Quyết định 40/2017/QĐ-UBND

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô s 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại tờ trình số 2870/TTr-SNV ngày 09 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2017 và thay thế Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” và Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 7, Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKTTW;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Thành viên HĐTĐKT TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- VPUBND TP: các CPVP;
Phòng: TK-BT, TH, NCLâm;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Ban TĐKT TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” để tặng cho cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng xét tặng

Cá nhân ở trong nước và nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng

1. Việc xét, tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” đảm bảo chính xác, kịp thời.

2. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân. Không áp dụng hình thức truy tặng danh hiệu.

3. Việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tiến hành hàng năm.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT TẶNG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét, tặng

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” chỉ xét tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đối với cá nhân thuộc thành phố Hà Nội:

a) Cá nhân tham gia hoạt động Cách mạng trước ngày 19/8/1945 ở Hà Nội;

b) Cá nhân tham gia hoạt động Cách mạng trước ngày 19/8/1945 không hoạt động ở Hà Nội; cá nhân tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp về sinh sống tại Hà Nội: có tham gia công tác Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại Hà Nội từ 5 năm trở lên (được chính quyền phường, xã, thị trấn xác nhận);

c) Cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị và được khen thưởng một trong các hình thức sau:

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân;

- Giải thưởng Hồ Chí Minh;

- Chiến sĩ Thi đua toàn quốc;

- Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động.

d) Cá nhân được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng thưởng:

- 10 lần được tặng Bằng khen về thành tích công tác năm hoặc danh hiệu “Người tốt, việc tốt” Thành phố;

- 03 ln được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp Thành phố;

- 03 lần được tặng Bằng sáng kiến, sáng tạo Thủ đô.

đ) Cá nhân đã và đang giữ các chức vụ sau:

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, y viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, y viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố (Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) một nhiệm kỳ trở lên; Trưởng, Phó các Ban Đảng và Chánh, Phó Văn phòng Thành ủy; Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố và tương đương một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên;

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên;

2. Đối với cá nhân thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố:

Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong nước và trên Thế giới, được các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố đề xuất.

3. Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài:

Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các Thủ đô, Thành phố và các nước trên thế giới, được các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng Sở Ngoại vụ đề xuất.

4. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng được Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét tặng

1. Tờ trình đề nghị xét tặng của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố (theo mu s 1 và 2 kèm theo).

2. Báo cáo thành tích của từng cá nhân (theo mẫu s 3 kèm theo).

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố xét và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét, tặng Huy hiệu cho các cá nhân thuộc đơn vị quản lý và cá nhân đã nghỉ hưu tại đơn vị.

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng cho các Cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.

3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố tổng hợp, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét, tặng Huy hiệu cho cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tặng thưởng.

Chương III

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hình thức khen thưởng

1. Cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tặng Bằng chứng nhận và thưởng tiền bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được ghi vào Sổ vàng truyền thống của Thành phố do Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ lưu giữ.

Điều 8. Kinh phí

Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của Thành phố.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố chủ động xét và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”. Hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

2. Đơn vị đề nghị tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho cá nhân, chịu trách nhiệm về thành tích của cá nhân đó. Trường hợp đã được tặng thưởng nhưng phát hiện thành tích không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này thì Ủy ban nhân dân Thành phố hủy bỏ quyết định tặng thưởng, thu hồi Huy hiệu, Bằng chứng nhận, tiền thưởng.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy những điều chưa phù hợp, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung.

 

MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2017/QĐ-UBND ngày  /  /2017 của UBND thành phố Hà Nội)

UBND THÀNH PHỐ
Đơn vị trình
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  /TTr-

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

TỜ TRÌNH

Về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Căn cứ Quyết định số …… ngày ……………… của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; đơn vị ... kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho.... cá nhân đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định tại Điều …… của quy chế (có danh sách kèm theo).

Đơn vị kính trình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu: VT.

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2017/QĐ-UBND ngày  /  /2017 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị:
Địa chỉ:

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Thành tích

Hộ khẩu thường trú

Chỗ hiện nay

Đơn vị trình

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị lập danh sách
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 03

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2017/QĐ-UBND ngày  /  /2017 của UBND thành phố Hà Nội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  tháng  năm 20
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”

I. Một số thông tin về cá nhân:

- Họ và tên:                                                       Nam/nữ

- Ngày tháng năm sinh:

- Hộ khẩu thường trú:

- Nơi ở hiện nay:

- Đơn vị công tác:

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:

II. Thành tích đề nghị xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”:

Phần này ghi rõ thành tích đạt được đúng theo tiêu chuẩn nào của Điều 4, Chương II Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” (phô tô căn cứ).

Ví dụ: Cá nhân là cán bộ lão thành cách mạng hoạt động ở Hà Nội (kèm theo bản chụp chứng nhận là cán bộ lão thành cách mạng hoạt động ở Hà Nội).

III. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Phần này ghi rõ việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bị hình thức kỷ luật nào không?

 

Xác nhận của cơ quan
hoặc chính quyền địa phương

Hà Nội, ngày  tháng  năm 20
Người khai ký tên
(Ghi rõ họ, tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành04/12/2017
       Ngày hiệu lực14/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2019
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội