Quyết định 1278/QĐ-TCHQ

Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2014 về Kế hoạch của Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

KẾ HOẠCH

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 01 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp) trong ngành Hải quan với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung Hiến pháp; nâng cao ý thức tôn trọng, trách nhiệm trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan;

- Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan, tạo động lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Thực hiện rà soát, xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành Hải quan để phát hiện những quy định trái Hiến pháp, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong ngành Hải quan phải quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp, bám sát kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm; thu hút được sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Giới thiệu, phổ biến ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp

a) Tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến

- Nội dung hoạt động: tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu, quán triệt ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp, các văn bản triển khai thi hành Hiến pháp và Kế hoạch này cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc khối Tổng cục

- Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: quý II/2014.

b) Giới thiệu, phổ biến trên Báo Hải quan điện tử; báo giấy Hải quan, Bản tin nghiên cứu Hải quan và Cổng thông tin điện tử Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Nội dung hoạt động: tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp; đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu giới thiệu, văn bản triển khai thi hành Hiến pháp, các bài viết, bài nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp; xây dựng chuyên mục, chuyên đề đăng tải các bài viết phân tích, làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp; thường xuyên thông tin, phản ánh các hoạt động nghiên cứu quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp.

- Phân công thực hiện: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Báo Hải quan, Viện Nghiên cứu hải quan, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện.

- Thời gian thực hiện: trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

c) Triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

- Nội dung hoạt động: triển khai cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Hải quan.

- Phân công thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì.

d) Biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật; tổ chức nghiên cứu, xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp

- Nội dung hoạt động:

+ Rà soát lại nội dung về Hiến pháp trong các giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của Trường Hải quan Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hải quan (nếu có) để xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013;

+ Kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật;

+ Trong thời gian biên soạn, xuất bản mới giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật, cần kịp thời cung cấp các tài liệu giảng dạy bổ sung về nội dung Hiến pháp năm 2013;

+ Tổ chức nghiên cứu, xây dựng bình luận khoa học, các hội thảo, tọa đàm về nội dung, chế định của Hiến pháp, về những điểm mới của Hiến pháp và cơ chế thực thi Hiến pháp.

- Phân công thực hiện:

+ Trường Hải quan Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải quan và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu giảng dạy, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

+ Viện Nghiên cứu Hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học trong việc tổ chức hoạt động nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp.

- Thời gian thực hiện:

+ Việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu giảng dạy, phù hợp với Hiến pháp: tập trung thực hiện trong năm 2014; các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện một cách phù hợp.

+ Việc nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp: thực hiện trong năm 2014 - 2015.

2. Soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được cấp có thẩm quyền giao; rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật phải đình chỉ thi hành, cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với quy định của Hiến pháp

a) Soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được cấp có thẩm quyền giao bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp

- Nội dung hoạt động:

+ Tham mưu cho Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền hoàn chỉnh thủ tục trình Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp, để trình Quốc hội xem xét thông qua theo Chương trình xây dựng Luật năm 2014 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII;

+ Căn cứ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội, tiến hành soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được giao cho Tổng cục Hải quan chủ trì.

- Phân công nhiệm vụ: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: bám sát tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh ghi trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm của Quốc hội.

b) Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan do các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị khác chủ trì soạn thảo bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp

- Nội dung hoạt động: tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị; văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế thuộc nhiệm vụ được giao phụ trách; văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan do các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị khác soạn thảo cho phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Phân công thực hiện: đơn vị có liên quan chủ trì thực hiện theo phân công cụ thể của lãnh đạo Tổng cục.

- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị lấy ý kiến.

c) Rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần phải đình chỉ thi hành, cần phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với quy định của Hiến pháp

- Nội dung hoạt động:

+ Rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Tổng cục chủ trì soạn thảo trình Bộ Tài chính ban hành hoặc trình Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền ban hành;

+ Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Tổng cục chủ trì soạn thảo trình Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành có quy định trái với Hiến pháp cần phải dừng thi hành;

+ Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tính đến thời điểm ngày 01/01/2014).

- Phân công thực hiện:

+ Vụ Pháp chế chủ trì chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở đó, tham mưu Tổng cục để trình Bộ Tài chính về nội dung hoạt động nêu trên.

+ Các đơn vị thuộc Tổng cục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ động rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý của đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện:

+ Việc hướng dẫn về cách thức rà soát, lập danh mục văn bản và xác định các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của Hiến pháp: thực hiện xong trước ngày 15/5/2014.

+ Việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định trái Hiến pháp cần phải dừng thi hành: thực hiện xong trước ngày 15/6/2014.

+ Việc rà soát, lập danh mục luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới: thực hiện xong trong tháng 5/2014.

+ Việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác liên tịch ban hành cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới: thực hiện xong trong tháng 5/2014.

3. Báo cáo kết quả triển khai thi hành Hiến pháp

- Nội dung hoạt động: báo cáo hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp.

- Phân công thực hiện: các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục báo cáo kết quả triển khai về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế). Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Tổng cục trình Bộ.

- Thời gian thực hiện: các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục báo cáo kết quả triển khai hàng năm về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 10/9; đối với báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Mục II của Kế hoạch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đúng, đủ, kịp thời trong lĩnh vực được phân công;

- Bảo đảm nhân lực và kinh phí để tổ chức thực hiện; thực hiện việc tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí tại Vụ Tài vụ - Quản trị theo đúng quy định hiện hành.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối giúp Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch:

- Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp theo đúng yêu cầu;

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục trong quá trình thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Tổng cục kết quả thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tổng hợp báo cáo chung hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo lãnh đạo Tổng cục ký trình Bộ Tài chính.

3. Vụ Tài vụ - Quản trị có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan Tổng cục và các điều kiện đảm bảo khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính để việc triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp đạt kết quả tốt.

4. Ngoài việc thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ và Tổng cục, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan Tổng cục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện, hàng năm có trách nhiệm lập dự toán, phân bổ kinh phí trong dự toán chi được giao.

Đối với các Vụ thuộc Tổng cục, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện, hàng năm có trách nhiệm lập dự toán theo nội dung, mức chi quy định gửi Vụ Tài vụ - Quản trị thẩm định, tổng hợp xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí trong dự toán chi được giao của cơ quan Tổng cục./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1278/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1278/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1278/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1278/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1278/QĐ-TCHQ năm 2014 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

         • 29/04/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/04/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực