Quyết định 121/QĐ-TCDT

Quyết định 121/QĐ-TCDT năm 2012 phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 121/QĐ-TCDT 2012 Quản lý vật tư hàng hóa kho tàng Dự trữ Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/QĐ-TCDT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN QUYỀN KHAI THÁC, CẬP NHẬT SỐ LIỆU ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ HÀNG HÓA, KHO TÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 124/2009/QĐ-TTg ngày 19/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính;

Căn cứ Thông tư 67/2009/TT-BCA ngày 30/11/2009 của Bộ Công an về Quy định danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định 196/2003/QĐ-BTC ngày 02/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-BTC ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  chức của Cục Công nghệ Thông tin thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 21/02/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Ban hành quy trình nhập, xuất hàng hóa Dự trữ Nhà nước trên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TCDT ngày 21/02/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Áp dụng hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân quyền khai thác, cập nhật số liệu điện tử trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân quyền khai thác, cập nhật số liệu cho cán bộ trong đơn vị phù hợp với yêu cầu tác nghiệp được phân công trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước.

Điều 3. Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị thuộc Tổng cục sử dụng và triển khai tác nghiệp theo bảng phân quyền này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Website Tổng cục DTNN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Thành Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/QĐ-TCDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu121/QĐ-TCDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2012
Ngày hiệu lực22/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/QĐ-TCDT

Lược đồ Quyết định 121/QĐ-TCDT 2012 Quản lý vật tư hàng hóa kho tàng Dự trữ Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 121/QĐ-TCDT 2012 Quản lý vật tư hàng hóa kho tàng Dự trữ Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu121/QĐ-TCDT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dự trữ Nhà nước
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành22/02/2012
        Ngày hiệu lực22/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 121/QĐ-TCDT 2012 Quản lý vật tư hàng hóa kho tàng Dự trữ Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 121/QĐ-TCDT 2012 Quản lý vật tư hàng hóa kho tàng Dự trữ Nhà nước

            • 22/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực