Quyết định 120/QĐ-BTC

Quyết định 120/QĐ-BTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 của Bộ Tài chính năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, PC (30b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 120/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

1.1. Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản QPPL của các đối tượng thi hành.

1.2. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và các Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính mi ban hành; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả công tác này.

1.3. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hp với đặc thù Bộ Tài chính.

2. Yêu cầu:

2.1. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính 2014: phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của Báo, Tạp chí ngành.

2.2. Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

2.3. Phát huy vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

1.1. Tổ chức Hội nghtuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đến toàn bộ cán bộ, công chức Bộ Tài chính. Trong đó, tập trung vào các nội dung mới liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương, các quy định mới về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bn của công dân liên quan đến trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ, ngành, chính quyền địa phương.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức của các Vụ, Cục thuộc Bộ.

- Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến đến toàn bộ cán bộ, công chức của đơn vị.

Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II/2014.

1.2. Đăng tải toàn văn Hiến pháp sửa đổi và tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp sửa đi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để tất cả cán bộ, công chức có thể tiếp cận.

Cục tin học và thống kê Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện trong tháng 1/2014.

2. Phổ biến, tuyên truyền các Luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6; các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2013 và 2014.

2.1. Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. Trong đó, trọng tâm là phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính Hiến pháp sửa đổi năm 2013.

2.2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Phụ lục, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến bằng các hình thức thích hợp; bảo đảm phù hợp với các đối tượng. Trong đó, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng thi hành và người dân và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thpháp luật cho các đối tượng thi hành. Căn cứ vào từng văn bản cụ thể, việc phổ biến, tuyên truyền được thực hiện trước và sau khi được ban hành.

3. Tổ chức các hoạt động trong thời gian thực hiện "Ngày pháp luật Tài chính""Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Các hoạt động trọng tâm cần tập trung triển khai gồm: Tổ chức các cuộc trao đổi, tọa đàm đánh giá kết quả của công tác tổ chức thi hành pháp luật; các hoạt động liên quan đến soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; đào tạo, tập hun bổ sung kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong ngành và các đối tượng người dân và doanh nghiệp; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp để cung cấp thông tin pháp luật và giải đáp vướng mắc trong thực thi pháp luật; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện. Chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động chung tại Bộ Tài chính.

Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1244/BTC-PC ngày 25 tháng 01 năm 2011 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Vụ Pháp chế để lựa chọn các hoạt động cụ thể phù hợp với thực tế của đơn vị. Các Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn triển khai trong toàn hệ thống.

Thời gian thực hiện: trong khoảng thời gian từ 20/8 - 20/11/2014

4. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, các kỹ năng nghiệp vụ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho báo cáo viên pháp luật và cán bộ, công chức và các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

4.1. Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn cho các báo cáo viên pháp luật và cán bộ, công chức thuộc các Cục, Vụ thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Quý II/2014

4.2. Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trong toàn hệ thống.

Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV/2014

5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong ngành, qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc ly ý kiến rộng rãi đối với các văn bản quy phạm pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo.

5.1. Báo, tạp chí ngành Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để đăng tải kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật tài chính, tạo kênh thông tin trong việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang trong quá trình soạn thảo.

5.2. Cục Tin học và thống kê tài chính có trách nhiệm cập nhật kịp thời văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính soạn thảo ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trên cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

6. Kịp thời cập nht, đăng tải các văn bản cần phổ biến mới và thông tin pháp luật tài chính; biên soạn từ bản tin pháp luật, các đề cương giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật trên chuyên trang "Pháp luật tài chính" thuộc Cng thông tin điện tử của Bộ.

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

Thời gian thực hiện: từ Quý II - IV/2014

7. Kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả giáo dục pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế - cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính phối hợp với Tng cục Thuế, Tng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Kho bạc Nhà nước xây dựng trình Bộ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thời gian thực hiện:

- Xây dựng trình ban hành Kế hoạch: Quý II/2014

- Thực hiện: Quý III và Quý IV/2014

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan Bộ Tài chính.

Chủ trì phối hợp với Cục Tin học và thống kê tài chính nghiên cứu đề xuất kiện toàn Chuyên trang "Thông tin pháp luật tài chính" trên Cổng thông tin của Bộ. Hoàn thành trong Quý III/2014.

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

a. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật.

b. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục II Phụ lục đính kèm.

c. Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục III Phụ lục đính kèm; Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mục I, Mục II và Mục IV Phụ lục đính kèm đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn với các hình thức thích hợp quy đnh tại Điều 2 Quyết đnh này.

d. Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình, hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, và nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính liên quan đến doanh nghiệp.

đ. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị và trong toàn hệ thống (nếu có).

e. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 15/6/2014 đối với báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và trước 10/11/2014 đối với báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm để tổng hợp báo cáo Bộ và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số
120/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính)

I. Hiến pháp sửa đổi 2013

STT

Tên văn bản

Đối tượng tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

- Hiến pháp sửa đổi 2013

Toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Hội nghị phổ biến

- Vụ Pháp chế xây dựng tổ chức Hội nghị phbiến đến toàn thCBCC khối cơ quan Bộ, đại diện các Tổng cục;

- TCT, TCHQ, KBNN, TCDTNN, UBCK tổ chức Hội nghị phổ biến đến toàn bộ CB, CC của đơn vị

- VPB, Cục Kế hoạch - Tài chính

- Vụ Pháp chế

Quý I, II/2014

- Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban thường Vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

- Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013

II. Các văn bản quy phạm pháp luật phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng

STT

Tên văn bản

Đối tượng tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn

- Toàn thể cán bộ, công chức TCT

- Doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Tổ chức, cá nhân liên quan

- Tổ chức giới thiệu.

- Tập huấn.

- Chuyên đề phổ biến thông qua cơ quan báo chí

Vụ Chính sách thuế xây dựng phương án triển khai trình Bộ

- Tổng cục Thuế, TCHQ

- Vụ Pháp chế

- Thời báo tài chính, Báo hải quan và các đơn vị có liên quan

Năm 2014

2

Luật sửa đổi, bsung một số điều ca Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn

- Toàn thể cán bộ, công chức TCT

- Doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Tổ chức, cá nhân liên quan

- Tchức giới thiệu.

- Tập hun.

- Chuyên đề phổ biến thông qua cơ quan báo chí

Vụ Chính sách thuế xây dựng phương án triển khai trình Bộ

- Tổng cục Thuế, TCHQ

- Vụ Pháp chế

- Thi báo tài chính, Báo hải quan và các đơn vị có liên quan

Năm 2014

3

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính

- Cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương.

- Tổ chức giới thiệu.

- Chuyên đề phổ biến thông qua cơ quan báo chí

Vụ Pháp chế xây dựng phương án trin khai trình Bộ

- Văn phòng Bộ

- Thi báo tài chính, Báo hải quan

Năm 2014

4

Luật Hải quan (sửa đổi)

- Toàn thể cán bộ, công chức TCHQ

- Doanh nghiệp và các tổ chức khác.

- Tổ chức, cá nhân liên quan

- Hội nghị Tổ chức giới thiệu; quán triệt

- Tập huấn.

- Chuyên đề phổ biến thông qua cơ quan báo chí

Tổng cục Hải quan xây dựng phương án triển khai trình Bộ

- Thời báo tài chính, Báo hải quan và các đơn vị có liên quan

Năm 2014

III. Các văn bản quy phạm pháp luật phổ biến trực tiếp đến cán bộ, công chức Bộ Tài chính

STT

Tên văn bản

Đối tượng tuyên truyền

Hình thức tuyên truyền

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Luật Đất đai (sửa đổi)

Cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế

- Cục Kế hoạch Tài chính

- Văn phòng Bộ

Quý II/2014

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình

Đoàn viên thanh niên

Tổ chc hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế

- Cục Kế hoạch Tài chính

- Văn phòng Bộ

Quý III, IV năm 2014

3

Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật xử lý VPHC

Cán bộ, công chức pháp chế hoặc được giao nhiệm vụ làm công tác pháp chế; cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Phổ biến, tập huấn

Vụ Pháp chế

- VPB, Cục Kế hoạch Tài chính

Năm 2014

4

Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban CKNN, Kho bạc NN và các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo, tổ chức thực hiện Nghị định

Vụ PC

Năm 2014

IV. Các văn bản quy phạm pháp luật đăng tải đ cương lên trang Thông tin Pháp luật tài chính - Website của Bộ đthực hiện ph biến trong đơn vị

STT

Tên văn bản

Đối tượng tuyên truyền

Thi gian thực hiện

1

Luật Mặt trận Tquốc Việt Nam (sửa đổi)

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tài chính

Năm 2014

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (*)

3

Luật tiếp công dân (*)

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

5

Luật bảo vệ và kim dịch thực vật

6

Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

7

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

8

Luật Công an nhân dân (sa đổi) (*)

9

Luật Đầu tư công (*)

10

Luật phá sản (sửa đổi)

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (*)

13

Luật xây dựng (sửa đổi)

14

Luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (*)

Ghi chú: (*) Các văn bản quy phạm pháp luật cần tập trung phổ biến tại một số đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2014
Ngày hiệu lực14/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 120/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành14/01/2014
        Ngày hiệu lực14/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 120/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

           • 14/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực