Quyết định 1221/QĐ-BHXH

Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 về Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1221/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, KHTC (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 -2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. MỤC TIÊU

Chương trình hành động của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 (sau đây gọi là Chương trình hành động) nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013); đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi là Chiến lược) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững (PTBV), nâng cao chất lượng quản trị quốc gia đối với PTBV đất nước

a) Giao Ban Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng Giám đốc quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PTBV ngành BHXH và Văn phòng PTBV/Tổ chuyên trách về PTBV của Ngành giai đoạn 2011-2020 theo quy định tại Điều 8 và Điều 10, Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

b) Giao Ban Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối về PTBV của Ngành, giúp Lãnh đạo Ngành xây dựng, rà soát định hướng chiến lược PTBV của Ngành, tổng hợp báo cáo quá trình tổ chức thực hiện.

c) Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính trong toàn Ngành; phòng chống tham nhũng; nâng cao tính minh bạch trong quản lý lĩnh vực BHXH; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các cấp để đảm nhiệm công tác quản lý PTBV.

d) BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động các cấp về PTBV, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất với Chương trình hành động của Ngành.

2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về PTBV

a) Giao Ban Tuyên truyền xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành BHXH về PTBV.

b) Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH lồng ghép đưa các nội dung giáo dục về PTBV vào chương trình giảng dạy.

3. Lồng ghép các nguyên tắc, nội dung PTBV trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành BHXH

a) Giao Viện Khoa học BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tính bền vững của các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành hiện nay. Lồng ghép các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu PTBV trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ngành.

b) Căn cứ các chỉ tiêu giám sát và đánh giá PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 và các chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV giai đoạn 2013-2015 tại Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn đưa các chỉ tiêu PTBV của ngành BHXH vào hệ thống kế hoạch các cấp.

4. Tăng cường giám sát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu PTBV

a) Giao Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện PTBV của Ngành giai đoạn 2013-2015.

b) Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện PTBV của Ngành giai đoạn 2013-2015, BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện PTBV, định kỳ tổng hợp, báo cáo về Ban Kế hoạch - Tài chính.

c) Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu, tính toán các chỉ tiêu giám sát, đánh giá PTBV của Chiến lược để công bố theo lộ trình; đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2013, báo cáo giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh Chỉ tiêu số 21 tại Phụ lục 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013) cho phù hợp tình hình thực tế.

5. Xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến PTBV

Các đơn vị trong toàn Ngành chủ động xây dựng và triển khai các mô hình, sáng kiến PTBV ngành BHXH; báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt để bố trí kinh phí, tổ chức triển khai.

6. Từng bước triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Trên cơ sở Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh được phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao, toàn Ngành quan tâm triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh phù hợp điều kiện thực tế.

7. Tăng cường các nguồn lực tài chính để thực hiện PTBV

a) Ưu tiên nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán hàng năm cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, kế hoạch hành động về PTBV, nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ PTBV, giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực quản lý và thực hiện PTBV.

b) Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, đề xuất các giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tài trợ của các tổ chức quốc tế cho các hoạt động PTBV của Ngành.

8. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản lý và thực hiện PTBV

a) Giao Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và thực hiện PTBV cho toàn Ngành. Phát triển đồng bộ đội ngũ nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu PTBV.

b) Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý PTBV.

9. Nâng cao trách nhiệm tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH trong thực hiện PTBV.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, Giám đốc BHXH Công an nhân dân, Giám đốc BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình hành động này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để nâng cao trách nhiệm tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH trong thực hiện PTBV.

10. Tăng cường vai trò của khoa học và công nghệ trong PTBV

a) Giao Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển và tăng cường năng lực hệ thống cho cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo của Ngành phục vụ PTBV.

b) Viện Khoa học BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong ngành BHXH phục vụ PTBV.

c) Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tăng cường vai trò của chuyển giao công nghệ trong ngành BHXH phục vụ PTBV.

11. Tăng cường hợp tác quốc tế về PTBV

a) Giao Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hợp tác trao đổi thông tin trên các lĩnh vực về an sinh xã hội, huy động các nguồn tài trợ nước ngoài để thực hiện PTBV.

b) Ban Hợp tác quốc tế chủ trì đề xuất các biện pháp để BHXH Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực cũng như các diễn đàn thế giới để giải quyết những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và tăng cường tiếng nói của Việt Nam trong các diễn đàn này để thúc đẩy PTBV của Ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện

Căn cứ vào các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động và các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục 1 (kèm theo Chương trình hành động này), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả những nhiệm vụ và các đề án, chương trình của Chương trình hành động.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Chương trình hành động được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị.

b) Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị xây dựng dự toán thực hiện Chương trình hành động, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hàng năm, gửi BHXH Việt Nam (Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Chi) để xem xét, tổng hợp dự toán toàn Ngành báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

c) Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Chi tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động; hướng dẫn các đơn vị sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

d) Ban Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Chi, huy động các nguồn tài trợ nước ngoài để thực hiện Chương trình hành động.

3. Giám sát và đánh giá

a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, Giám đốc BHXH Công an nhân dân, Giám đốc BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc.

b) Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình của Chương trình hành động này. Định kỳ hàng năm đánh giá, sơ kết kết quả thực hiện Chương trình hành động; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu PTBV theo lộ trình và kỳ báo cáo quy định tại Phụ lục 2 (kèm theo Chương trình hành động này). Năm 2015 tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động và các chỉ tiêu PTBV, báo cáo Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Chương trình hành động, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, Giám đốc BHXH Công an nhân dân, Giám đốc BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ chủ động đề nghị, Ban Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 20151
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đợn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Các nhiệm vụ trọng tâm

 

 

 

1

Thành lập Ban chỉ đạo PTBV ngành BHXH và Văn phòng PTBV/Tổ chuyên trách về PTBV của ngành BHXH giai đoạn 2011-2020

Ban Tổ chức cán bộ

Ban Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan

2013

2

Xây dựng các Chương trình/Kế hoạch hành động của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc để thực hiện Chiến lược PTBV

Ban Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị liên quan

2013

3

Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành BHXH về PTBV.

Ban Tuyên truyền

Các đơn vị liên quan

2013-2015

4

Lồng ghép các nội dung giáo dục về PTBV vào chương trình giảng dạy

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

Các đơn vị liên quan

2013-2015

5

Rà soát, đánh giá tính bền vững của các chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành

Viện Khoa học BHXH

Các đơn vị liên quan

2013-2015

6

Đưa chỉ tiêu PTBV vào hệ thống kế hoạch các cấp

Ban Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị liên quan

2013-2015

7

Nghiên cứu các giải pháp thực hiện PTBV trong lĩnh vực BHXH, BHYT giai đoạn 2013-2015

Viện Khoa học BHXH

Các đơn vị liên quan

2013-2015

8

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Chỉ tiêu số 21 (Các chỉ tiêu giám sát và đánh giá PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020)

Ban Kế hoạch - Tài chính

Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT

2013

II

Các đề án triển khai thực hiện

 

 

 

1

Đề án xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện PTBV của Ngành giai đoạn 2013 -2015

Ban Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị liên quan

2013-2015

2

Đề án xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý PTBV của Ngành

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị liên quan

2013-2015

 

PHỤ LỤC 2

CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015*
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Chỉ tiêu

Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Lộ trình thực hiện

2015

Kỳ báo cáo

1

Tỷ lệ người dân được hưởng BHXH (%)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Chủ trì: Ban Kế hoạch Tài chính. Phối hợp: Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH)

2011

38

Năm

2

Tỷ lệ người dân được hưởng BHYT (%)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Chủ trì: Ban Kế hoạch Tài chính. Phối hợp: Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHYT)

2011

75

Năm

3

Tỷ lệ người dân được hưởng BHTN (%)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Chủ trì: Ban Kế hoạch Tài chính. Phối hợp: Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH)

2011

73

Năm

* Trích Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.1 Các nội dung, nhiệm vụ đã được nêu tại các chiến lược, chương trình hành động của Ngành, các nội dung, nhiệm vụ đang được triển khai tại Ngành không được nêu trong Chương trình hành động này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1221/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1221/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2013
Ngày hiệu lực27/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1221/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1221/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành27/11/2013
        Ngày hiệu lực27/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1221/QĐ-BHXH năm 2013 Chương trình hành động Bảo hiểm xã hội

         • 27/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực