nông nghiệp và Phát trin nông thôn phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cp thm định đthực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, lồng ghép với kinh phí tuyên truyền của các chương trình, dự án v Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn, trên cơ sở thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

b) Hội thảo chuyên đề:

- Số lượng đại biểu tham dự không quá 120 người/hội thảo.

- Thời gian không quá 1 ngày/hội thảo.

- Chi phí theo thực tế và theo mục c, khoản 1, Điều 5 của quy định này.

c) Hội thi: Chi thông tin, tuyên truyền; thuê hội trường; trang thiết bị; văn phòng phẩm; chi ban giám khảo chấm thi; chi hội đồng tư vấn khoa học, soạn câu hỏi và đáp án; chi khai mạc, bế mạc; chi hóa chất, vật tư, dụng cụ phục vụ cuộc thi (nếu có); chi đạo diễn và biên tập, dẫn chương trình chương trình thi; chi hỗ trợ ăn, ở, đi lại cho thí sinh trong thời gian luyện tập và tham gia hội thi và chi phí khác theo chế độ quy định hiện hành.

d) Tham gia Hội chợ triển lãm hàng nông nghiệp Việt Nam.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tchức hội chợ do Trung ương tchức tại các tỉnh, Trung tâm Khuyến nông, trạm Khuyến nông xây dựng dự toán mua sản phẩm trưng bày, thuê xe vận chuyn sản phm, công tác phí cho cán bộ tham gia giới thiệu sản phẩm, trình cấp có thm quyền phê duyệt.

3. Chi xây dựng các mô hình trình diễn về khuyến nông.

a) Nội dung:

- Xây dựng các mô hình trình diễn để phổ biến và nhân rộng những tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với quy mô của tỉnh, huyện, xã.

- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

- Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

b) Điều kiện thực hiện các mô hình trình diễn; nhân rộng mô hình trình diễn và các điều kiện tham gia trin khai các chương trình dự án khuyến nông.

(1) Điều kiện người sản xuất được tham gia và hỗ trợ:

- Có địa điểm phù hp với quy mô, nội dung, quy trình kỹ thuật để thực hiện.

- Các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình phải cam kết đu tư (phần đối ứng) theo nội dung của dự án đã được phê duyệt. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo tiến độ và tương ứng với đầu tư thực tế của chủ mô hình.

- Các hộ nông dân chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung của mô hình trin khai.

(2) Điều kiện đơn vị tổ chức thực hiện được tham gia xây dựng mô hình

- Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu chương trình, dự án triển khai.

- Có đội ngũ cán bộ đủ năng lực để thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông.

- Mô hình đưa vào trình diễn không lặp lại về nội dung và không chồng chéo với các đơn vị khác trên cùng địa đim và các hộ tham gia.

- Các loại giống cây trồng, vật nuôi phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cấp thẩm quyền cho phép đưa vào sản xuất.

- Mỗi loại mô hình thực hiện không quá 3 điểm trình diễn/huyện.

c) Định mức hỗ trợ và thu hồi sau đầu tư:

- Định mức đầu tư:

+ Đối với các xã đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ 100% chi phí mua giống và vt tư chính (bao gồm phân hữu cơ hoặc chế phm sinh học, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuốc thú y).

+ Đối với các xã khó khăn: Hỗ trợ 100% chi phí mua giống và 70% chi phí vật tư chính (bao gồm phân hóa học, hữu cơ hoặc chế phm sinh học, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuc thú y).

+ Đối với các xã còn lại: Hỗ trợ 100% chi phí mua giống và 50% chi phí vật tư chính (bao gồm phân hóa học, hữu cơ hoặc chế phm sinh học, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuc thú y).

- Định mức thu hồi: Kết thúc mô hình thu hồi 50% tổng kinh phí đầu tư ban đầu sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng (không thu hồi đối với các mô hình do thiên tai, dịch bệnh bt khả kháng gây ra).

Stiền thu hồi được từ các mô hình khuyến nông theo nội dung và mức thu hồi nêu trên phải được đơn vị chuyn vào số thu của Quỹ khuyến nông tnh, huyện theo quy định tại Hướng dẫn số 864/HD-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các mô hình khuyến nông do ngân sách nhà nước cấp và Quỹ khuyến nông cấp tỉnh, huyện.

d) Quy mô, số hộ và thời gian thực hiện mô hình trình diễn cây trồng, vt nuôi (chi tiết theo biểu đính kèm).

đ) Mô hình cơ giới hóa nông nghiệp: Hỗ trợ mua sắm trang thiết b, máy móc phục vụ sản xuất; công cụ chế biến bảo quản sản phm sau thu hoch theo dự án được cấp có thm quyền phê duyệt: Đối với địa bàn huyện nghèo 30a và địa bàn các xã vùng đặc biệt khó khăn hỗ trợ 100% nhưng tối đa không quá 150 triệu/mô hình; các địa bàn khác mức hỗ trợ tối đa không quá 125 triệu đồng/mô hình.

e) Triển khai mô hình: Chi tập huấn cho người tham gia mô hình, tổng kết, tham quan và chi khác, mức chi ti đa không quá 7 triệu đồng/mô hình. Trong đó mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia tập huấn, tổng kết, tham quan 50.000 đồng/người/ngày.

g) Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình.

Chỉ áp dụng đối với nhân viên khuyến nông không hưởng lương từ ngân sách nhà nước đhướng dn, kim tra, giám sát thực hiện mô hình trình diễn.

- Mức chi bằng số tháng chỉ đạo nhân với 1 lần hệ số lương cơ bản, theo thời gian thực tế nhưng không quá 10 tháng/người/năm.

- Có hợp đồng thuê và thanh lý hợp đồng.

4. Chi nhân rộng mô hình trình diễn ra diện rộng.

Hỗ trợ kinh phí thông tin, tuyên truyền, hội nghị đầu bờ mức chi tối đa không quá 10 triệu đồng/mô hình.

5. Nội dung chi khác liên quan đến hoạt động khuyến nông.

a) Chi mua công nghệ mới gắn với chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(1) Đối với cấp tỉnh: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp vi SNông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính thm định cụ thtrước khi phê duyệt chương trình, dự án.

(2) Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện giao cho Hội đồng Khoa học và công nghệ huyện thm định cụ thtrước khi phê duyệt chương trình, dự án.

b) Chi thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài phục vụ hoạt động khuyến nông.

Căn cứ mức độ cần thiết và khả năng kinh phí đã được duyệt, Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, dự án khuyến nông quyết định:

- Việc thuê chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài.

- Hình thức thuê (theo thời gian hoặc theo sản phẩm) cho phù hợp.

- Mức chi theo hợp đồng thực tế thỏa thuận với chuyên gia bảo đảm chất lượng và hiệu quả (đối với mức thuê chuyên gia từ 15.000.000 đồng/người/tháng trở lên) phải được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Chi tham quan, học tập trong nước.

- Nguyên tắc: Đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí; khi thực hiện: Cấp tỉnh tổ chức phải được Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất (về tchức, thành phần...); cấp huyện, thành phố tchức phải được UBND huyện, thành phố duyệt.

- Mức chi: Theo quy định hiện hành.

7. Mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho các hoạt động khuyến nông.

Thực hiện theo quy định hiện hành và trong phạm vi dự toán ngân sách giao.

8. Kinh phí chi quản lý chương trình, dự án khuyến nông.

a) Cơ quan quản lý kinh phí khuyến nông (Sở Nông nghiệp & PTNT, các đơn vị trực thuộc liên quan; Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế).

Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách giao về kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ hàng năm để tchức, trin khai xây dựng chương trình, dự án; phê duyệt, chỉ đạo, kim tra, giám sát đánh giá thực hiện mô hình, chương trình, dự án thuê chuyên gia (nếu có); chi làm thêm giờ theo chế độ quy định; chi công tác phí, xăng dầu, thuê xe đi kim tra (nếu có); chi thm định xét chọn, nghim thu chương trình, dự án khuyến nông, chi khác (nếu có).

b) Đơn vị, tổ chức thực hiện mô hình khuyến nông.

- Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện mô hình khuyến nông: Sử dụng ngun kinh phí thường xuyên và không thường xuyên (đặc thù nếu có) ngân sách giao và các nguồn nêu tại Điu 3 của quy định này.

- Đơn vị, tổ chức ngoài công lập, người hoạt động khuyến nông, người sản xuất thực hiện mô hình khuyến nông: Theo thực tế nhưng không quá 4% (riêng 6 huyn nghèo không quá 5%) trên tng mức kinh phí đấu thầu hoặc đặt hàng thực hiện mô hình, dự án khuyến nông.

c) Nội dung chi quản lý dự án khuyến nông ca tổ chức chủ trì, bao gồm: Xây dựng thuyết minh dự án; tchức thm định nội dung và dự toán kinh phí dự án hàng năm; kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu dự án hàng năm; viết báo cáo tng kết, nghiệm thu cấp cơ sở khi kết thúc dự án; mua văn phòng phm, thông tin, liên lạc; quản lý cơ sở; phụ cấp chủ nhiệm dự án và các khoản chi khác (nếu có).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí khuyến nông

1. Lập, phân bổ và giao dự toán

a) Đối với cấp tỉnh: Vào tháng 10 năm trước năm kế hoạch, căn cứ chương trình, dự án, mô hình khuyến nông nêu tại Điều 6, các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ từng năm Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng nội dung, lập dự toán khối lượng, thời lượng và kinh phí hoạt động khuyến nông gửi Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (bao gồm dự toán kinh phí) đ trin khai thực hiện.

b) Đối vi huyện, thành phố: Vào tháng 10 năm trước năm kế hoạch, căn cứ chương trình, dự án, mô hình khuyến nông nêu tại Điều 6, các nội dung khác theo yêu cầu, Trạm Khuyến nông lập chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT /Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính lập,thm định trình UBND huyện, thành phố phê duyệt (bao gồm dự toán kinh phí) đ trin khai thực hiện.

2. Quyết toán.

- Báo cáo quyết toán phải kèm theo danh mục các nội dung chương trình đã được giao trong năm thực hiện, quyết toán chi tiết theo nội dung chi tại quy định này.

- Quyết toán vào chương tương ứng, loại 010, khoản 014 “Các hoạt động dịch vụ nông nghiệp”.

3. Các nội dung khác liên quan: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản quy định hiện hành.

Điều 7. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo

1. Cơ quan Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch ni dung hoạt động khuyến nông, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông đúng nội dung, đúng mục đích, có hiệu quả.

Trạm Khuyến nông tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi UBND cấp huyện, gửi Trung tâm Khuyến nông tng hợp gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đbáo cáo UBND tỉnh.

3. S Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố.

- Phê duyệt nội dung chương trình khuyến nông do cơ quan chuyên môn cấp huyện thẩm định.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trong việc triển khai thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn.

- Giao cho Hội đồng Khoa học và công nghệ huyện thẩm định cụ thể trước khi phê duyệt chương trình, dự án.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Xây dựng cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật của các loại cây trồng, vật nuôi nhưng không vượt quá mức quy định của Trung ương và tại quy định này (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) đlàm căn cứ xây dựng các chương trình dự án khuyến nông hàng năm.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố về khuyến nông.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn phục vụ cho hoạt động khuyến nông.

3. Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học huyện/thành phố: Có trách nhiệm phối hp với cơ quan nông nghiệp và cơ quan tài chính cùng cấp thm định các chương trình, dự án khuyến nông có áp dụng công nghệ mới, trước khi trình cp có thm quyn phê duyệt.

4. Cơ quan Tài chính tỉnh, huyện, thành phố.

- Phối hợp thẩm định nội dung chương trình, dự án, mô hình khuyến nông và dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động khuyến nông trình UBND tỉnh, huyện, thành phố phê duyệt.

- Bảo đảm nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông và thực hiện chính sách khuyến nông tại địa bàn theo quy định.

5. Trung tâm Khuyến nông, Trạm Khuyến nông.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông trên đa bàn đã được phê duyệt, tổ chức nghiệm thu các nội dung đã kết thúc.

Báo cáo đánh giá kết quả các nội dung đã triển khai trên địa bàn theo yêu cu gửi cơ quan Nông nghiệp và PTNT cùng cấp đ tng hợp báo cáo cấp trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh vSở Nông nghiệp và PTNT đtrình UBND tỉnh xem xét giải quyết

 

BIỂU QUY MÔ, SỐ HỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỂM MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Kèm theo Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

Số TT

Tên mô hình

Nội dung hỗ trợ

Quy mô/điểm trình diễn

Quy mô/hộ

Thời gian thực hiện

1

MH cây trồng hàng năm

Hỗ trợ giống (hạt giống, cây con, hom, củ), phân hóa học, thuốc BVTV, vôi bột

Tối đa 10 ha

Tối đa 1 ha/hộ

5 tháng

2

MH cây trồng lâu năm

Hỗ trợ giống (hạt giống, cây ghép, cành chiết, cành giâm), phân hóa học, thuốc BVTV, vôi bột

Tối đa 10 ha

Tối đa 1 ha/hộ

3 năm

3

MH cây lâm nghiệp, cây thảo quả

Hỗ trợ giống (hạt giống, cây ghép, cành chiết, gốc, thân ngm), phân hóa học, thuốc BVTV, vôi bột

Tối đa 30 ha

Tối đa 1 ha/hộ

3 năm

4

MH vỗ béo trâu, bò

Hỗ trợ thức ăn hỗn hợp (gồm cám đậm đặc, cám dạng viên), thuốc tiêm phòng và thuốc tẩy ký sinh trùng

Tối đa 60 con

Tối thiểu 3 con/hộ

4 tháng

5

MH cải tạo đàn trâu, bò

MH cải tạo đàn trâu, bò: Hỗ trợ 01 trâu hoặc bò đực giống; Thức ăn hỗn hợp cho trâu bò đực; tiền phối giống (thành công) cho trâu bò, cái; vác xin tiêm phòng cho cả đàn

21 con (1 đực giống/20 trâu, bò cái)

Tối đa 2 con/hộ

12 tháng

6

MH nuôi dê nhốt chuồng

Hỗ trợ Dê giống trọng lượng không quá 15kg/con, thức ăn tinh (Cám đậm đặc, cám dạng viên do các đơn vị được phép sản xuất), thuốc tiêm phòng và thuốc ty ký sinh trùng.

50 con

Tối thiểu 5 con/hộ

12 tháng

7

Mô hình nuôi lợn sinh sản (giống bản địa)

Hỗ trợ Lợn nái hậu bị (trọng lượng 10 kg/con), thức ăn tinh (Cám gạo, bột sắn, bột ngô) và thuốc thú y

20 con

Tối đa 2 con/hộ

12 tháng

8

Mô hình nuôi lợn thịt (giống bản địa)

Hỗ trợ lợn giống (trọng lượng 10 kg/con), thức ăn tinh và thuốc thú y.

50 con

Tối đa 5 con/hộ

7 tháng

9

Mô hình chăn nuôi gia cầm

Hỗ trợ Gà, vịt, ngan giống (1 ngày tuổi), thuốc thú y và thức ăn hỗn hợp

 

 

 

-

Mô hình chăn nuôi gia cầm sinh sản

 

500 con

Tối thiểu 100 con/hộ

12 tháng

-

Mô hình chăn nuôi gia cầm thương phm

 

2.000 con

Tối thiểu 300 con/hộ

4 tháng

10

Mô hình nuôi ong nội lấy mật

Hỗ trợ thùng nuôi ong và đàn ong có 3 cầu ong

100 đàn

Tối thiểu 20 đàn/hộ

12 tháng

11

Mô hình thủy sản bán thâm canh

Hỗ trợ cá giống cấp I (3 con/m2 ao), thuốc và thức ăn thủy sản

Tối đa 1 ha

Tối thiểu 0,2 ha/hộ

8 tháng

Ghi chú: Định mức kinh tế kỹ thuật theo Sổ tay khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông phát hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Minh Tiến
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quản lý sử dụng quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông Hà Giang

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực