Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” kèm theo Quyết định 22/2010/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô 22/2010/QĐ-UBND Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô 22/2010/QĐ-UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2010/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tại Tờ trình số 249/TTr-SNV(BTĐ) ngày 18 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội như sau:

“Điều 7. Hình thức khen thưởng

1. Cá nhân được tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô'’ được tặng Biểu trưng, Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Ban TĐKTTW; (để b/c)
- Đoàn ĐBQH Hà Nội; (để b/c)
- TT T.ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Các PCT UBND TP; (để b/c)
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thành viên HĐTĐKTTP;
- Sở Tư pháp HN;
- VPUBND: TH, CB, THh;
- Lưu: VT, BTĐ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực24/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô 22/2010/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô 22/2010/QĐ-UBND Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành14/08/2014
       Ngày hiệu lực24/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô 22/2010/QĐ-UBND Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2014/QĐ-UBND sửa đổi xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô 22/2010/QĐ-UBND Hà Nội