Quyết định 120-LĐ/QĐ

Quyết định 120-LĐ/QĐ năm 1985 ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản ; biểu diễn nghệ thuật ; thư viện do Bộ trưởng Bộ lao động ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120-LĐ/QĐ bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện


BỘ LAO ĐỘNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120-LĐ/QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG SỐ 120-LĐ/QĐ NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1985 BAN HÀNH BẢN DANH MỤC SỐ 1 CÁC CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VIÊN CHỨC BỘ VĂN HOÁ VÀ CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ XUẤT BẢN; BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT; THƯ VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Căn cứ Quyết định số 36-CP ngày 2-2-1980 của Hội đồng Chính phủ và Chỉ thị số 277-TTg ngày 1-10-1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 117-HĐBT ngày 15 tháng 7 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành bản danh mục số 1 các chức vụ viên chức Nhà nước;
Căn cứ Điều 2 Chỉ thị số 124-HĐBT ngày 7-11-1983 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá và kết luận của cuộc họp Tiểu ban danh mục và tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức Nhà nước ngày 13-3-1985;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức Bộ Văn hoá gồm 103 chức danh và chuyên ngành báo chí; xuất bản; biểu diễn nghệ thuật; thư viện gồm: 156 chức danh. Trong đó:

- Chức danh đầy đủ của báo, tạp chí, tập san, bản tin: 33 chức danh.

- Chức danh đầy đủ của nhà xuất bản: 24 chức danh.

- Chức danh đầy đủ của đơn vị biểu diễn nghệ thuật: 80 chức danh.

- Chức danh đầy đủ của thư viện: 19 chức danh (có bản danh mục đính kèm).

Điều 2

Căn cứ bản danh mục này, Bộ Văn hoá tiến hành xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ theo điểm 3 của Chỉ thị số 124-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và tổ chức hướng dẫn thực hiện hệ thống chức danh viên chức này trong toàn ngành nhằm đem lại hiệu quả thiết thực làm cho bộ máy gọn nhẹ, tăng cường hiệu lực quản lý trên mọi mặt công tác.

Điều 3

Tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh đầy đủ thuộc 4 chuyên ngành: báo chí, xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện sẽ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá ra quyết định ban hành hướng dẫn ứng dụng thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện.

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Văn hoá và các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và cơ sở sử dụng các chức danh viên chức ngành văn hoá có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

I. NỘI DUNG BẢN DANH MỤC SỐ 1 BỘ VĂN HOÁ VÀ CHUYÊN NGÀNH:BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THƯ VIỆN.

Căn cứ Quyết định số 117-HĐBT ngày 15-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng và các quy định trong bản danh mục số 1 (chức danh gốc) đã ban hành; bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các viên chức ngành Văn hoá ban hành theo Quyết định số 120-LĐ-QĐ ngày 6 tháng 6 năm 1985 bao gồm:

1. Chức danh đầy đủ của Bộ Văn hoá từ Trung ương đến địa phương và cơ sở:

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 103 chức danh đầy đủ

Nhóm 9: 92 chức danh đầy đủ

Nhóm 8: 11 chức danh đầy đủ

2. Chức danh đầy đủ của chuyên ngành, tạp chí, tập san, bản tin:

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 11

Nhóm 9: 4 chức danh đầy đủ

Nhóm 8: 7 chức danh đầy đủ

Loại B: Viên chức chuyên môn: 22

Nhóm 5: 22

3. Chức danh đầy đủ của chuyên ngành xuất bản (cho nhà xuất bản).

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 8 chức danh đầy đủ

Nhóm 9: 3 chức danh đầy đủ

Nhóm 8: 5 chức danh đầy đủ

Loại B: Viên chức chuyên môn: 16 chức danh đầy đủ

Nhóm 5: 16 chức danh đầy đủ

4. Chức danh đầy đủ của đơn vị biểu diễn nghệ thuật:

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 17 chức danh đầy đủ

Nhóm 9: 6 chức danh đầy đủ

Nhóm 8: 11 chức danh đầy đủ

Loại B: Viên chức chuyên môn: 63 chức danh đầy đủ

Nhóm 5: 63 chức danh đầy đủ

5. Chức danh đầy đủ của thư viện (cho 1 thư viện)

Loại A: Viên chức lãnh đạo: 10 chức danh đầy đủ

Nhóm 9: 3 chức danh đầy đủ

Nhóm 8: 7 chức danh đầy đủ

Loại B: Viên chức chuyên môn: 5 chức danh đầy đủ

Nhóm 5: 8 chức danh đầy đủ

Loại C: Viên chức thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật:

1 chức danh đầy đủ

Nhóm 1: 1 chức danh đầy đủ

II. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Dựa theo quy định về phạm vi sử dụng đối với mỗi chức danh ghi trong bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của Bộ Văn hoá và chuyên ngành: báo chí, xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện.

Bộ Văn hoá tiến hành xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ và hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc và toàn ngành trong toàn quốc áp dụng. Mỗi chức danh đầy đủ được sử dụng trong thực tế phải có nội dung lao động đúng với luận chứng khoa học đã nghiên cứu khi hình thành các chức danh đó và Bộ Văn hoá hướng dẫn nội dung cho cơ sở và cho từng người. Khi có trường hợp thay đổi các nội dung lao động cơ quan chủ quản phải báo với Bộ Văn hoá và bàn bạc với Bộ Lao động (theo Điều 2 của Quyết định 117-HĐBT ngày 15-7-1982 của Hội đồng Bộ trưởng) để sửa đổi hoặc ngoại lệ.

Bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành: báo chí, xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện (xem bản danh mục đính kèm).

 

Đào Thiện Thi

(Đã ký)

 

CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ - XUẤT BẢN - BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT - THƯ VIỆN

TT

Nhóm

Chức danh gốc
117-HĐBT

Mã số

Chức danh đầy đủ

Phạm vi sử dụng

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Chức danh đầy đủ của báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

1

9

Tổng biên tập

9110

Tổng biên tập báo, tập san, bản tin

 

2

 

 

 

Phó tổng biên tập phụ trách biên tập

Tỉnh, thành phố,đặc khu, ngành ở Trung ương

3

 

 

 

Phó tổng biên tập phụ trách thư ký toà soạn.

 

4

 

 

 

Phó tổng biên tập phụ trách trị sự.

 

5

8

Trưởng ban

8110

Trưởng ban biên dịch tạp chí, tập san.

 

6

 

 

 

Trưởng ban bạn đọc báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

7

 

 

 

Trưởng ban biên tập báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

8

 

 

 

Trưởng ban thư ký toà soạn báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

9

 

 

 

Trưởng ban tư liệu báo, tạp chí, bản tin.

 

10

 

 

 

Trưởng ban trị sự báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

11

8

Trưởng chi

8210

Trưởng chi nhánh báo, tạp chí, nhánh tập san, bản tin.

 

12

5

Người biên

5210

Người biên dịch cấp I tạp chí, dịch tập san.

 

13

 

 

 

Người biên dịch cấp II tạp chí, tập san.

 

14

 

 

 

Người biên dịch cấp III tạp chí, tập san.

 

15

 

 

 

Người biên dịch cấp cao tạp chí, tập san.

 

16

5

Người biên tập

5220

Người biên tập cấp I báo, tạp tập chí, tập san, bản tin.

 

17

 

 

 

Người biên tập cấp II báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

18

 

 

 

Người biên tập cấp III báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

19

 

 

 

Người biên tập cấp cao báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

20

5

Người bình luận

5230

Người bình luận báo, tạp chí.

 

21

5

Người hiệu

5250

Người hiệu đính tạp chí, tạp san đính

 

22

5

Phóng viên

5400

Phóng viên báo cấp I

 

23

 

 

 

Phóng viên báo cấp II

 

24

 

 

 

Phóng viên báo cấp III

 

25

 

 

 

Phóng viên báo đặc biệt

 

26

 

 

 

Phóng viên báo ảnh cấp I

 

27

 

 

 

Phóng viên báo ảnh cấp II

 

28

 

 

 

Phóng viên báo ảnh cấp III

 

29

 

 

 

Phóng viên báo ảnh đặc biệt

 

30

5

Chuyên viên

 

Chuyên viên sản xuất báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

31

 

 

 

Chuyên viên phát hành báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

32

5

Cán sự

 

Cán sự xuất bản báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

33

 

 

 

Cán sự phát hành báo, tạp chí, tập san, bản tin.

 

 

 

 

 

Chức danh đầy đủ của một nhà xuất bản

 

1

9

Giám đốc

9080

Giám đốc nhà xuất bản

Phạm vi sử dụng các tỉnh, thành phố, đặc khu và các ngành ở trung ương

2

 

 

 

Phó giám đốc thứ nhất (Tổng biên tập).

 

3

 

 

 

Phó giám đốc phụ trách sản xuất.

 

4

8

Trưởng ban

 

Trưởng ban biên tập nội dung sách

 

5

 

 

 

Trưởng ban biên tập mỹ thuật sách.

 

6

8

Trưởng chi nhánh

 

Trưởng chi nhánh các nhà xuất bản

 

7

8

Trưởng phòng

 

Trưởng phòng biên tập kỹ thuật sách

 

8

 

 

 

Trưởng phòng sửa bản in thử.

 

9

5

Chuyên viên

 

Chuyên viên xuất bản sách.

 

10

5

Cán sự

 

Cán sự xuất bản sách.

 

11

5

Người biên tập

 

Trợ lý biên tập nội dung sách

 

 

 

 

 

Người biên tập nội dung sách cấp I

 

13

 

 

 

Người biên tập nội dung sách cấp II

 

14

 

 

 

Người biên tập nội dung sách cấp III

 

15

 

 

 

Người biên tập mỹ thuật sách cấp I

 

16

 

 

 

Người biên tập mỹ thuật sách cấp II

 

17

 

 

 

Người biên tập mỹ thuật sách cấp III

 

18

 

 

 

Người biên tập kỹ thuật sách cấp I

 

19

 

 

 

Người biên tập kỹ thuật sách cấp II

 

20

 

 

 

Người biên tập kỹ thuật sách cấp III

 

21

5

 

 

Hoạ sĩ đồ hoạ sách.

 

22

 

 

 

Hoạ sĩ minh hoạ sách.

 

23

5

 

 

Kỹ thuật viên chụp ảnh cho các loại sách

 

24

5

 

 

Người sửa bản in cho các loại sách.

 

 

 

 

 

Chức danh đầy đủ của các đơn vị biểu diễn nghệ thuật

 

1

9

Giám đốc

9080

Giám đốc nhà hát

Các nhà hát biểu diễn nghệ thuật của trung ương và địa phương và địa phương các đoàn nghệ thuật của trung ương và địa phương

2

 

 

 

Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật

 

3

 

 

 

Phó giám đốc phụ trách kinh tế.

 

4

9

Trưởng đoàn

 

Trưởng đoàn biểu diễn nghệ

 

5

 

 

 

Phó đoàn phụ trách nghệ thuật.

 

6

 

 

 

Phó đoàn phụ trách kinh tế

 

7

8

Trưởng đoàn

 

Trưởng biểu diễn xiếc

 

8

8

Trưởng đài

 

Trưởng đài sân khấu.

 

9

8

Trưởng đội

 

Trưởng đội diễn viên kịch hát

 

10

 

 

 

Trưởng đội diễn viên múa rối.

 

11

 

 

 

Trưởng đội diễn viên kịch nói.

 

12

 

 

 

Trưởng đội diễn viên xiếc

 

13

 

 

 

Trưởng đội diễn viên ca.

 

14

 

 

 

Trưởng đội diễn viên múa.

 

15

 

 

 

Trưởng đội diễn viên nhạc.

 

16

 

 

 

Trưởng đội diễn viên hợp xướng.

 

17

8

Trưởng phòng

 

Trưởng phòng nghệ thuật các nhà hát, đoàn biểu diễn.

 

18

5

Diễn viên

 

Diễn viên kịch nói, kịch hát cấp I

 

19

 

 

 

Diễn viên kịch nói, kịch hát cấp II

 

20

 

 

 

Diễn viên kịch nói, kịch hát cấp III

 

21

 

 

 

Diễn viên múa rối cấp I

 

22

 

 

 

Diễn viên múa rối cấp II

 

23

 

 

 

Diễn viên múa rối cấp III

 

24

 

 

 

Diễn viên xiếc người cấp I

 

25

 

 

 

Diễn viên xiếc người cấp II

 

26

 

 

 

Diễn viên xiếc người cấp III

 

27

 

 

 

Diễn viên xiếc động vật cấp I

 

28

 

 

 

Diễn viên xiếc động vật cấp II

 

29

 

 

 

Diễn viên xiếc động vật cấp III

 

30

 

 

 

Diễn viên ảo thuật cấp I

 

31

 

 

 

Diễn viên ảo thuật cấp II

 

32

 

 

 

Diễn viên ảo thuật cấp III

 

33

 

 

 

Diễn viên hề xiếc cấp I

 

34

 

 

 

Diễn viên hề xiếc cấp II

 

35

 

 

 

Diễn viên hề xiếc cấp III

 

36

 

 

 

Diễn viên hát cấp I

 

37

 

 

 

Diễn viên hát cấp II

 

38

 

 

 

Diễn viên hát cấp III

 

39

 

 

 

Diễn viên nhạc cấp I

 

40

 

 

 

Diễn viên nhạc cấp II

 

41

 

 

 

Diễn viên nhạc cấp III

 

42

 

 

 

Diễn viên múa cấp I

 

43

 

 

 

Diễn viên múa cấp II

 

44

 

 

 

Diễn viên múa cấp III

 

45

5

Hoạ sĩ

5110

Hoạ sĩ sân khấu cấp I

 

46

 

 

 

Hoạ sĩ sân khấu cấp II

 

47

 

 

 

Hoạ sĩ sân khấu cấp III

 

48

 

 

 

Hoạ sĩ thể hiện mỹ thuật sân khấu cấp I

 

49

 

 

 

Hoạ sĩ thể hiện mỹ thuật sân khấu cấp II

 

50

 

 

 

Hoạ sĩ thể hiện mỹ thuật sân khấu cấp III

 

51

5

Kỹ thuật

5140

Kỹ thuật ánh sáng sân khấu viên ánh sáng

 

52

5

Kỹ thuật

 

Kỹ thuật âm thanh sân khấu viên âm thanh

 

53

5

Kỹ sư ánh sáng

 

Kỹ sư ánh sáng sân khấu

 

54

5

Kỹ sư âm thanh

 

Kỹ sư âm thanh sân khấu

 

55

5

Người biên tập

5220

Người biên tập âm nhạc cấp I

 

56

 

 

 

Người biên tập âm nhạc cấp II

 

57

 

 

 

Người biên tập âm nhạc cấp III

 

58

 

 

 

Người biên tập sân khấu cấp I

 

59

 

 

 

Người biên tập sân khấu cấp II

 

60

 

 

 

Người biên tập sân khấu cấp III

 

61

5

Người chỉ huy

5240

Người chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng cấp I

 

62

 

 

 

Người chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng cấp II

 

63

 

 

 

Người chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng cấp III

 

64

 

 

 

Người chỉ huy hậu đài.

 

65

5

Người dàn dựng múa

 

Người dàn dựng múa cấp I

 

66

 

 

 

Người dàn dựng múa cấp II

 

67

5

Người đệm đàn

 

Người đệm đàn cấp I

 

68

 

 

 

Người đệm đàn cấp II

 

69

5

Nhà đạo diễn

5310

Người đạo diễn kịch hát, kịch nói, múa rối cấp I

 

70

 

 

 

Nhà đạo diễn kịch hát, kịch nói, múa rối cấp II

 

71

 

 

 

Nhà đạo diễn kịch hát, kịch nói, múa rối cấp III

 

72

 

 

 

Nhà đạo diễn xiếc cấp I

 

73

 

 

 

Nhà đạo diễn xiếc cấp II

 

74

 

 

 

Nhà đạo diễn xiếc cấp III

 

75

 

 

 

Nhà đạo diễn nhạc kịch cấp I

 

76

 

 

 

Nhà đạo diễn nhạc kịch cấp II

 

77

 

 

 

Nhà đạo diễn nhạc kịch cấp III

 

78

5

Nhà biên đạo múa

5320

Nhà biên đạo múa cấp I

 

79

 

 

 

Nhà biên đạo múa cấp II

 

80

 

 

 

Nhà biên đạo múa cấp III

 

 

 

 

 

Chức danh đầy đủ của một thư viện

 

1

9

Giám đốc

9080

Giám đốc thư viện

Phạm vi sử dụng cho các tỉnh, thành phố, đặc khu và các ngành ở Trung ương

2

 

 

9081

Phó giám đốc phụ trách xây dựng vốn tài liệu và xử lý kỹ thuật

 

3

 

 

9082

Phó giám đốc phụ trách phục vụ người đọc, và thông tin thư mục

 

4

8

Trưởng phòng

8310

Trưởng phòng bổ sung

 

5

 

 

 

Trưởng phòng biên mục

 

6

 

 

 

Trưởng phòng phân loại

 

7

 

 

 

Trưởng phòng phục vụ người đọc

 

8

 

 

 

Trưởng phòng hướng dẫn nghiệp vụ

 

9

 

 

 

Trưởng phòng lưu văn hoá phẩm

 

10

8

Trưởng thư viện

5020

Trưởng thư viện

Phạm vi sử dụng cho các tỉnh, thành phố, đặc khu và các ngành ở Trung ương

11

5

Thư viện viên

 

Thư viện viên trợ lý

 

12

 

 

 

Thư viện viên cấp I

 

13

 

 

 

Thư viện viên cấp II

 

14

 

 

 

Thư viện viên cấp III

 

15

5

Thư mục viên

 

Thư mục viên trợ lý

 

16

 

 

 

Thư mục viên cấp I

 

17

 

 

 

Thư mục viên cấp II

 

18

 

 

 

Thư mục viên cấp III

 

19

 

Nhân viên

 

Nhân viên thư viện

 

 

BẢN DANH MỤC SỐ 1 CHỨC DANH ĐẦY ĐỦ VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ
(Nhóm 9 các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá ở Trung ương, nhóm 8 các cơ quan chức năng về quản lý Nhà nước từ Trung ương đến xã)

TT

Nhóm

Chức danh gốc
117-HĐBT

Mã số

Chức danh đầy đủ

Phạm vi sử dụng

 

1

2

3

4

5

6

1

9

Bộ trưởng

9010

Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

 

2

 

 

9011

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Văn hoá.

 

3

 

 

9012

Thứ trưởng Bộ Văn hoá.

 

4

 

Cục trưởng

9050

Cục trưởng Cục âm nhạc và múa.

 

5

 

 

9050

Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

6

 

 

9050

Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng.

 

7

 

 

9050

Cục trưởng Cục Mỹ thuật.

 

8

 

 

9050

Cục trưởng Cục Nghệ thuật sân khấu.

 

9

 

 

9050

Cục trưởng Cục thông tin cổ động

 

10

 

 

9050

Cục trưởng Cục triển lãm.

 

11

 

 

9050

Cục trưởng Cục thư viện.

 

12

 

 

9050

Cục trưởng Cục văn hoá quần chúng.

 

13

 

 

9050

Cục trưởng Cục xuất bản và báo chí.

 

14

 

Giám đốc

9080

Giám đốc bảo tàng âm nhạc.

 

15

 

 

9080

Giám đốc bảo tàng cách mạng.

 

16

 

 

9080

Giám đốc bảo tàng lịch sử.

 

17

 

 

9080

Giám đốc bảo tàng mỹ thuật.

 

18

 

 

9080

Giám đốc bảo tàng sân khấu.

 

19

 

 

9080

Giám đốc bảo tàng Việc Bắc.

 

20

 

 

9080

Giám đốc Công ty biểu diễn nghệ thuật Việt Nam.

 

21

 

 

9080

Giám đốc Công ty mỹ thuật.

Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

22

 

 

9080

Giám đốc Công ty triển lãm và nhiếp ảnh

 

23

 

 

9080

Giám đốc Công ty phát00ành sách (Tại t. phố Hồ Chí Minh)

 

24

 

 

9080

Giám đốc Công ty vật tư điện ảnh

(Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh)

25

 

 

9080

Giám đốc Công ty vật phẩm văn hoá

(Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh)

26

 

 

9080

Giám đốc Công ty vật tư ngành in

(Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh)

27

 

 

9080

Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu sách báo văn hoá phẩm.

 

28

 

 

9080

Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu và phát hành phim Việt Nam.

 

29

 

 

9080

Giám đốc Công ty xây dựng

 

30

 

 

9080

Giám đốc dàn nhạc giao hưởng

 

31

 

 

9180

Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam

 

32

 

 

9180

Giám đốc khu di tích và điều dưỡng Trung ương

 

33

 

 

9180

Giám đốc nhạc viện

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

34

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc

 

35

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch

 

36

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát kịch nói Trung ương

 

37

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát tuổi trẻ

 

38

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương

 

39

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát cải lương Trung ương

 

40

 

 

9180

Giám đốc Nhà xuất bản văn hoá

 

41

 

 

9180

Giám đốc Nhà xuất bản văn học

 

42

 

 

9180

Giám đốc Nhà xuất bản ngoại văn

 

43

 

 

9180

Giám đốc Nhà máy in

Tiến bộTrần Phú Thống Nhất Khọc học kỹ thuật

44

 

 

9180

Giám đốc Nhà hát chèo Trung ương

 

45

 

 

9180

Giám đốc Trung tâm hướng dẫn phương pháp công tác câu lạc bộ Trung ương

 

46

 

 

9180

Giám đốc Trung tâm tranh cổ động Việt Nam.

 

47

 

 

9180

Giám đốc Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật Việt Nam

 

48

 

 

9180

Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin

tỉnh, thành phố, đặc khu

49

 

 

9180

Giám đốc Thư viện quốc gia

 

50

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp tu sửa và bảo quản di tích Trung ương

 

51

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp phim truyện Việt Nam

 

52

9

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp phim tài liệu và khoa học Trung ương

 

53

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp phim tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

 

54

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp phim hoạt hình Việt Nam

 

55

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp phim đèn chiếu Việt Nam

 

56

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp thiết bị điện ảnh

 

57

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp in tráng phim

 

58

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp nhạc cụ Việt Nam

 

59

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp vật liệu nhạc cụ

 

60

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp mỹ phẩm học phẩm

 

61

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp sản xuất đĩa hát và băng âm thanh.

 

62

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp sản xuất chữ in

 

63

 

 

9180

Giám đốc Xí nghiệp thiết kế các công trình văn hoá

 

64

 

Trưởng đoàn

9090

Trưởng đoàn tuồng Trung ương

(đoàn tuồng Bắc và Nam)

65

 

 

9090

Trưởng đoàn ca múa dân gian Trung ương

(tại Việt Bắc)

66

 

Hiệu trưởng

9090

Hiệu trưởng trường Đại học mỹ thuật

(Hà Nội, TP Hồ Chí Minh)

67

 

Hiệu trưởng

9090

Hiệu trưởng trường Đại học văn hoá Hà Nội

 

68

 

 

9090

Hiệu trưởng trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội

 

69

 

 

9090

Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghệ thuật Huế

 

70

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường xiếc Việt Nam

 

71

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường trung học điện ảnh

(Hà Nội, TP Hồ Chí Minh)

72

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường trung học mỹ thuật trang trí Đồng Nai

 

73

 

 

9090

Hiệu trưởng trường múa Việt Nam

 

74

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường nghệ thuật sân khấu thành phố Hồ Chí Minh

 

75

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường trung học văn hoá nghệ thuật

(Tại Tây Bắc Việt Bắc,Tây Nguyên)

76

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

 

77

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường trung học kỹ thuật in

 

78

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường viết văn Nguyễn Du

 

79

 

 

9090

Hiệu trưởng Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý

 

80

9

Tổng biên tập

9110

Tổng biên tập Tạp chí điện ảnh

 

81

 

 

9110

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu nghệ thuật

 

82

 

 

9110

Tổng biên tập Báo văn hoá nghệ thuật

 

83

 

Tổng giám đốc

9130

Tổng giám đốc Liên hiệp các xí nghiệp in

 

84

 

 

9130

Tổng giám đốc Tổng công ty phát hành sách

 

85

 

 

9130

Tổng giám đốc Tổng công ty vật phẩm văn hoá

 

86

9

Viện trưởng

9180

Viện trưởng Viện âm nhạc và múa

 

87

 

 

9180

Viện trưởng Viện mỹ thuật

 

88

 

 

9180

Viện trưởng Viện sân khấu

 

89

 

 

9180

Viện trưởng Viện tư liệu phim quốc gia

 

90

 

 

9180

Viện trưởng Viện kỹ thuật điện ảnh

 

91

 

 

9180

Viện trưởng Viện kỹ thuật in

 

92

 

 

9180

Viện trưởng Viện văn hoá

 

93

8

Chánh văn

8020

Chánh văn phòng Bộ Văn hoá phòng

 

94

8

Trưởng ban

8170

Trưởng ban Thanh tra và pháp chế Bộ Văn hoá

 

95

 

 

8170

Trưởng ban Văn hoá và thông tin xã, phường, thị trấn

 

96

8

Trưởng phòng

8310

Trưởng phòng nghiệp vụ văn hoá Sở văn hoá thông tin tỉnh, thành phố, đặc khu

 

97

 

 

8310

Trưởng phòng nghiệp vụ thông tin Sở văn hoá - thông tin tỉnh, thành phố, đặc khu

 

98

 

 

8310

Trưởng phòng văn hoá và thông tin huyện, quận, thị xã

 

99

8

Vụ trưởng

8390

Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Văn hoá

 

100

 

 

8390

Vụ trưởng Vụ đào tạo Bộ Văn hoá

 

101

 

 

8390

Vụ trưởng Vụ tài chính - kế toán Bộ Văn hoá

 

102

 

 

8390

Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Văn hoá

 

103

 

 

8390

Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120-LĐ/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120-LĐ/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/1985
Ngày hiệu lực06/06/1985
Ngày công báo30/07/1985
Số công báoTừ số 6 đến số 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120-LĐ/QĐ

Lược đồ Quyết định 120-LĐ/QĐ bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120-LĐ/QĐ bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120-LĐ/QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýĐào Thiện Thi
        Ngày ban hành06/06/1985
        Ngày hiệu lực06/06/1985
        Ngày công báo30/07/1985
        Số công báoTừ số 6 đến số 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 120-LĐ/QĐ bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 120-LĐ/QĐ bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản, biểu diễn nghệ thuật, thư viện

            • 06/06/1985

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/1985

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/1985

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực