Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1242/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tổ chức chung sức xây dựng nông thôn mới Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1242/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÀ MAU CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng tại Tờ trình số 203/TTr-BTĐKT ngày 08/6/2017 và Công văn số 79/BTĐKT ngày 03/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (b/c);
- VP Điều phối nông thôn mới Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng t
nh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, TPCM;
- VPĐP các Chương trình mục tiêu quốc gia t
nh;
- LĐVP UBND tỉnh;

- Báo, Đài, Cổng TTĐT;
- PNN-TN, KG-VX, KT, TH;
- Lưu: VT, Tu57/7.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÀ MAU CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
1242/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội, để cùng ra sức xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế phù hợp và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, tiến bộ; gắn xây dựng nông nghiệp, nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên;... Xây dựng nông thôn tỉnh Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững.

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 50% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí để 05 năm sau được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Tập trung cao độ công tác lãnh đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới, việc tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các ngành, các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua trong thời gian tới.

- Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên với nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

- Thông qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

a) Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Thi đua thực hiện các nội dung có liên quan tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, phân công sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và tiếp tục phụ trách xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; các văn bản khác của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng nông thôn mới.

b) Đối với cấp huyện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch thi đua hàng năm, giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp theo Kế hoạch thi đua của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương; qua đó, tổ chức phát động phong trào thi đua trên địa bàn;

- Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, lựa chọn những tiêu chí quan trọng có tính đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo tiền đề thúc đẩy các tiêu chí khác phát triển; kịp thời hỗ trợ và xử lý những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm đến Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020 (thông qua Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh).

c) Đối với xã

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hàng năm và cả giai đoạn để thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới; cập nhật, theo dõi tiến độ thực hiện hàng tháng, quý, năm để có biện pháp chỉ đạo, điều hành đạt kế hoạch đề ra;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong từng ấp, giữa các ấp với nhau; thi đua giữa các hộ dân trong thực hiện các phần việc cụ thể và tự nguyện đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, xem đó là yếu tố quyết định để xây dựng nông thôn mới.

d) Đi với hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân

Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thuộc các thành phn kinh tế và tổ chức, cá nhân có đóng góp xây dựng và phát triển nông thôn mới như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ kinh phí mở lớp đào tạo; tập huấn kỹ thuật, kiến thức khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ; đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp thu hút lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đầu tư mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị đạt hiệu quả cao; có thành tích xuất sắc trong vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới, vận động hộ dân thực hiện tiêu chí nông thôn mới;... sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng.

2. Hình thức tổ chức thi đua

- Thi đua giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Thi đua giữa các huyện, thành phố Cà Mau;

- Thi đua giữa các xã;

- Thi đua giữa các ấp.

3. Thời gian thi đua: Từ năm 2016 - 2020.

III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, phân công sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và tiếp tục phụ trách xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; các văn bản khác của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng nông thôn mới.

b) Đối với cấp huyện

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Là đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

c) Đối với xã

- Xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm.

- Các xã được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với tập thể, cá nhân

Đối với tập thể và cá nhân (tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ khuyến nông khuyến ngư, cán bộ, công chức, viên chức, hộ gia đình, cá nhân,...) có thành tích xuất sắc hoặc có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, như: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm; vận động hộ dân thực hiện tiêu, chí nông thôn mới; có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới;...

2. Hình thức và cơ cấu giải thưng

2.1. Khen thưởng cấp tỉnh

2.1.1. Đối với xã

a) Giải thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới lần đầu (giai đoạn 2016 - 2020)

Được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 800 triệu đồng (tám trăm triệu đồng).

b) Giải thưởng cho xã được công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định (05 năm sau khi được quyết định công nhận đạt chun nông thôn mới lần đầu)

Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 01 tỷ đồng (một tỷ đồng).

2.1.2. Đối với cấp huyện

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, còn được xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 03 tỷ đồng (ba tỷ đồng).

2.1.3. Đối với tập thể và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

a) Cấp tỉnh

- Sở, ban, ngành, đơn vị được phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; phụ trách xã theo kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao; tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc đơn vị được xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

- Ngành, đoàn thể có Đề án hoặc Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới và thực hiện đạt hiệu quả cao; tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc đơn vị được xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

b) Cấp huyện, xã

Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, được xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, trong đó ưu tiên khen thưởng đối tượng trực tiếp thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới.

2.1.4. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ khuyến nông khuyến ngư, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sc

Xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp.

2.2. Khen thưởng cấp Nhà nước

Thực hiện theo nội dung IV, Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

IV. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

Kinh phí khen thưởng công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, được chi từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn ngân sách địa phương theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tỉnh phân công thành viên Hội đồng phụ trách chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát báo cáo cấp thẩm quyền về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua trên từng địa bàn cụ thể.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

- Các sở, ban, ngành tỉnh được phân công phụ trách từng tiêu chí nông thôn mới tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kịp thời hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị được phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hỗ trợ để xã được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh đăng ký đảm nhận thực hiện tiêu chí nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch và điều kiện cụ thể để chỉ đạo, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phân công các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả từng tiêu chí nông thôn mới. Lựa chọn những tiêu chí mang tính đột phá, các tiêu chí có khả năng hoàn thành sớm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo cơ sở để thực hiện các tiêu chí khác. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí khen thưởng và cập nhật, theo dõi tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã, huyện, thành phố; tổng hợp, báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp với Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

6. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

7. Điều kiện chuyển tiếp: Các trường hợp đã được khen thưởng theo Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, không được khen thưởng theo Kế hoạch này (nếu thành tích bị trùng lắp)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1242/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tổ chức chung sức xây dựng nông thôn mới Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1242/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tổ chức chung sức xây dựng nông thôn mới Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1242/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýNguyễn Tiến Hải
       Ngày ban hành17/07/2017
       Ngày hiệu lực17/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1242/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tổ chức chung sức xây dựng nông thôn mới Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1242/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tổ chức chung sức xây dựng nông thôn mới Cà Mau

           • 17/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực