Quyết định 1276/QĐ-UBND

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực báo chí thuộc Ủy ban nhân dân Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 26TTr/HNB ngày 10/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (CCTPN & CKSTTHC);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT Cà Mau;

- Trung tâm Công báo - Tin học Cà Mau;

- NC (N);

- Lưu: VT, Ktr09/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BÁO CHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Quyết định công nhận tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

PHẦN II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

1. Tên: Quyết định công nhận tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí tiêu biểu xuất sắc qua các thời kỳ thuộc các thể loại: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình và ảnh báo chí phản ánh về đất và người Cà Mau trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí tiêu biểu xuất sắc qua các thời kỳ gửi hồ sơ đến Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo, cụ thể như sau:

- Đối với những nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí (tác giả và nhóm tác giả) gửi hồ sơ đến Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo nơi mình đang sinh hoạt.

- Đối với những người làm báo không ở các cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì cá nhân đề nghị; trường hợp là liệt sĩ, người từ trần thì tổ chức hoặc thân nhân của liệt sĩ, người từ trần đề nghị. Hồ sơ đề nghị gửi đến Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

- Thời hạn nộp hồ sơ xét giải thưởng đối với mỗi kỳ xét giải thưởng sẽ do Trưởng ban Tổ chức xét tặng giải thưởng quy định.

Hồ sơ được tiếp nhận vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Ban tổ chức tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 của năm xét tặng giải thưởng. Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với tác giả gồm:

a) Tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-1A);

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

b) Đối với tác giả là những người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh lập 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-1B);

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có);

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân có đối chiếu bản chính (01 bản).

1.3.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với nhóm tác giả gồm:

a) Đại diện nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí cùng các thành viên của nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm và người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với người đại diện và tác giả là nhà báo đương nhiệm. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-2A);

- Danh sách từng thành viên (bản chính, theo mẫu DS-NTG-GNgM);

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân của thành viên là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (01 bản);

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

b) Đại diện nhóm tác giả là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh cùng các thành viên của nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí và người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với tác giả là nhà báo đương nhiệm. Hồ sơ gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-2B);

- Danh sách từng thành viên (bản chính, theo Mẫu DS-NTG-GNgM);

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các thành viên là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (01 bản);

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với các trường hợp là liệt sĩ, người từ trần thì thân nhân, người đại diện hợp pháp của tác giả gồm:

a) Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-3);

b) Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có);

c) Bản photo giấy chứng minh nhân dân của thân nhân, người đại diện hợp pháp có đối chiếu bản chính (01 bản).

1.3.1. Tác giả, nhóm tác giả nộp từ 01 đến 03 tác phẩm tiêu biểu kèm theo bản photocopy tài liệu chứng minh thành tích: Bằng chứng nhận, Bằng khen, Giấy khen của các tác phẩm báo chí đó. Các tác phẩm và tài liệu này, tác giả, nhóm tác giả phải photo nhân bản:

a) Đối với báo in và báo điện tử 12 bản;

b) Đối với báo phát thanh và báo truyền hình 03 đĩa CD hoặc DVD;

c) Đối với ảnh báo chí phải rọi trên giấy ảnh 03 bộ, khổ 20 x 30 cm.

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được xét tặng định kỳ 05 năm một lần, tính từ lần công bố và trao giải thưởng đầu tiên (2004 - 2009), sau đó cứ 05 năm xét tặng một lần.

- Lễ công bố và trao Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được tổ chức trang trọng vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 của năm xét tặng giải thưởng. Trường hợp đặc biệt do Ban Tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tác giả, nhóm tác giả.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận.

1.8. Lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-1A;

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM- 1B;

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-2A;

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-2B;

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-3;

- Danh sách từng thành viên theo mẫu DS-NTG-GNgM.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Tiêu chuẩn xét giải thưởng

1.10.1. Tiêu chuẩn chung:

a) Quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự chỉ đạo và quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước. Bản thân người hoạt động báo chí thể hiện trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong hoạt động nghề nghiệp phục vụ xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau;

b) Tiêu biểu về đạo đức báo chí cách mạng: Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện xuất sắc nghĩa vụ công dân và chức nghiệp của Nhà báo.

1.10.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Đối với nhà báo và những người hoạt động báo chí đương nhiệm phải có thời gian công tác báo chí ít nhất là 20 năm đối với nam và 15 năm đối với nữ;

b) Đối với nhà báo kháng chiến có thời gian hoạt động báo chí trong thời chiến ít nhất là 03 năm. Đối với các tác giả đã hy sinh hoặc từ trần nếu có tác phẩm báo chí xuất sắc thì được xét truy tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai;

c) Có tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí xuất sắc là tác phẩm phản ánh các chủ đề: Chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ đạt chất lượng xuất sắc, nội dung mang tính chính trị, tư tưởng và nhân văn cao, tác động sâu sắc lâu dài trong đời sống xã hội; những tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia và cấp quốc tế.

1.10.3. Điều kiện xét tặng giải thưởng

a) Đối tượng được xét giải thưởng phải được Ban Thư ký Chi hội Nhà báo cấp cơ sở xác nhận thành tích và tập thể hội viên Chi hội nhất trí đề cử, được Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thông qua, niêm yết danh sách gửi đến Hội đồng thẩm định giải thưởng.

b) Đối tượng được xét giải thưởng phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục hợp lệ theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

c) Tác phẩm được xét giải thưởng của các nhà báo và những người tham gia báo chí đương nhiệm phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian niên hạn xét thưởng, ít nhất 90 ngày trước khi được Chi hội Nhà báo cơ sở đề cử và xác nhận thành tích.

1.10.4. Trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn

a) Người đang trong thời gian thi hành bản án có hiệu lực pháp luật.

b) Người đang bị tạm giam hoặc đang bị điều tra hình sự của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

c) Có văn bản của tổ chức có thẩm quyền hoặc của cá nhân được đề cử xét tặng giải thưởng yêu cầu hoãn xét giải thưởng với lý do hợp pháp, chính đáng.

d) Vi phạm luật bản quyền.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

 

Mẫu ĐK-GNgM-1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với tác giả là nhà báo đương nhiệm)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):…………………………………………………………Nam, Nữ:……

- Bí danh, bút danh:………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

- Dân tộc:…………………………………………………………………………………………

- Nguyên quán:  …………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: :…………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): ……………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):………………………………. Di động: ………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ... Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………

- Thời gian công bố: ………………………………………………………………………………

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ ……………………………………………………………………………………………………

b/ ……………………………………………………………………………………………………

c/ ……………………………………………………………………………………………………

d/ ……………………………………………………………………………………………………

e/ ……………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng (nếu có): ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

……….., ngày .... tháng…….năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK- GNgM-1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với tác giả là nhà báo ngoài cơ quan báo chí)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):…………………………………………………………Nam, Nữ:……

- Bí danh, bút danh:………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

- Dân tộc:…………………………………………………………………………………………

- Nguyên quán:  …………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: :…………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): ……………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):………………………………. Di động: ………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ... Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………

- Thời gian công bố: ………………………………………………………………………………

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ ……………………………………………………………………………………………………

b/ ……………………………………………………………………………………………………

c/ ……………………………………………………………………………………………………

d/ ……………………………………………………………………………………………………

e/ ……………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng (nếu có): ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……….., ngày .... tháng…….năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-GNgM-2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với đại diện nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện nhóm tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):…………………………………………………………Nam, Nữ:……

- Bí danh, bút danh:………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….

- Dân tộc:…………………………………………………………………………………………

- Nguyên quán:  …………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: :…………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): ………………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………….

- Số điện thoại bàn (nếu có):………………………………. Di động: …………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………

2. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: …………………………………………………………………………………

- Thời gian công bố: ……………………………………………………………………………

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ …………………………………………………………………………………………………

b/ …………………………………………………………………………………………………

c/ …………………………………………………………………………………………………

d/ …………………………………………………………………………………………………

e/ …………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng của người đại diện (nếu có): ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật của người đại diện (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội,……. nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

……….., ngày .... tháng…….năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-GNgM-2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với đại diện nhóm tác giả là nhà báo ngoài cơ quan báo chí)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện nhóm tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):…………………………………………………………Nam, Nữ:……

- Bí danh, bút danh:………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………….

- Dân tộc:…………………………………………………………………………………………

- Nguyên quán:  …………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: :…………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): ……………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):………………………………. Di động: ………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………

2. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: …………………………………………………………………………………

- Thời gian công bố: ……………………………………………………………………………

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ …………………………………………………………………………………………………

b/ …………………………………………………………………………………………………

c/ …………………………………………………………………………………………………

d/ …………………………………………………………………………………………………

e/ …………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng của người đại diện (nếu có): ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật của người đại diện (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội,……. nếu có):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……….., ngày .... tháng…….năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-GNgM-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên
(Áp dụng đối với tác giả là liệt sĩ, người từ trần)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau.

1. Thông tin cá nhân của liệt sĩ, người từ trần:

- Họ và tên:…………………………………………………………Nam, Nữ:………............

- Bí danh, bút danh:……………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm mất: ………………………………………………………………………

- Dân tộc:…………………………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): ……………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………

2. Họ và tên thân nhân, người đại diện hợp pháp đăng ký tác phẩm

- Họ và tên (khai sinh): …………………………………………………Nam, Nữ: ……………

- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

- Quan hệ với tác giả: ……………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………………………….Di động:……………

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

3. Quá trình công tác của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ...

Đến tháng, năm ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tác phẩm đăng ký xét tặng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau

- Tên tác phẩm: …………………………………………………………………………………

- Thời gian công bố: ……………………………………………………………………………

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/ …………………………………………………………………………………………………

b/ …………………………………………………………………………………………………

c/ …………………………………………………………………………………………………

d/ …………………………………………………………………………………………………

e/ …………………………………………………………………………………………………

5. Khen thưởng của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần (nếu có): ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Kỷ luật của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội,………..nếu có):      

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……….., ngày .... tháng…….năm 20 ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu DS-NTG-GNgM

DANH SÁCH NHÓM TÁC GIẢ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN MAI TỈNH CA MAU

Tên tác phẩm: …………………………………………………………………………………

STT

Họ và tên từng thành viên tác giả

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Chuyên môn/ Nghề nghiệp

Chức vụ

Đơn vị công tác

Thời gian công tác (năm)

Xác nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

………………………

2

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

………………………

3

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

………………………

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực báo chí thuộc Ủy ban nhân dân Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1276/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực báo chí thuộc Ủy ban nhân dân Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1276/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Dũng
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực báo chí thuộc Ủy ban nhân dân Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới lĩnh vực báo chí thuộc Ủy ban nhân dân Cà Mau

            • 03/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực