Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT

Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT năm 2011 về cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới đối với 04 giống cây trồng (danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 185, 191 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và khoản 22, 23 và 24 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Khoa học Công nghệ và MT;
- Thanh tra Bộ;
- Tạp chí NN & PTNT;
- Lưu VT, TT và VPBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH SÁCH

GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC CẤP BẰNG BẢO HỘ
(Kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Nhị ưu 986

- Số đơn: 2009_11;

- Loài cây trồng: lúa;

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Tiêu Danh Nghênh và Công ty TNHH GCT Minh Phong - Phúc Kiến - Trung Quốc;

- Tác giả giống cây trồng: Tiêu Danh Nghênh và Lưu Văn Bính;

- Tổ chức đại diện: Công ty CP GCT Nghệ An và Công ty CP Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

2. Nàng Xuân

- Số đơn: 2009_31;

- Loài cây trồng: lúa;

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Công ty cổ phần nông nghiệp Nhiệt đới;

- Tác giả giống cây trồng: Công ty cổ phần nông nghiệp Nhiệt đới;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

3. Nếp Lang Liêu

- Số đơn: 2009_39;

- Loài cây trồng: lúa;

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Công ty cổ phần nông nghiệp Nhiệt đới;

- Tác giả giống cây trồng: Công ty cổ phần nông nghiệp Nhiệt đới;

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

4. ĐT 34

- Số đơn: 2009_43;

- Loài cây trồng: lúa;

- Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng: Công ty cổ phần tập đoàn Điện Biên;

- Tác giả giống cây trồng: Trần Thị Hồng (tác giả chính); Nguyễn Ngọc Tiến và Nguyễn Hải Yến (đồng tác giả)

- Thời hạn bảo hộ: 20 năm, tính từ ngày cấp Bằng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2488/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2488/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2011
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2488/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2488/QĐ-BNN-TT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành21/10/2011
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2488/QĐ-BNN-TT cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới