Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389

Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 năm 2017 về Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 2017 mức độ hoàn thành nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LU, GIAN LN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1219/QĐ-BCĐ389

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 2. Tiêu chí đánh giá, phân loại này áp dụng cho các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Định kỳ 01 năm các đơn vị tự đánh giá, phân loại và báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận kết quả tự chấm điểm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để chỉ đạo);
- Các thành viên BCĐ389 quốc gia;
- BCĐ389 các bộ, ngành, địa phương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: V.I, Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, BCĐ 389 (2b).KN
120

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

I. BỘ TIÊU CHÍ

STT

NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ TH

ĐIỂM CHUẨN

ĐIỂM TRỪ

ĐIỂM TỰ CHẤM

TỔNG ĐIỂM CHẤM CỦA VPTT

GHI CHÚ (Lý do cụ thể, chênh lệch với điểm chuẩn)

1

2

3

4

5

6

7

I

Thực hiện nhiệm vụ ch đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

40

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác năm của các bộ, ngành

15

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

10

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 10

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 15

 

 

 

 

Nội dung văn bản có chất lượng

5

 

 

 

 

- Tốt

5

 

 

 

 

- Khá

3

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

2

Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

20

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

15

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 15

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 20

 

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo

5

 

 

 

 

 

Thực hiện không đầy đủ các văn bản chỉ đạo

 

- 5

 

 

 

3

Thực hiện chỉ đạo về các vụ việc bắt giữ, điều tra, xử lý vi phạm

5

 

 

 

 

 

Đạt hiệu quả

5

 

 

 

 

 

Không đạt hiệu quả

 

-5

 

 

 

II

Chấp hành chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

40

 

 

 

 

1

Công tác báo cáo theo định kỳ

20

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

10

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 10

 

 

 

 

Đầy đủ về nội dung

5

 

 

 

 

 

Không đầy đủ

 

- 5

 

 

 

 

Chất lượng báo cáo

5

 

 

 

 

 

- Tốt

5

 

 

 

 

 

- Khá

3

 

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 20

 

 

 

2

Công tác báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh

20

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

10

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 10

 

 

 

 

Báo cáo đầy đủ

5

 

 

 

 

 

Báo cáo không đầy đủ

 

- 5

 

 

 

 

Chất lượng báo cáo

5

 

 

 

 

 

- Tốt

5

 

 

 

 

 

- Khá

3

 

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 20

 

 

 

III

Chấp hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

20

 

 

 

 

 

Chấp hành

20

 

 

 

 

 

Không chấp hành

 

- 20

 

 

 

 

TỔNG ĐIỂM

100

 

 

 

 

II. CÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG

1. Trình tự tiến hành chấm điểm:

a) Các bộ, ngành:

- Tiến hành tự chấm điểm (tại cột (5)) đối với từng tiêu chí (tại cột (2) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)).

- Lãnh đạo các bộ, ngành ký duyệt Bảng tự chấm điểm để gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

b) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Văn phòng Thường trực):

- Có trách nhiệm tiếp nhận kết quả tự chấm điểm của các bộ, ngành.

- Chấm điểm (tại cột (6) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)).

- Tổng hp báo cáo Phó Thủ tướng thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xếp loại các bộ, ngành theo các mức sau:

Loại A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): Đạt từ 91 đến 100 điểm.

Loại B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): Đạt từ 71 đến dưới 90 điểm.

Loại C (Hoàn thành nhiệm vụ): Đạt từ 51 đến dưới 70 điểm.

Loại D (Không hoàn thành nhiệm vụ): Đạt dưới 50 điểm.

3. Thời gian đánh giá kết quả công tác để chấm điểm.

Từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến hết ngày 15 tháng 11 của năm báo cáo.

4. Cách thức gửi

- Gửi theo đường bưu điện.

- Gửi file điện tử dạng file.doc, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 đến hộp thư điện tử theo địa chỉ: bcd389 - vptt@customs.gov.vn và [email protected] (gồm 01 file mềm và 01 bản scan có chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 các bộ). Tên file điện tử: Thi đua - năm - tên đơn vị.

5. Địa chỉ nhận kết quả chấm điểm công tác

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Tầng 14, trụ sở Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cu Giy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3944.0845; fax: 024.3944.0848).

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

I. BỘ TIÊU CHÍ

STT

NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ TH

ĐIM CHUẨN

ĐIM TRỪ

ĐIỂM TỰ CHẤM

TNG ĐIM CHẤM CỦA VPTT

GHI CHÚ
(Lý do cụ thể, chênh lệch với điểm chuẩn)

1

2

3

4

5

6

7

I

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

25

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác năm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

7

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 7

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 10

 

 

 

 

Nội dung văn bản có chất lượng

3

 

 

 

 

 

- Tốt

3

 

 

 

 

 

- Khá

2

 

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

2

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

5

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 5

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 10

 

 

 

 

Thực hiện đy đủ các văn bản chỉ đạo

5

 

 

 

 

 

Thực hiện không đầy đủ các văn bản chỉ đạo

 

- 5

 

 

 

3

Thực hiện chỉ đạo về các vụ việc bắt giữ, điều tra, xử lý vi phạm

5

 

 

 

 

 

Đạt hiệu quả

5

 

 

 

 

 

Không đạt hiệu quả

 

- 5

 

 

 

II

Công tác chấp hành chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

35

 

 

 

 

1

Công tác báo cáo theo định kỳ

10

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

5

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 5

 

 

 

 

Đầy đủ về nội dung

2

 

 

 

 

 

Không đầy đủ

 

- 2

 

 

 

 

Chất lượng báo cáo

3

 

 

 

 

 

- Tốt

3

 

 

 

 

 

- Khá

2

 

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

 

Không thực hiện

 

-10

 

 

 

2

Công tác báo cáo đột xuất, báo cáo nhanh

10

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

5

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 5

 

 

 

 

Đầy đủ về nội dung

2

 

 

 

 

 

Không đầy đủ

 

- 2

 

 

 

 

Chất lượng báo cáo

3

 

 

 

 

 

- Tốt

3

 

 

 

 

 

- Khá

2

 

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 10

 

 

 

3

Công tác báo cáo kết quả xử lý thông tin đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

15

 

 

 

 

 

Đúng thời hạn

7

 

 

 

 

 

Không đúng thời hạn

 

- 7

 

 

 

 

Đy đủ vnội dung

5

 

 

 

 

 

Không đy đủ

 

- 5

 

 

 

 

Chất lượng báo cáo

3

 

 

 

 

 

- Tốt

3

 

 

 

 

 

- Khá

2

 

 

 

 

 

- Trung bình

1

 

 

 

 

 

Không thực hiện

 

- 15

 

 

 

III

Công tác đăng ký, thực hiện chỉ tiêu về kết quả về phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý v việc buôn lậu, gian lận thương mi và hàng giả

15

 

 

 

 

1

Đăng ký chỉ tiêu

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Không

 

- 5

 

 

 

2

Kết quả thực hiện

10

 

 

 

 

 

Vượt

10

 

 

 

 

 

Đạt

5

 

 

 

 

 

Chưa đạt

 

- 5

 

 

 

IV

Công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

20

 

 

 

 

1

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Không

 

- 5

 

 

 

2

Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông

15

 

 

 

 

 

Tốt

15

 

 

 

 

 

Không tốt

 

- 15

 

 

 

V

Chấp hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

5

 

 

 

 

 

Chấp hành

5

 

 

 

 

 

Không chấp hành

 

- 5

 

 

 

 

TỔNG ĐIM

100

 

 

 

 

II. CÁCH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG

1. Trình tự tiến hành chấm điểm:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tiến hành tự chấm điểm (tại cột (5)) đối với từng tiêu chí (tại cột (2) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)).

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký duyệt Bảng tự chấm điểm để gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

b) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Văn phòng Thường trực):

- Có trách nhiệm tiếp nhận kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Chấm điểm (tại cột (6) và ghi rõ lý do cụ thể, chênh lệch so với điểm chuẩn tại cột số (7)).

- Tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng thường trực - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xếp loại Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các mức sau:

Loại A (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): Đạt từ 91 đến 100 điểm.

Loại B (Hoàn thành tốt nhiệm vụ): Đạt từ 71 đến dưới 90 điểm.

Loại C (Hoàn thành nhiệm vụ): Đạt từ 51 đến dưới 70 điểm.

Loại D (Không hoàn thành nhiệm vụ): Đạt dưới 50 điểm.

3. Thời gian đánh giá kết quả công tác đchấm điểm

Từ ngày 16 tháng 11 của năm trước đến hết ngày 15 tháng 11 của năm báo cáo.

4. Cách thức gửi

- Gửi theo đường bưu điện.

- Gửi file điện tử ở dạng file.doc, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 đến hộp thư điện tử theo địa chỉ: bcd389 - [email protected] và phanxuanthuy[email protected] (gồm 01 file mềm và 01 bản scan có chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Tên file điện tử: Thi đua - năm - tên đơn vị.

5. Địa chỉ nhận kết quả chấm điểm công tác

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Tầng 14, trụ sở Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3944.0845; fax: 024.3944.0848).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1219/QĐ-BCĐ389

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1219/QĐ-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1219/QĐ-BCĐ389

Lược đồ Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 2017 mức độ hoàn thành nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 2017 mức độ hoàn thành nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1219/QĐ-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu
        Người ký***, Trương Hòa Bình
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 2017 mức độ hoàn thành nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1219/QĐ-BCĐ389 2017 mức độ hoàn thành nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại

            • 05/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực