Quyết định 1240/QĐ-UBND

Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng mỏ đá vôi khu vực núi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1240/QĐ-UBND kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng chất lượng mỏ đá vôi Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THĂM DÒ, ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG MỎ ĐÁ VÔI KHU VỰC NÚI SẼ CHÈ, XÃ GIA THANH, HUYỆN GIA VIỄN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 350/TTr-STNMT ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng mỏ đá vôi khu vực núi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, với các nội dung sau:

- Diện tích khu vực thăm dò: 11,4ha, được giới hạn bởi 10 điểm khép góc, từ điểm số 01 đến điểm số 10 trên bản đồ địa hình khu vực thăm dò, tỷ lệ 1/2000 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105°, múi chiếu 3°).

- Độ cao thăm dò, tính trữ lượng từ: + 10m.

- Trữ lượng mỏ cấp 121 và 122: 6.862.422m3; trong đó:

+ Trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 4.828.500 m3 (trong đó: cấp 121: 1.099.380m3, cấp 122: 3.729.120m3).

+ Trữ lượng đá vôi làm nguyên liệu nung vôi: 2.001.970m3 (trong đó: cấp 121: 1.314.187 m3, cp 122: 687.783 m3).

+ Trữ lượng đá đôlômit cấp 122: 31.952 m3.

- Chất lượng khoáng sản: Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường; trong đó có một phần đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu nung vôi và một phần khoáng sản đi kèm là đá đôlômit với hàm lượng MgO>15%.

Điều 2. Các tài liệu, báo cáo về kết quả thăm dò mỏ đá trên được sử dụng để lập báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến và giao nộp lưu trữ địa chất theo quy định. Trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản chủ đầu tư cần xem xét kỹ các ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá trữ lượng.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn Công ty TNHH MTV khoáng sản Vôi Việt hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác theo quy định, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn và Giám đốc Công ty TNHH MTV khoáng sản Vôi Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP3;
kh 188

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1240/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1240/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1240/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1240/QĐ-UBND kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng chất lượng mỏ đá vôi Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1240/QĐ-UBND kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng chất lượng mỏ đá vôi Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1240/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Ngọc Thạch
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1240/QĐ-UBND kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng chất lượng mỏ đá vôi Ninh Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1240/QĐ-UBND kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng chất lượng mỏ đá vôi Ninh Bình 2016

            • 23/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực