Quyết định 1245/QĐ-TTg

Quyết định 1245/QĐ-TTg năm 2010 kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương vấn đề cấp bách đã được thay thế bởi Quyết định 58/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Kế hoạch bảo vệ và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương vấn đề cấp bách


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1245/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Phó trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an.

3. Ủy viên thường trực: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phụ trách Cục Kiểm lâm.

4. Ủy viên: Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm – Tổng cục Lâm nghiệp, Cục tác chiến, Cục Dân quân tự vệ, Cục cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng, Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy – Bộ Công an.

Danh sách các Phó Trưởng ban, thành viên Ban chỉ đạo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử và gửi danh sách về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành và các địa phương lập và thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Điều hành phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép ở những tụ điểm phức tạp.

4. Được quyền huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo thực hiện các công tác khác theo nội dung của các Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 và số 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phát triển rừng và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 3. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương đặt tại Cục Kiểm lâm, có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và theo dõi công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1282/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và xã hội, Quốc Phòng, Công an, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: T. chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an;
- UBND các tỉnh, TP Trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm lâm – Bộ NN&PTNT;
- Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng;
- Cục Cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng;
- Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng;
- Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy – Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1245/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1245/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2010
Ngày hiệu lực21/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1245/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương vấn đề cấp bách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương vấn đề cấp bách
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1245/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành21/07/2010
       Ngày hiệu lực21/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương vấn đề cấp bách

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1245/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương vấn đề cấp bách