Quyết định 121/2002/QĐ-UB

Quyết định 121/2002/QĐ-UB quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 121/2002/QĐ-UB chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên giỏi Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/2002/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI VÀ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng.

- Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Chánh Văn phòng - HĐND-UBND tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi và giáo viên dạy giỏi cụ thể như sau:

1. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế.

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế:

- Thưởng 10.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 7.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế:

- Thưởng 10.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 7.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 2.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

2. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế (các môn học).

a) Học sinh, sinh vỉên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực quốc tế:

- Thưởng 7.000.000 đồng cho, mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Ba

- Thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic khu vực quốc tế:

- Thưởng 7.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 5.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 3.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 1.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải khuyến khích.

3. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia.

a) Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia:

- Thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 1.500.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 1.000.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 500.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia:

- Thưởng 2.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 1.500.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 1.000.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 500.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

4. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

a) Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh:

- Thưởng 250.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 150.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 100.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 50.000 đồng cho mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

b) Giáo viên hoặc tập thể giáo viên đã tham gia bồi dưỡng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh:

- Thưởng 250.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhất.

- Thưởng 150.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Nhì.

- Thưởng 100.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Ba.

- Thưởng 50.000 đồng đối với mỗi học sinh đạt giải Khuyến khích.

5. Cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước;.

-Thưởng 5.000.000 đồng cho mỗi cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

- Thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi cán bộ, giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

6. Giáo viên được công nhận là Giáo viên dạy giỏi các cấp:

- Thưởng 250.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Thưởng 100.000 đồng cho người đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Điều 2: Quyết định khen thưởng và nguồn tiền thưởng:

1. UBND tỉnh quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 của Điều 1. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định khen thưởng đối với Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò quyết định khen thưởng đối với các đối tượng quy định tại khoản 4 của Điều 1 và đối với giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo hàng năm của huyện (thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò).

4. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quyết định khen thưởng đối với học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, thị xã và Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kinh phí khen thưởng được cấp từ nguồn ngân sách hàng năm của đơn vị. Mức thưởng do thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Trường mầm non tối đa không vượt quá 50.000 đồng mỗi người.

b) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp: tối đa không vượt quá 60.000 đồng mỗi người.

c) Trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề tối đa không vượt quá 80.000 đồng mỗi người.

d) Trường cao đẳng, không vượt quá 100.000 đồng mỗi người.

Điều 3: 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các ban ngành và đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2002
Ngày hiệu lực15/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2006
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 121/2002/QĐ-UB chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên giỏi Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/2002/QĐ-UB chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên giỏi Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành31/12/2002
        Ngày hiệu lực15/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2006
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 121/2002/QĐ-UB chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên giỏi Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/2002/QĐ-UB chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên giỏi Nghệ An

            • 31/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực