Quyết định 126/2006/QĐ-UBND

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định

Quyết định 126/2006/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2008 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 126/2006/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện các chính sách về thi đua trong phạm vi quản lý của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị đó;

2. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành (phê duyệt) chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua cho từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh ban hành (phê duyệt);

3. Giúp UBND tỉnh thực hiện các chính sách khen thưởng đối với người có công trong kháng chiến giải phóng dân tộc, có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

4. Giúp UBND tỉnh sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của tỉnh; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng của các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trong lĩnh vực công tác thi đua, khen thưởng được giao; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật;

6. Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội, các ngành, các địa phương trong tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đề nghị khen thưởng, nêu gương và có kế hoạch nhân rộng các điển hình tiên tiến;

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành trong tỉnh;

8. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan theo mục tiêu và nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt; nghiên cứu đề xuất việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và tình hình thực tế của tỉnh;

10. Tổng hợp báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh cho UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo định kỳ, đột xuất;

11. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của tỉnh theo phân cấp, hướng dẫn thực hiện việc trao thưởng theo quy định; kiểm tra, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp, đổi lại bằng, hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc;

12. Lập dự toán quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh và kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích có hiệu quả quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh và nguồn kinh phí, tài sản được giao cho Ban quản lý theo quy định của pháp luật;

13. Quản lý tổ chức, bộ máy biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban theo quy định;

14. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác thi đua khen thưởng;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban.

1. Trưởng ban là người đứng đầu Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

2. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý cán bộ;

4. Việc khen thưởng, kỷ luật Trưởng ban và Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức tham mưu giúp lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Nghiệp vụ Thi đua, khen thưởng.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ Thi đua, khen thưởng; quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức và quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban là người lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng, trên cơ sở đảm bảo thực hiện chế độ trách nhiệm thủ trưởng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo Quy chế dân chủ cơ sở.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung các kỳ họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện chức năng tư vấn đối với UBND tỉnh;

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Đối với các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác về thi đua, khen thưởng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tổ chức hoạt động của Ban theo nội dung quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2006
Ngày hiệu lực15/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 126/2006/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 126/2006/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu126/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành05/12/2006
        Ngày hiệu lực15/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 126/2006/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/2006/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng Bình Định