Quyết định 127/QĐ-BNN-TT

Quyết định 127/QĐ-BNN-TT năm 2012 về cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới và đính chính Quyết định 2488/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 127/QĐ-BNN-TT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI VÀ ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2488/QĐ-BNN NGÀY 21/10/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối với 09 giống cây trồng (danh sách kèm theo).

Điều 2. Đính chính sai sót về tên chủ bằng/chủ sở hữu giống lúa ĐT34 ban hành kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 10 năm 2011 (chi tiết kèm theo).

Điều 3. Chủ Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 185, 191 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và khoản 22, 23 và 24 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 09 giống cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới và Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc đính chính tên chủ bằng/chủ sở hữu giống lúa ĐT34.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT;
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu VT, TT và VPBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC CẤP BẰNG BẢO HỘ
(Kèm theo Quyết định số 127/QĐ-BNN-TT ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. YOKIHI

- Số đơn: 2009_10;

- Loài cây trồng: Địa lan (Cymbidium, sw.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Mukoyama Orchids Co. Ltd;

- Tác giả giống cây trồng: Takehiko MUKOYAMA;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

2. YASOKYOKU

- Số đơn: 2009_09;

- Loài cây trồng: Địa lan (Cymbidium, sw.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Mukoyama Orchids Co. Ltd;

- Tác giả giống cây trồng: Takehiko MUKOYAMA;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

3. DEKCATALINA

- Số đơn: 2011_15;

- Loài cây trồng: Cúc (Chrysanthemum L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Dekker Breeding B.V.;

- Tác giả giống cây trồng: Cornelis W.Dekker;

- Tổ chức đại diện: Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

4. DELIROSSANO

- Số đơn: 2011_21;

- Loài cây trồng: Cúc (Chrysanthemum L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Dekker Breeding B.V.;

- Tác giả giống cây trồng: Cornelis W.Dekker;

- Tổ chức đại diện: Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

5. OM 5954

- Số đơn: 2010_46;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu và Bùi Thị Dương Khuyều.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

6. OM 4488

- Số đơn: 2010_47;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu và Phạm Thị Bé Tư.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

7. OM 5629

- Số đơn: 2010_49;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

8. OMCS 2009

- Số đơn: 2010_50;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn di truyền chọn giống – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả: Bùi Chí Bửu và Trần Ánh Nguyệt.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

9. OM 5451

- Số đơn: 2011_3;

- Loài cây trồng: Lúa (Oryza sativa L.);

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Bộ môn Công nghệ sinh học – Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long;

- Tác giả giống cây trồng: Tác giả chính: Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan và Phạm Trung Nghĩa.

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

10. Đính chính tên chủ bằng bảo hộ

Nội dung đã in sai tại Quyết định số 2488/QĐ-BNN-TT ngày 21/10/2011 về tên chủ bằng bảo hộ giống ĐT34

Đính chính

Công ty cổ phần giống cây trồng Điện Biên

Công ty cổ phần giống cây trồng Điện Bàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2012
Ngày hiệu lực17/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 127/QĐ-BNN-TT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 127/QĐ-BNN-TT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu127/QĐ-BNN-TT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành17/01/2012
       Ngày hiệu lực17/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 127/QĐ-BNN-TT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/QĐ-BNN-TT cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới

           • 17/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực