Quyết định 767/QĐ-UBND

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 767/QĐ-UBND Kế hoạch thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 1242/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch tổ chức chung sức xây dựng nông thôn mới Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 767/QĐ-UBND Kế hoạch thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÀ MAU CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo;

Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 431/UBND-NN ngày 20/01/2016 về việc xây dựng kế hoạch thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 45/TTr-VPĐP ngày 24/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Kế hoạch kèm theo Quyết định này thay thế Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phát động phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (b/c);
- VP Điều phối nông thôn mới Trung ương;
- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- TT.T
nh y, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- VP Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT, Trung tâm CB-TH;
- PNN-TN, KG-VX, KT, TH;
- Lưu: VT. Tr 76/4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÀ MAU CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 767/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội để cùng ra sức xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế phù hợp và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, tiến bộ; gắn xây dựng nông nghiệp, nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xã hội nông thôn dân chủ, n định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện... Xây dựng nông thôn tỉnh Cà Mau phát triển toàn diện và bền vững.

- Tổ chức phong trào thi đua phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 50% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí để 5 năm sau được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới bền vững.

2. Yêu cầu

- Tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt của các ngành, các cấp trong thời gian tới.

- Tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sự chuyển biển mạnh mẽ hơn trong nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh.

- Huy động các nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn; bao gồm: Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần theo kế hoạch hàng năm, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác; hỗ trợ vốn tín dụng và vận động nhân dân đóng góp với mức độ hợp lý, trên tinh thần tự nguyện để xây dựng nông thôn mới.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

- Sở, ban, ngành tỉnh được phân công theo dõi, hướng dẫn từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo; sở, ban, ngành, đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

- Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới bền vững vào cuối giai đoạn 2016 - 2020;

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Tổ chức hợp tác (hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ khuyến nông khuyến ngư,...); doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong đầu tư xây dựng và phát trin nông thôn.

2. Nội dung thi đua

Thi đua xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành và nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp phân giao.

3. Hình thức tổ chức thi đua

- Thi đua giữa các xã;

- Thi đua giữa các huyện, thành phố Cà Mau;

- Thi đua giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: sở, ban, ngành được phân công chịu trách nhiệm từng tiêu chí nông thôn mới tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; sở, ban ngành, đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; các đoàn thể cấp tỉnh đăng ký đảm nhận thực hiện tiêu chí nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

4. Thời gian thi đua: Từ năm 2016 đến năm 2020.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Đối với sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Sở, ban, ngành, đoàn thể được phân công chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành, đơn vị được phân công phụ trách xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Cà Mau và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng để 05 năm sau đạt chuẩn nông thôn mới bền vững.

2. Đối với cấp huyện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch thi đua hàng năm, giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với Kế hoạch thi đua của tỉnh, tình hình thực tế ở địa phương và tổ chức phát động các xã đăng ký thi đua;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;

- Tùy tình hình thực tế ở địa phương, lựa chọn những tiêu chí có tính đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo cơ sở và là điều kiện để thực hiện các tiêu chí khác; kịp thời hỗ trợ và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã;

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh).

3. Đi với các xã

- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện, xem nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của xã trong thời gian ti;

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện hàng năm và cả giai đoạn để thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới; cập nhật theo dõi tiến độ thực hiện hàng tháng, quý, năm ở địa phương để có biện pháp chỉ đạo, điều hành đạt kế hoạch đề ra;

- Tăng cường công tác vận động, thuyết phục nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp để hưởng thụ trong quá trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, xem đó là yếu tố quyết định để xây dựng nông thôn mới.

4. Đối với Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân

Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân có đóng góp xây dựng và phát triển nông thôn mới (như hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ kinh phí mở lớp đào tạo; tập huấn kỹ thuật, kiến thức khởi sự doanh nghiệp, quản lý kinh tế hộ; đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp thu hút lao động, giải quyết việc làm nông thôn; đầu tư mô hình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; có thành tích xuất sắc trong vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới, vận động hộ dân thực hiện tiêu chí nông thôn mới;...) sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng.

IV. HÌNH THỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối với xã

a) Giải thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới lần đầu (giai đoạn 2016 - 2020):

- Đối với xã có đến 10 ấp: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 500 triệu đồng (năm trăm triệu đồng).

- Đối với xã có từ 11 ấp trở lên: Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 700 triệu đồng (bảy trăm triệu đồng).

b) Giải thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới bền vững (5 năm sau khi được quyết định công nhận đạt chun nông thôn mới lần đầu):

- Đối với xã có từ 10 ấp trở xuống: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 700 triệu đồng (bảy trăm triệu đồng).

- Đối với xã có từ 11 ấp trở lên: Được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 01 tỷ đồng (một tỷ đồng).

2. Cấp huyện

a) Đối với huyện, thành phố từ 10 xã trở xuống:

Giải thưởng cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 05 tỷ đồng (năm tỷ đồng).

b) Đối với huyện có từ 11 xã trở lên:

- Giải thưởng cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, được xét tặng Cờ thi đua của y ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng bằng công trình trị giá 07 tỷ đồng (bảy tỷ đồng).

- Các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tiêu biu đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

3. Giải thưởng cho tập thể và cá nhân các đơn vị trong tỉnh

a) Cấp tỉnh:

- Sở, ban, ngành, đơn vị được phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; phụ trách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu được giao, tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

- Ngành, đoàn thể có Đề án hoặc Chương trình, Kế hoạch tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới và thực hiện đạt kết quả xuất sắc, tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

b) Cấp huyện, xã:

Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, được xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng khen thưởng người làm công tác trực tiếp.

c) Đi với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ khuyến nông khuyến ngư, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sc:

Xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đề nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp.

V. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

Kinh phí khen thưởng cho công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được chi từ nguồn ngân sách địa phương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tỉnh phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng đchỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên từng địa bàn cụ thể.

2. Sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh:

- Sở, ban, ngành tỉnh được phân công phụ trách từng tiêu chí nông thôn mới tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với y ban nhân dân cấp huyện đchỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kịp thời hỗ trợ xử lý những khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình.

- Sở, ban, ngành, đơn vị được phân công phụ trách xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm phối hợp với y ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hỗ trợ đxã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Các đoàn thể cấp tỉnh đăng ký đảm nhận thực hiện tiêu chí nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phân công các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả từng tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

4. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm lập dự toán kinh phí khen thưởng và cập nhật, theo dõi tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã, huyện, thành phố Cà Mau; tổng hợp, báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và y ban nhân dân tỉnh.

5. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hàng năm báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Đến năm 2020, tổng kết Phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, xét chọn, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng trong cả giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn tiếp theo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 767/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu767/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2016
Ngày hiệu lực04/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 767/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 767/QĐ-UBND Kế hoạch thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 767/QĐ-UBND Kế hoạch thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu767/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýNguyễn Tiến Hải
       Ngày ban hành04/05/2016
       Ngày hiệu lực04/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 767/QĐ-UBND Kế hoạch thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 767/QĐ-UBND Kế hoạch thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020