Quyết định 634/QĐ-UBND

Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội

Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân đã được thay thế bởi Quyết định 1359/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Liên tịch: Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Thanh tra Thành phố tại Công văn số 7158/LN:TC-TTrTP ngày 31/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại: Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của Thành phố, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn; Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung và mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định tại phụ lục đính kèm.

3. Các nội dung khác không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2012TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Liên tịch: Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.

5. Nguồn kinh phí: Kinh phí đảm bảo chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Chánh Thanh tra Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c PVP, Các phòng CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND Thành phố)

STT

NỘI DUNG CHI

MỨC CHI

1

Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

 

a

Đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

 

 

- Cấp Thành phố:

120.000 đ/ngày/người

 

- Cấp Huyện:

100.000 đ/ngày/người

 

- Cấp xã:

60.000 đ/ngày/người

b

Đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

 

 

- Cấp Thành phố:

100.000 đ/ngày/người

 

- Cấp Huyện:

80.000 đ/ngày/người

2

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân

 

a

Đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

 

 

- Cấp Thành phố:

120.000 đ/ngày/người

 

- Cấp Huyện:

100.000 đ/ngày/người

 

- Cấp xã:

50.000 đ/ngày/người

b

Đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra:

 

 

- Cấp Thành phố:

100.000 đ/ngày/người

 

- Cấp Huyện:

80.000 đ/ngày/người

3

Cán bộ, công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân (Áp dụng cho cả 3 cấp: thành phố, huyện, xã)

50.000 đồng/ngày/người

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 634/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2013
Ngày hiệu lực 28/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 634/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 634/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 28/01/2013
Ngày hiệu lực 28/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân

Lịch sử hiệu lực Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2013 chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp dân