Quyết định 1267/QĐ-UBND

Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1267/QĐ-UBND2019 thủ tục hành chính Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1267/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 247/TTr-SNV ngày 03 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của SNội vụ tỉnh Bạc Liêu;

Cụ thể:

Danh mục gồm 01 (một) thủ tục hành chính tại Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (Phụ lục)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện t
tnh;
- Bưu điện t
nh;
- Lưu: VT, KSTT - 60(TT).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN
THỦ T
C HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Quy định sửa đổi, bổ sung TTHC)

 

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (01 TTHC)

01

T-BLI-287254-TT

Thủ tục Thành lập ấp mới, khóm mới.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tổng số gồm: 01 TTHC./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1267/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1267/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1267/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1267/QĐ-UBND2019 thủ tục hành chính Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1267/QĐ-UBND2019 thủ tục hành chính Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1267/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýDương Thành Trung
       Ngày ban hành10/07/2019
       Ngày hiệu lực10/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1267/QĐ-UBND2019 thủ tục hành chính Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1267/QĐ-UBND2019 thủ tục hành chính Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

          • 10/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực