Quyết định 6827/QĐ-UBND

Quyết định 6827/QĐ-UBND năm 2013 nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 6827/QĐ-UBND 2013 nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế gia đình nghèo Hà Nội đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND quy định nội dung mức chi thẩm quyền Hội đồng nhân dân Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 6827/QĐ-UBND 2013 nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế gia đình nghèo Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6827/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Căn cứ Công văn số 1740/TTg-KTTH ngày 23/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo;

Căn cứ Thông tư số 07-TT/TU ngày 29/02/2012 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành Phố Hà Nội trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Liên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Tờ trình số 1454/TTr - LN: LĐTBXH-TC-BHXH ngày 04/07/2013 và Tờ trình số 2529/TTr-LĐTBXH ngày 05/11/2013 về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo và Công văn số 1954/STP-VBPQ ngày 06/08/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn cận nghèo của Thành phố), kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Thành phố đảm bảo.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định này.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, đảm bảo kinh phí thực hiện.

4. UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, giải quyết các thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ LĐTB&XH;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP để báo cáo;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP để báo cáo;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP để báo cáo;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Ban VHXH - HĐND TP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, KT, TH;
- Lưu.VT, VX (Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6827/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6827/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6827/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6827/QĐ-UBND 2013 nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế gia đình nghèo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6827/QĐ-UBND 2013 nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế gia đình nghèo Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6827/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6827/QĐ-UBND 2013 nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế gia đình nghèo Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6827/QĐ-UBND 2013 nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế gia đình nghèo Hà Nội