Quyết định 1359/QĐ-UBND

Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

Nội dung toàn văn Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 215/TTr-STP ngày 01 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, gồm 47 văn bản, trong đó: 30 văn bản (05 Nghị Quyết, 25 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; 17 văn bản (06 Nghị quyết và 11 Quyết định) hết hiệu lực một phần.

(Danh mục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử và Công báo Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP,
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;

- Lưu: VT, NC(B)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn


 

Mu số 03
ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013

Ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

1/8/2017

2.

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND Ngày 09/07/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

1/8/2017

3.

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi các nội dung về thực hiện nhiệm vụ 2016 đã thực hiện xong.

Hết hiệu lực theo năm

01/1/2016

4.

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/NQ-HĐND năm 2016 ngày 3/8/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hp phần I

03/8/2016

5.

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

01/1/2018

6.

Quyết định

193/2005/QĐ-UBND Ngày 18/11/2005

Về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

16/12/2017

7.

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Về việc cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

01/1/2018

8.

Quyết định

86/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Ni

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

14/8/2017

9.

Quyết định

90/2009/QĐ-UBND ngày 16/07/2009

Về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

10.

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

14/12/2017

11.

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 30/08/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

12.

Quyết định

54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010

Về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/12/2017

13.

Quyết định

53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010

Về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày của UBND về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

16/6/2017

14.

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong việc quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

06/8/2017

15.

Quyết định

53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc trợ cấp hàng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ và người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

16.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phHà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 16/6/2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/6/2017

17.

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

Về việc hỗ trợ học nghề, tạo việc làm và tín dụng cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND Thành phố về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

23/7/2017

18.

Quyết định

54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013

Ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/11/2017

19.

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/12/2017

20.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

21.

Quyết định

6827/QĐ-UBND ngày 12/01/2013

Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

1/1/2018

22.

Quyết định

634/QĐ-UBND ngày 28/01/2013

Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

23.

Quyết định

621/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

24.

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Về quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 về việc Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

11/06/2017

25.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/09/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/09/2017

26.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

14/12/2017

27.

Quyết định

4166/QĐ-UBND ngày 7/8/2014

Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/10/2017

28.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Về việc ban hành một số quy định quản lý về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

24/11/2017

29.

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND Ngày 31/12/2016

Về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện), xe máy (kể cả xe máy điện), xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/01/2018

30.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND Ngày 31/07/2014

Về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

01/8/2017

 

 

Mu số 04
Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013-2015

Khoản 5, khoản 6 phụ lục 09

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/8/2017

2.

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 8; Điểm a Khoản 1 Điều 10; Điều 12; Điều 14;

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô).

01/1/2017

3.

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Điều 3

Hết hiệu lực 1 phần về mức thu học phí theo năm học được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 1/8/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội.

11/8/2016

4.

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về đề án Quản lý nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 4, Khoản 6 Điều 1

Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội điều chỉnh Nghị quyết 18/2008/NQ-HĐND về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

19/07/2014

Phần danh mục biệt thự

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khai thác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

04/7/2017

5.

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND Ngày 06/12/2016 về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

Sửa đổi Điểm I, II; III Khoản b mục 19; khoản d mục 19;

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

01/01/2018

6.

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

- Về chỉ tiêu tại Điểm 2.3, Khoản 2, Mục 1, Điều 1;

- Về nhiệm vụ tại Khoản 2, Mục II, Điều 1;

- Nội dung ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Khoản 3, Mục II, Điều 1;

- Mục 4 Điều 1 về Kinh phí thực hiện;

- Phụ lục số 1 về chỉ tiêu thực hiện mức độ 3, 4 giai đoạn 2016 -2020;

- Phụ lục số 2 về danh mục các dự án, hạng mục đầu tư giai đoạn 2016 -2020

Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghquyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

01/01/2018

7.

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 2; Điều 3; khoản 1, Điều 7, Điều 9; điểm b và c Điều 12; Điều 16; khoản 1, Điều 20; khoản 5, Điều 22; điểm h, khoản 1, Điều 23; điểm d, khoản 4, Điều 23; khoản 10, Điều 23; điểm b, khoản 12, Điều 23

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND TP sửa đổi, bổ sung Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố HN

14/5/2017

8.

Quyết định

96/2014/QĐ-UBND Ngày 29/12/2014 V/v ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2019

Điểm d, đ Khoản 2 Điều 2; Khoản 4 Điều 2; Khoản 2 Điều 3; Khoản 3, Khoản 6 Điều 5;

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/05/2017 v/v sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

09/6/2017

9.

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 Ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Điều 11, Điều 13, Khoản 1 Điều 14, Khoản 3 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18, Khoản 1 Điều 21

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

26/10/2017

10.

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND Ngày 02/10/2014 V/v ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 6, Điều 7

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/11/2017

11.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điểm b Khoản 1 Điều 13 Ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/11/2017

12.

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND Ngày 13/08/2015 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Điều 1, Khoản 8 Điều 2; Điểm a khoản 2 Điều 3

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

09/12/2017

13.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Điểm d, khoản 11, Điều 2

Hết hiệu lực bi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

09/12/2017

14.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Khoản 1 Mục I Điều 1; Khoản 10 Mục II Điều 1; Điểm a, Khoản 2 Mục III Điều 1

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

09/12/2017

15.

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 Về việc ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tên điều 4; Khoản 1 Điều 4; Khoản 1 Điều 7; Khoản 3 Điều 8; Khoản 2 Điều 14; Khoản 6 Điều 14; Điều 5; Khoản 2 Điều 8; Khoản 3 Điều 14

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

11/12/2017

16.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Điểm d khoản 3 Điều 3; Điểm b, khoản 1 Điều 5

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội

21/12/2107

17.

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khoản 5, khoản 6 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Khoản 1 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 7; Khoản 5 Điều 12; Khoản 5 Điều 13; Khoản 2 Điều 9

Hết hiệu lực bi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 15/12 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

25/12/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1359/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1359/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2018
Ngày hiệu lực16/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1359/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1359/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Hồng Sơn
       Ngày ban hành16/03/2018
       Ngày hiệu lực16/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội

           • 16/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực