Quyết định 1276/QĐ-UBND

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang

Quyết định 1276/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính An Giang 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2805/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Tài chính An Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 14/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính An Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn, công bố niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 435/TTr-STC ngày 27 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tài chính tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính tỉnh An Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

2. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

1

Thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước

 

II. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo

1

Thủ tục chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

 

2

Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. Lĩnh vỰc Tài chính doanh nghiỆp và quẢn lý vỐn cỦa Nhà nưỚc tẠi doanh nghiỆp

1. Thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp tự đánh giá, xếp loại và gửi báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm báo cáo cho Sở Tài chính để thẩm định trước ngày 30/4 năm sau. Lập theo Biểu 01 và Biểu 02 - Mẫu số 04, kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

+ Bước 2: Vào quí II của năm sau, căn cứ báo cáo xếp loại của các doanh nghiệp; Sở Tài chính mời các ngành như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh để đánh giá xếp loại doanh nghiệp.

+ Bước 3: Sở Tài chính lập báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và viên chức quản lý doanh nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định ký gửi kết quả xếp loại doanh nghiệp cho Bộ Tài chính trước ngày 31/5.

+ Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp (bản chính).

2) Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp (bản chính).

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 90 ngày (trước ngày 31 tháng 7 của năm sau).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Biểu 01 - Mẫu số 04: Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Biểu 02 - Mẫu số 04: Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

+ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 

Biểu 01 – Mẫu số 04

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM........

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

[Tên DN]

[Loại hình DN]

Chỉ tiêu 1 (tr.đồng)

Doanh thu và thu nhập khác

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Chỉ tiêu 4 Xếp loại

Chỉ tiêu 5 Xếp loại

Xếp loại DN

KH

TH

Xếp loại

Lợi nhuận (triệu đồng)

Vốn CSH bình quân (triệu đồng)

Tỷ suất LN/vốn (%)

Xếp loại

Khả năng thanh toán nợ đến hạn

Nợ quá hạn (tr.đồng)

Xếp loại

KH

TH

KH

TH

KH

TH

TSNH

(tr.đồng)

Nợ NH

(tr.đồng)

TSNH/NNH (lần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng thành viên

Người lập biểu

(Tổng) Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

(Ký)

(Ký, đóng dấu)

 

Biểu 02 – Mẫu số 04

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM.....

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

TT

Tên doanh nghiệp

Tỷ suất Lợi nhuận/Vốn CSH

Kết quả xếp loại Doanh nghiệp

Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của VCQL

Xếp loại hoạt động VCQL Doanh nghiệp

Kế hoạch

Thực hiện

% Thực hiện/Kế hoạch

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chúTình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Viên chức quản lý được phân loại theo các mức độ: Thực hiện tốt, Không thực hiện tốt và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

 

Hội đồng thành viên

Người lập biểu

(Tổng) Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

(Ký)

(Ký, đóng dấu)

 

II. Lĩnh vỰc GiẢi quyẾt khiẾu nẠi, tỐ cáo

1. Thủ tục chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ khiếu nại, tố cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp đến Văn phòng Sở Tài chính.

+ Bước 2: Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo và chuyển cho Phòng Thanh tra. Phòng Thanh tra tiếp nhận và thực hiện nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

+ Bước 3: Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân cho Ban Giám đốc Sở.

+ Bước 4: Soạn thảo công văn chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Bước 5: Thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cho tổ chức, công dân biết.

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.

2) Tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đơn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Tài chính.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng ban có liên quan thuộc Sở Tài chính.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chuyển đơn.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc Hội;

+ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc Hội;

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

2. Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ khiếu nại, tố cáo qua bưu điện hoặc trực tiếp đến Văn phòng Sở Tài chính.

+ Bước 2: Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo và chuyển cho Phòng Thanh tra.

+ Bước 3: Phòng Thanh tra thực hiện nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

+ Bước 4: Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho Ban Giám đốc Sở.

+ Bước 5: Quyết định của Sở Tài chính về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi cho đối tượng khiếu nại, tố cáo biết để thực hiện.

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hành chính.

+ Qua đường bưu điện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.

2) Tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

+ Đối với hồ sơ khiếu nại: Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý (vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý).

Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: Không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý (vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý).

+ Đối với hồ sơ tố cáo: Không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý (vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Tài chính.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở hoặc Chánh Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban có liên quan thuộc Sở Tài chính.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc Hội;

+ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc Hội;

+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2016
Ngày hiệu lực10/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính An Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1276/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính An Giang 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1276/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành10/05/2016
       Ngày hiệu lực10/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính An Giang 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính An Giang 2016