Quyết định 122/QĐ-BYT

Quyết định 122/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 122/QĐ-BYT

H� Nội, ng�y 11 th�ng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN H�NH HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GI�C DƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ng�y 20 th�ng 6 năm 2017 của Ch�nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v� cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

X�t đề nghị của Cục trưởng Cục Quản l� Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y: �Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh gi�c Dược�.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y k� ban h�nh.

Quyết định n�y b�i bỏ Quyết định số 2111/QĐ-BYT ng�y 01 th�ng 6 năm �2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban h�nh Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh gi�c Dược.

Điều 3. C�c �ng, B�: Ch�nh Văn ph�ng Bộ, Ch�nh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản l� Dược, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng c�c Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Ch� Minh, Viện Kiểm định Quốc gia về vắc xin v� sinh phẩm y tế, Gi�m đốc c�c bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Gi�m đốc Sở Y tế c�c tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế c�c Bộ, ng�nh v� Thủ trưởng c�c đơn vị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c�o);
- C�c Thứ trưởng (để p/hợp chỉ đạo t/hiện);
- Hiệp hội DN Dược VN, Tổng C�ng ty Dược VN - CTCP;
- Tổng hội Y học VN, Hội Dược học VN;
- Trung t�m DI&ADR Quốc gia;
- Trung t�m DI&ADR TP. Hồ Ch� Minh;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, QLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(14/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu122/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrương Quốc Cường
       Ngày ban hành11/01/2021
       Ngày hiệu lực11/01/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 tháng trước
       (14/01/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

           • 11/01/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực