Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 122/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 1114/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính mới Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 122/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TTHC VÀO BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn 285/CCTTHC, ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 05 thủ tục hành chính (TTHC) vào Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được công bố kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (bản điện tử);
- TCT 30 của Thủ tướng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các Phòng thuộc VP;
- Lưu: VT, TCT 30 tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG VÀO BỘ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG

TT

Tên Thủ tục hành chính/Lĩnh vực

I

Lĩnh vực Văn hóa

1

Đăng ký tổ chức thi ảnh địa phương, khu vực

2

Cấp phép kinh doanh Karaoke

3

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

4

Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi

II

Lĩnh vực thể thao

1

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

1. Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310

Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ và tờ trình xác nhận đủ điều kiện xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng đến Chủ tịch UBND tỉnh;

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định và chuyển kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

1. Tờ trình về việc xây dựng tượng đài tranh hoành tráng;

2. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng;

3. Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật;

4. Các văn bản có liên quan tới công trình;

5. Ảnh chụp phác thảo 3 chiều và bản vẽ phương thiết kế (kích thước nhỏ nhất là 15x18cm).

b) Số bộ hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Kết quả:

Quyết định thành lập Bảo tàng

Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của BVHTT ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật);

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

 

1. Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310

Bước 2: Các phòng chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở và có văn bản xác nhận đủ điều kiện thành lập thư viện trình UBND tỉnh;

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ra Quyết định thành lập thư viện và chuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bước 4: Tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình xin thành lập thư viện;

2. Đơn đăng ký hoạt động thư viện cấp tỉnh vùng miền núi;

3. Nội quy hoạt động thư viện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Kết quả:

Quyết định thành lập thư viện

Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

* Điều kiện thành lập thư viện cấp tỉnh miền núi:

1. Vốn tài liệu thư viện: tối thiểu 20.000 bản sách, 30 tên báo, tạp chí;

2. Trụ sở, trang thiết bị chuyên dùng:

- Có trụ sở riêng, vị trí thuận lợi; diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động;

- Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu: 50 chỗ ngồi đọc cho phòng đọc tổng hợp, 20 chỗ ngồi đọc cho các phòng đọc khác;

- Có đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như: giá để sách, báo; tủ trưng bày giới thiệu sách, báo; bàn ghế; tủ mục lục tra cứu tài liệu; máy tính.

3. Người có chuyên môn, nghiệp vụ thư viện: tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin-thư viện hoặc chuyên ngành khác phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương;

4. Kinh phí đảm bảo cho thư viện hoạt động ổn định và phát triển.

* Yêu cầu:

- Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày thành lập, phải đăng ký hoạt động thư viện với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ, quy chế, nội dung hoạt động hoặc giải thể phải thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện.

- Thông tư 56/2003/TT-BVHTTngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

 

1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)

Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường

2. Hợp đồng giữa người xin Giấy phép kinh doanh với người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý bằng văn bằng của người điều hành.

3. Giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 32, các khoản 2 và 3 Điều 34 Quy chế kèm theo NĐ 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006. (Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m trở lên. Cách trường học, cơ quan hành chính… từ 200m trở lên, đảm bảo phòng chống cháy nổ.

4. Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Văn bản đồng ý của hộ liền kề không có ý kiến (đối với kinh doanh hoạt động karaoke).

b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Kết quả:

Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke

Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Điều kiện kinh doanh hoạt động karaoke phải tuân thủ theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP Cụ thể:

- Khoản 1, Điều 32 và khoản 1 Điều 38 quy định: khoảng cách từ cửa phòng khiêu vũ đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.

- Cửa phòng karaoke quy định tại khoản 3 Điều 38 của Quy chế phải là cửa kính không màu; nếu có khung thì không được quá 2 khung dọc và 3 khung ngang; diện tích không không quá 15% diện tích cửa.

- Hộ liền kề quy định tại khoản 5 Điều 38 của Quy chế được hiểu như sau: là hộ có tường nhà ở liền kề với tường phòng hát karaoke hoặc đất liền kề mà tường nhà ở cách tường phòng hát dưới 5m (văn bản của hộ liền kề có xác nhận của UBND xã (thị trấn)).

- Mọi trường hợp gia hạn, đổi, cấp mới Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke phải có đủ điều kiện quy định tại Quy chế và hướng dẫn tại Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006.

- Người xin cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tại Sở VHTTDL hoặc cơ quan cấp mới Giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

 

1. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định, viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Địa chỉ: 74 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 3.555.805; Fax: 3.856.310

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)

Bước 2: Các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký kết quả giải quyết; Giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 3: Công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn, nộp phí và lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng: từ 8h-10h, chiều từ 14h-16h30)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường.

2. Hợp đồng giữa người xin Giấy phép kinh doanh với người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ.

3. Giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 32, các khoản 2 và 3 Điều 34 Quy chế kèm theo NĐ 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006. (Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m trở lên. Cách trường học, cơ quan hành chính… từ 200m trở lên, đảm bảo phòng chống cháy nổ.

4. Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Kết quả:

Giấy phép kinh doanh Vũ trường

Phí, lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Điều kiện kinh doanh vũ trường: phải tuân thủ theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP Cụ thể:

- Người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ từ Trung cấp trở lên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên quy định tại khoản 2, Điều 32 của Quy chế bao gồm các ngành nghệ thuật, biểu diễn mỹ thuật điện ảnh, văn hóa quần chúng, Quản lý văn hóa.

- Hợp đồng giữa người xin Giấy phép kinh doanh với người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành.

- Khoản 1, Điều 32 và khoản 1 Điều 38 quy định: khoảng cách từ cửa phòng khiêu vũ đến cổng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.

- Mọi trường hợp gia hạn, đổi, cấp mới Giấy phép kinh doanh vũ trường phải có đủ điều kiện quy định tại Quy chế và hướng dẫn tại Thông tư 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006.

- Người xin cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tại Sở VHTTDL hoặc cơ quan cấp mới Giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28/8/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2009
Ngày hiệu lực23/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 122/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 122/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu122/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Đăng Khoa
       Ngày ban hành23/11/2009
       Ngày hiệu lực23/11/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 122/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/QĐ-UBND bổ sung thủ tục hành chính