Quyết định 1217/QĐ-UBND

Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1217/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 137/TTr-SYT ngày 11/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hẳn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1217/QĐ-UBND ngày 22/ 7 /2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU:

1. Đến năm 2020:

- Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 111 người trên 100.000 người dân.

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 04 người trên 100.000 người dân.

- Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ dưới 4% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

2. Đến năm 2030: Tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao và giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người trên 100.000 người dân. Hướng tới mục tiêu để người dân trong tỉnh được sống trong môi trường không còn bệnh lao.

II. GIẢI PHÁP:

1. Công tác truyền thông:

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bệnh lao để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tích cực tham gia phòng, chống bệnh lao; không mặc cảm kỳ thị đối với bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao do ngành y tế cung cấp.

- Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, người bệnh, người nhà người bệnh tham gia tích cực vào tuyên truyền về bệnh lao để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và chủ động phòng chống bệnh lao; vận động người dân đi khám sức khỏe khi có dấu hiệu của bệnh lao.

- Khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh lao.

2. Công tác chuyên môn kỹ thuật, hậu cần kỹ thuật và dịch vụ phòng, chống bệnh lao:

- Tăng cường phát hiện sớm và điều trị có hiệu quả bệnh lao.

+ Các cơ sở y tế có trách nhiệm cung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý bệnh lao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế đa khoa, chuyên khoa khác và y tế ngoài công lập bảo đảm hướng dẫn, giám sát việc cung cấp dịch vụ khám phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao có chất lượng cho mọi người dân.

+ Triển khai thực hiện các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh lao.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vào khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trong việc tham gia khám phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao.

3. Nguồn nhân lực thực hiện công tác phòng, chống bệnh lao:

- Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức và người lao động làm công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đa dạng các loại hình đào tạo chuyên khoa; cấp nhật kiến thức phòng, chống lao cho các thầy thuốc đa khoa và chuyên khoa khác; kết hợp hình thức đào tạo tập trung với đào tạo tại chức, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo ngắn hạn và dài hạn, bồi dưỡng y khoa liên tục thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp, đảm bảo đội ngũ y, bác sĩ phục vụ công tác phòng, chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý về phòng, chống bệnh lao cho cán bộ quản lý các cấp.

- Lồng ghép hoạt động phòng, chống bệnh lao với hoạt động phòng chống HIV/AIDS, các bệnh phổi mạn tính và các hoạt động y tế dự phòng khác.

4. Công tác kiểm tra, giám sát:

- Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện việc theo dõi, báo cáo để lượng giá, đánh giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ phòng, chống bệnh lao ở tất cả các cơ sở y tế bằng áp dụng công nghệ thông tin.

- Nâng cao năng lực giám sát dịch tễ bệnh lao và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống bệnh lao.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương được phân bổ hàng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Nội vụ sắp xếp, bố trí nhân lực đảm bảo cho công tác phòng, chống bệnh lao các tuyến trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2357/QĐ-BYT ngày 05/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi giai đoạn từ 2011 đến 2020; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế làm công tác phòng, chống lao các truyến, kể cả ngoài công lập.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác phòng, chống bệnh lao các tuyến; đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho cán bộ y tế và việc triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh lao và bệnh lao đa kháng thuốc.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ sơ kết, tổng kết; hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành tỉnh có liên quan sắp xếp, bố trí nhân lực đảm bảo cho công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan chủ động huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, dự án, kế hoạch khác có liên quan tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan cân đối, trình bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này; kiểm soát, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn được cấp hàng năm và hướng dẫn thanh, quyết toán đúng theo quy định hiện hành.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống bệnh lao cho người lao động tại nơi làm việc, cho đối tượng là lao động nữ, nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thương và thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị mắc bệnh lao theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển khai, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người mắc bệnh lao là người lao động trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh lao bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng để người dân hiểu và tích cực tham gia phòng, chống bệnh lao.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế lồng ghép các nội dung phòng, chống bệnh lao trong các chương trình ngoại khoá của nhà trường. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về phòng, chống bệnh lao cho học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các hình thức phong phú và hiệu quả.

8. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành tỉnh có liên quan lồng ghép tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tuyên truyền phòng, chống bệnh lao trong các tác phẩm và biểu diễn nghệ thuật để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện và chủ động phòng, chống bệnh lao.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) kết quả thực hiện.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo hệ thống hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về bệnh lao và công tác phòng, chống bệnh lao để người dân biết và chủ động phòng, chống bệnh lao.

11. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1217/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1217/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2015
Ngày hiệu lực22/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1217/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1217/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1217/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1217/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýLê Văn Hẳn
        Ngày ban hành22/07/2015
        Ngày hiệu lực22/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1217/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1217/QĐ-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống lao Trà Vinh

         • 22/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực