Quyết định 1204/QĐ-UBND

Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh mục tiêu kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2010 kèm theo Quyết định 5063/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1204/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2010 ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 5063/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về ban hành Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 2728/BYT-BH ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Công văn số 563-CV/TU ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy về chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố tại Công Văn số 401 /BHXH-HCTH ngày 04 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mục tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại điểm b, khoản 2, mục I Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

“Duy trì các mục tiêu đã đạt của giai đoạn 2012 - 2015, tiếp tục phát triển Bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng đến năm 2020, phấn đấu đạt 90% bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể:

- Nhóm 1: Đạt 93%

- Nhóm 2: Đạt 100%

- Nhóm 3: Đạt 75%

- Nhóm 4: Đạt 100%

- Nhóm 5: Đạt 95%

- Nhóm 6: Đạt 60%”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung không đề cập vẫn giữ nguyên theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc các Sở - ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (VX-TC) H.170

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1204/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2013
Ngày hiệu lực12/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân TPHCM


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân TPHCM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1204/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHứa Ngọc Thuận
       Ngày ban hành12/03/2013
       Ngày hiệu lực12/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân TPHCM

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân TPHCM

           • 12/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực