Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 830/TTr-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2019 về ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- C
ng TTĐT Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện t
Thành phố;
- VPUB: CPVP, các Phòng: TKBT, NC, KSTTHC
;
- Lưu: VT, Ban TĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho cá nhân có đóng góp đi với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng xét tặng

Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cng hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời.

2. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thđô” chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân. Không áp dụng hình thức truy tặng Huy hiệu.

3. Việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tiến hành thường xuyên.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, QUY TRÌNH XÉT TẶNG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” xét tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thđô, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đối với cá nhân thuộc thành phố Hà Nội

a) Cá nhân tham gia hoạt động Cách mạng trước ngày 19/8/1945 ở Hà Nội;

b) Cá nhân tham gia hoạt động Cách mạng trước ngày 19/8/1945 không hoạt động Hà Nội;

c) Cá nhân tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp; cá nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ;

d) Cá nhân được thành phố Hà Nội trình và đã được khen thưởng một trong các hình thức sau:

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

Anh hùng Lao động;

Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân;

Giải thưởng Hồ Chí Minh;

Chiến sỹ Thi đua toàn quốc;

Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập.

Đạt giải nhất, huy chương vàng trong các cuộc thi, giải đấu cấp khu vực hoặc thế giới.

đ) Cá nhân trong thời gian công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố được tặng thưởng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công.

e) Cá nhân được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng một trong các hình thức sau:

Công dân Thủ đô ưu tú;

10 lần được tặng Bằng khen về thành tích công tác năm hoặc danh hiệu “Người tốt, việc tốt” Thành phố;

03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp Thành phố;

03 lần được tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” (bao gồm cả cá nhân có tên trong nhóm tác giả).

g) Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau:

Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố; Giám đốc, phó giám đốc sở, ban, ngành, Trưởng, phó đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hoặc chức vụ tương đương một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên.

Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy viên Ban thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, y viên Ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã từ hai nhiệm kỳ (8 đến 10 năm) trở lên.

2. Đối với cá nhân thuộc các Bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đi ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới, được các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị thuộc Thành phố đề xuất.

3. Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài:

Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô, Thành phố và các nước trên thế giới được, được các sở, ban, ngành, đoàn thể đề xuất.

4. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng được Thành ủy Hà Nội, Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét tặng

1. Tờ trình đề nghị xét tặng của sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố (theo mẫu số 1 và 2 kèm theo).

2. Báo cáo thành tích của từng cá nhân (theo mẫu số 3 kèm theo).

3. Các tài liệu, minh chứng kèm theo (quyết định khen thưởng, quyết định bổ nhiệm, chuẩn y hoặc công nhận chức vụ).

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu cho các cá nhân thuộc đơn vị quản lý và cá nhân đã nghỉ hưu tại đơn vị.

2. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu cho các cá nhân liên quan thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thchính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố tổng hợp, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét, tặng Huy hiệu cho cá nhân là người Việt Nam) ở nước ngoài và người nước ngoài.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vcó trách nhiệm tổng hợp danh sách, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tặng thưởng.

Chương III

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hình thức khen thưởng

Cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tặng Bng chứng nhận, Huy hiệu và được thưởng tin bng 1,0 ln mức lương cơ sở.

Điều 8. Kinh phí khen thưởng

Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưng của Thành phố.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Đơn vị đề nghị tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho cá nhân, chịu trách nhiệm về thành tích của cá nhân đó. Trường hợp đã được tặng thưởng nhưng phát hiện kê khai thành tích không đúng thì Ủy ban nhân dân Thành phố hủy bỏ quyết định tặng thưởng, thu hồi Huy hiệu, Bằng chứng nhận, tiền thưởng, đơn vị đề nghị và tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy có những vấn đề chưa phù hợp, hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

 

Mẫu số 01

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đơn vị trình

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /TTr-

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

TỜ TRÌNH

Về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Căn cứ Quyết định số      /QĐ/2019/QĐ-UBND ngày   /   /2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; đơn vị.... kính trình UBND Thành phố tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho.... cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều... của Quy chế (có danh sách kèm theo).

Đơn vị kính trình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02

Đơn vị trình:
Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Thành tích

Hộ khẩu thường trú

Chỗ ở hiện nay

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị lập danh sách
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

I. Một số thông tin về cá nhân:

- Họ và tên:                                           Nam/nữ

- Ngày tháng năm sinh:

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện nay:

- Đơn vị công tác:

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:

II. Thành tích đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”:

Phần này ghi rõ thành tích đạt được theo tiêu chuẩn quy định tại Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” (phô tô căn cứ quyết định khen thưởng, quyết định bổ nhiệm, chuẩn y hoặc công nhn chức v).

III. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Phần nay ghi rõ cá nhân có chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước không? có bị hình thức kỷ luật nào không?

 

Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương

Hà Nội, ngày tháng năm 20
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ, tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành20/05/2019
       Ngày hiệu lực30/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội

           • 20/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực