Quyết định 1207/QĐ-UBND

Quyết định 1207/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 1268/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 698/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 50/TTr-SYT ngày 21/5/2015 và ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 307/STP-KSTTHC ngày 19/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố số 1207/QĐ-UBND ngày 29/6/2009, số 1208/QĐ-UBND ngày 29/6/2009, số 1596/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, số 1383/QĐ-CT ngày 27/8/2012 và số 42/QĐ-CT ngày 07/01/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (03 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần (02 TTHC)

1.

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2.

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

II

Lĩnh vực y tế (01 TTHC)

1.

Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (105 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực dược - mỹ phẩm (20 TTHC)

1.

Duyệt dự trù mua thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền cho các cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành y - dược, trung tâm cai nghiện

2.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

3.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

4.

Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

5.

Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

6.

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP)

7.

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

8.

Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

9.

Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

10.

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

11.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đăng ký lại, đăng ký gia hạn các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước

12.

Nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo

13.

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược

14.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do hết hiệu lực, hư hỏng, mất, rách nát; thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

15.

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

16.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh

17.

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

18.

Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh

19.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

20.

Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

II.

Lĩnh vực khám chữa bệnh (45 TTHC)

1.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Sở Y tế

2.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 1 Điều 29 Luật Khám Bệnh, chữa bệnh

3.

Cấp phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn thành phố

4.

Cấp phép hoạt động đối với nhà hộ sinh trên địa bàn quản lý của Sở Y tế

5.

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa trên địa bàn quản lý của Sở Y tế

6.

Cấp phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

7.

Cấp phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

8.

Cấp phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

9.

Cấp phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

10.

Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

11.

Cấp phép hoạt động cơ sở dịch vụ: tiêm thuốc, thay băng theo đơn

12.

Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ: chăm sóc sức khỏe tại nhà

13.

Cấp phép hoạt động cơ sở dịch vụ: kính thuốc

14.

Cấp phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ: cấp cứu, hỗ trợ, vận chuyển người bệnh

15.

Cấp phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan đơn vị, tổ chức

16.

Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Y tế do mất, bị hư hỏng, bị thu hồi tạm thời, do không đúng thẩm quyền, khi thay đổi, chia tách, sáp nhập, thay đổi tên, địa điểm người phụ trách chuyên môn

17.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

18.

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

19.

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

20.

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

21.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

22.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

23.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

24.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

25.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

26.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

27.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

28.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

29.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

30.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

31.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

32.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

33.

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm y tế xã

34.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

35.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

36.

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

37.

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

38.

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016

39.

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

40.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

41.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

42.

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp

43.

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

44.

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

45.

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

III

Lĩnh vực y học cổ truyền (01 TTHC)

1.

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

IV

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm (10 THC)

1.

Cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy

2.

Cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy

3.

Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

4.

Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

5.

Cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

6.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

7.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

8.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

9.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

10.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

V

Lĩnh vực Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần (12 TTHC)

1.

Giám định khả năng lao động

2.

Giám định bệnh nghề nghiệp

3.

Giám định thương tật

4.

Giám định bệnh tật

5.

Khám giám định thương tật lần đầu

6.

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời

7.

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương

8.

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót

9.

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát

10.

Bản giám định pháp y trên người sống

11.

Bản giám định pháp y trên người chết

12.

Giám định pháp y tâm thần

VI

Lĩnh vực y tế dự phòng (17 TTHC)

1.

Cấp giấy chứng nhận kiểm tra y tế tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh

2.

Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

3.

Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền

4.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, tro, hài cốt

5.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô bộ phận cơ thể người

6.

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

7.

Cấp giấy chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa nhập cảnh, xuất cảnh

8.

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I

9.

Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II

10.

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do hết hạn

11.

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất

12.

Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm

13.

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT

14.

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

15.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT

16.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT

17.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2014/TT-BYT.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (03 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực y tế (03 TTHC)

1.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

2.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

3.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1207/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1207/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2015
Ngày hiệu lực29/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1207/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1207/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýLê Văn Thành
       Ngày ban hành29/05/2015
       Ngày hiệu lực29/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1207/QĐ-UBND 2015 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế Hải Phòng