Quyết định 621/QĐ-UBND

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 mức trích từ khoản thu hồi qua thanh tra đã được thay thế bởi Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 mức trích từ khoản thu hồi qua thanh tra


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI QUA CÔNG TÁC THANH TRA THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 90/2012/TT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Liên tịch: Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Thanh tra Thành phố tại Công văn số 7158/LN:TC-TTrTP ngày 31/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra thực nộp vào ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Thanh tra Thành phố; Thanh tra các sở, ngành; Thanh tra các quận, huyện, thị xã.

2. Nội dung và mức trích:

a. Đối với Thanh tra Thành phố:

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b. Đối với Thanh tra các sở, ngành; Thanh tra các quận, huyện, thị xã;

- Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 1 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm.

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.

4. Các nội dung khác không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2012/TT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Liên tịch: Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Thanh tra Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND TP; (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c PVP, Các phòng CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 621/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 25/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 mức trích từ khoản thu hồi qua thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 mức trích từ khoản thu hồi qua thanh tra
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 621/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 25/01/2013
Ngày hiệu lực 25/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 mức trích từ khoản thu hồi qua thanh tra

Lịch sử hiệu lực Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2013 mức trích từ khoản thu hồi qua thanh tra