Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Huy hiệu sự nghiệp xây dựng Thủ đô Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 22/2010/QĐ-UBND  

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 239/TTr-BTĐ ngày 17/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 86/1999/QĐ-UB ngày 07/10/1999 và Quyết định số 1644/QĐ-UB ngày 03/4/2006 của UBND Thành phố và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban TĐKT TW (để báo cáo);
- Đoàn ĐBQH HN (để báo cáo);
- TT T.Ủy, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Bộ TP (để kiểm tra lại);
- Sở Tư pháp (để thực hiện tự kiểm tra);
- Trung tâm Công báo TP;
- VP UBND TP:THq;
- VPUB: THq; 
- Lưu: VT, BTĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 05 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1.  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” là hình thức khen thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm ghi nhận, tôn vinh những thành tích, cống hiến của các cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Bản Quy chế này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 2. Đối tượng xét tặng

Tất cả các cá nhân là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này sẽ được UBND thành phố Hà Nội tặng thưởng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng  

1. Việc xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” phải bảo đảm công khai, chính xác, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục động viên được các cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

2. Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” chỉ xét tặng 1 lần đối với mỗi cá nhân. Không áp dụng hình thức truy tặng danh hiệu này.

3. Việc xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tiến hành hàng năm.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT TẶNG

Điều 4. Tiêu chuẩn xét, tặng

Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” chỉ xét tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam, Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối với cán bộ công chức không bị kỷ luật phải ghi lý lịch, đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đối với cá nhân thuộc thành phố Hà Nội (bao gồm cả các địa phương mới mở rộng):

a) Cá nhân là cán bộ lão thành cách mạng hoạt động ở Hà Nội;

b) Cá nhân là cán bộ lão thành cách mạng, không hoạt động ở Hà Nội và cá nhân tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp về sinh sống tại Hà Nội, tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể tại Hà Nội từ 5 năm trở lên (được chính quyền phường, xã, thị trấn xác nhận);

c) Cá nhân được UBND Tỉnh, Thành phố đề nghị và được khen thưởng một trong các hình thức sau:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang;

Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân;

Giải thưởng Hồ Chí Minh;

Chiến sĩ Thi đua toàn quốc;

Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động.

d) Cá nhân được UBND Tỉnh, Thành phố tặng thưởng:

Giải thưởng Thăng Long (hoặc tương đương);

10 năm (không cần liên tục) được UBND Tỉnh, Thành phố tặng Bằng khen về thành tích công tác năm hoặc danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu Thành phố;

03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp Thành phố (hoặc tương đương);

03 lần được tặng danh hiệu “Nhà Doanh nghiệp giỏi Thủ đô”.

03 lần được tặng Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.

d) Cá nhân công tác ở Hà Nội đã và đang giữ các chức vụ sau:

Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố;

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Thành phố, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị Tỉnh, Thành phố (Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) một nhiệm kỳ trở lên; Trưởng, phó các ban đảng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ngành Tỉnh, Thành phố và tương đương một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên;

Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy (huyện ủy, thị ủy); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị quận, huyện, thị xã (Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) một nhiệm kỳ (5 năm) trở lên;

Cấp trưởng các chức sắc tôn giáo yêu nước Thành phố.      

2. Đối với cá nhân thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước:

Có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tăng cường sự hợp tác giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong cả nước được các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố đề xuất và được UBND Thành phố chấp thuận.

3. Đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài:

Có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô và các nước trên thế giới được các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng Sở Ngoại vụ Thành phố đề xuất và được UBND Thành phố chấp thuận.

4. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được UBND Thành phố ghi nhận.

Điều 5. Thủ tục, hồ sơ

1. Văn bản đề nghị xét tặng của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố.

2. Trích ngang thành tích của từng cá nhân.

Điều 6. Quy trình xét tặng

1. Cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố do các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố xét và đề nghị UBND Thành phố xét, tặng Danh hiệu (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ).

2. Cá nhân thuộc các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô thông qua sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố nào thì sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố đó xét, đề nghị UBND Thành phố xét, tặng Danh hiệu (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ).

3. Cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài do Sở Ngoại vụ phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố xét, đề nghị UBND Thành phố xét, tặng danh hiệu (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ).

4. Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ Thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách, thẩm định và trình UBND Thành phố quyết định tặng thưởng.

Chương 3.

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hình thức khen thưởng

1. Cá nhân được tặng Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được tặng biểu trưng, Bằng chứng nhận kèm theo tiền thưởng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương). Mức thưởng theo khoản 2, Điều 73, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

2. Cá nhân được tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” được ghi vào Sổ vàng truyền thống của Thành phố do Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội lưu giữ.

Điều 8. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ khen thưởng của Thành phố.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố chủ động xét và đề nghị UBND Thành phố xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”. Hồ sơ gửi UBND Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm. Ngoài thời gian trên, UBND Thành phố chỉ xét tặng Danh hiệu phục vụ cho công tác đối ngoại.

2. Đơn vị đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” cho cá nhân, chịu trách nhiệm về thành tích của cá nhân đó. Trường hợp đã được tặng thưởng nhưng phát hiện thành tích không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này thì UBND Thành phố hủy bỏ quyết định tặng thưởng, thu hồi Kỷ niệm chương, Bằng chứng nhận, tiền thưởng (hoặc hiện vật có giá trị tương đương).

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy còn những điều chưa phù hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực10/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
      Người kýNguyễn Thế Thảo
      Ngày ban hành31/05/2010
      Ngày hiệu lực10/06/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2017
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Quy chế xét tặng danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng