Quyết định 1258/QĐ-UBND

Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 16-KH/TU triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1258/QĐ-UBND 2013 định hướng chiến lược khoáng sản công nghiệp khai khoáng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 245/TTr-TNMT ngày 08 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Trên cơ sở Kế hoạch được ban hành, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, căn cứ nội dung của Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, nhằm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (Quân);
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- TT. Công báo;
- Phòng NN-NĐ (Nguyên);
- Lưu: VT, Ktr14/9.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

Thực hiện Mục tiêu đã được đề ra tại Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các khoáng sản như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản năm 2010; các Nghị định; Thông tư hướng dẫn thi hành; các chủ trương, chính sách mới về khoáng sản đến các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài) của tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau, bố trí thời lượng để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khoáng sản. Cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy định về khoáng sản cho tủ sách pháp luật từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

- Rà soát, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quản lý, văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành pháp luật về khoáng sản, đảm bảo phù hợp với pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế của tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của UBND cấp huyện, cấp xã.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

- Kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

2. Đối với công tác điều tra, đánh giá địa chất về khoáng sản:

Lập bản đồ và điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản cát biển tỉnh Cà Mau ở khu vực có độ sâu từ 0m đến 30m nước (hoặc cách bờ 10km); làm rõ hơn cấu trúc địa chất, mức độ phân bố khoáng sản và phát hiện, khoanh định các diện tích có triển vọng về khoáng sản.

3. Đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản nhằm thu hồi tối đa khoáng sản, tăng giá trị của khoáng sản, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

4. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; thực hiện việc điều tiết hợp lý các khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các công tác sau:

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức và viên chức các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân và người dân sinh sống gần khu vực nơi nguồn tài nguyên khoáng sản.

- Tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh hoặc có phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đối với các địa phương có khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm và đình chỉ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng.

- Lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tham mưu UBND tỉnh hoàn thành việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Lập bản đồ và điều tra, đánh giá về tài nguyên cát biển tỉnh Cà Mau ở khu vực có độ sâu từ 0m đến 30m nước (hoặc cách bờ 10km); làm rõ hơn cấu trúc địa chất, mức độ phân bố khoáng sản và phát hiện, khoanh định các diện tích có triển vọng về khoáng sản.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cấp huyện và cấp xã.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

2. Sở Công Thương:

Nghiên cứu đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích việc đầu tư các thiết bị, công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến đảm bảo khai thác, sử dụng khoáng sản có hiệu quả, bảo vệ môi trường.

3. Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác khoáng sản theo thẩm quyền; hướng dẫn thủ tục đầu tư, cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo, kiện toàn bộ máy chuyên trách về khoáng sản, tài nguyên nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chỉ đạo các đồn biên phòng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tàu, thuyền bơm hút, vận chuyển cát biển tại các địa phương có biển, đặc biệt trên địa bàn huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác vận chuyển, tiêu thụ cát biển trái phép.

8. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và UBND các huyện có hoạt động khoáng sản tăng cường công tác đấu tranh và ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản trên các phương tiện thông tin, truyền thông thuộc phạm vi quản lý.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau:

- Tổ chức quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; ngăn ngừa tình trạng tự ý khai thác trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác này trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến toàn thể nhân dân trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với những nơi có khoáng sản.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép, thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn ngay các hoạt động tự ý khai thác khoáng sản trái phép từ khi mới xảy ra; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có khoáng sản.

(Kèm theo Danh mục phân công nhiệm vụ)

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

DANH MỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 16-KH/TU NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Cà Mau)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Khoáng sản, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Hằng năm, bắt đầu từ 2013

2

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công khai quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

2013 - 2015

3

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

2013 - 2015

4

Nghiên cứu đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích việc đầu tư các thiết bị, công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến đảm bảo khai thác, sử dụng khoáng sản có hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành có liên quan

2013 - 2020

5

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố Cà Mau

2014

6

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác quản lý nhà nước khoáng sản của UBND cấp huyện, cấp xã và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, thành phố

Các sở, ban, ngành có liên quan

Hàng năm

7

Xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tài nguyên và môi trường cấp huyện và cấp xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Phòng, ban chức năng huyện có liên quan

Hàng năm

8

Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ở các cấp

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

2013 - 2020

9

Lập bản đồ và điều tra, đánh giá về tài nguyên khoáng sản cát biển tỉnh Cà Mau ở khu vực có độ sâu từ 0m đến 30m nước (hoặc các bờ 10km); làm rõ hơn cấu trúc địa chất, mức độ phân bố khoáng sản và phát hiện, khoanh định các diện tích có triển vọng về khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố Cà Mau

2013 - 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1258/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1258/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1258/QĐ-UBND 2013 định hướng chiến lược khoáng sản công nghiệp khai khoáng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1258/QĐ-UBND 2013 định hướng chiến lược khoáng sản công nghiệp khai khoáng Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1258/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1258/QĐ-UBND 2013 định hướng chiến lược khoáng sản công nghiệp khai khoáng Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1258/QĐ-UBND 2013 định hướng chiến lược khoáng sản công nghiệp khai khoáng Cà Mau

            • 04/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực