Quyết định 554/QĐ-BTC

Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
-
Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s554/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 18 tháng 3 năm 2014)

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp) với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chthị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm; thu hút được sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức vào hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thn và nội dung Hiến pháp; nâng cao ý thức tôn trọng và trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đ ra trong Kế hoạch.

- Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện trong cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Thực hiện rà soát, xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính để phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải bị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp.

II. Nội dung triển khai thi hành Hiến pháp

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

1.1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, gii thiệu, phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản triển khai thi hành Hiến pháp.

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 được ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1.2. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng bng các hình thức phù hợp; đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu giới thiệu, văn bản triển khai thi hành Hiến pháp, các bài viết, bài nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp; xây dựng chuyên mục, chuyên đề đăng ti các bài viết phân tích, làm sáng tỏ cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp năm 2013; thường xuyên thông tin, phản ánh các hoạt động nghiên cứu quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Cục Tin học và Thống kê tài chính, Tạp chí Tài chính Thi báo Tài chính và các báo, tạp chí ngành tài chính xây dựng chuyên đề, chuyên mục triển khai thi hành Hiến pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

1.3. Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

a) Nội dung hoạt động

Tchức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ti toàn thcán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ đtìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

b) Phân công thực hiện

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ căn cứ hướng dẫn chung của Ban tổ chức cuộc thi để tổ chức cuộc thi nêu trên tại Bộ Tài chính.

c) Thi gian thực hiện: triển khai trong thời gian yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi.

1.4. Tổ chức rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định mới của Hiến pháp để có kế hoạch biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật; tổ chức nghiên cứu, xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp.

a) Nội dung hoạt động:

- Tchức rà soát lại nội dung về Hiến pháp trong các sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của các trường đại học, học viện, cao đẳng, trường đào tạo, bồi dưỡng hành chính, chính trị và các cơ sở giáo dục thuộc quản lý của Bộ Tài chính xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp với Hiến pháp.

- Kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật phù hợp với người học, cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Trong thời gian biên soạn, xuất bản mới giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật, cần kịp thời cung cấp các tài liệu giảng dạy bổ sung về nội dung Hiến pháp.

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng bình luận khoa học, các hội thảo, tọa đàm về nội dung, chế định của Hiến pháp, về những điểm mới của Hiến pháp và cơ chế thực thi Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện:

- Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Học viện Tài chính và các trường đại học và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác thuộc Bộ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch và kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu giảng dạy, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

- Viện Chiến lược và Chính sách tài chính chtrì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Ngân sách nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học trong quá trình tổ chức hoạt động nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp.

c) Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2016.

2. Soạn thảo, xây dựng các dự án Luật trong Chương trình luật, pháp lệnh 2014-2015 và các dự án luật khác theo phân công đến năm 2020 đảm bảo phù hợp và thi hành Hiến pháp năm 2013.

2.1. Tổ chức soạn thảo trình cấp có thẩm quyền các dự án Luật được giao phụ trách nằm trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014 - 2015 và các dự án Luật khác theo phân công đến năm 2020: Dự kiến các dự án luật cn sửa đổi, bsung, ban hành mới kèm theo.

2.2. Tham gia các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị; văn bản pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; văn bản pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; văn bản pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; văn bản pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế thuộc nhiệm vụ được giao phụ trách của các bộ, ngành khác.

a) Phân công thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ theo phân công tại Thông báo số 139/TB-BTC ngày 06/3/2012 thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai thực hiện Chương trình luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII và Thông báo số 337/TB-BTC ngày 20/9/2013 thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai thực hiện Chương trình luật, pháp lệnh năm 2014.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: khi phát sinh yêu cầu.

3. Hướng dẫn việc bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam.

a) Phân công thực hiện

Vụ Hành chính sự nghiệp chủ trì, phối hợp Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan giúp Bộ xây dựng hướng dẫn việc bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Thời gian thực hiện: tháng 4/2014.

4. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp

a) Nội dung hoạt động

- Tổ chức rà soát toàn diện các luật, pháp lệnh và các văn bản QPPL hiện hành do Bộ Tài chính ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo các quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Lập Danh mục đề xuất của Bộ Tài chính các luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp; Lập Danh mục và công bố Danh mục các quy định, văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với quy định của Hiến pháp (tính đến ngày 01/01/2014) cn phải dừng thi hành (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL).

b) Phân công thực hiện:

- Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, chủ trì hoạt động rà soát các văn bản QPPL có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình rà soát văn bản QPPL; tổng hợp và lập các Danh mục của Bộ Tài chính nêu trên; và nghiên cứu, lập đề nghị của Chính phủ xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm cho phù hợp.

- Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhim rà soát các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

c) Thời gian thực hiện:

- Tổ chức hướng dẫn về cách thức rà soát và xác định các quy định, văn bản QPPL có nội dung trái với quy định của Hiến pháp trước ngày 10/03/2014

- Đối với luật, pháp lệnh: lập danh mục luật, pháp lệnh cn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới gi về Vụ Pháp chế trước ngày 24/3/2014 đtổng hợp gửi B Tư pháp bsung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phvà Bộ trưởng Bộ Tài chính: lập và công bố danh mục văn bản có nội dung trái với quy định của Hiến pháp gi về Vụ Pháp chế trước ngày 15/6/2014 để tổng hợp trình Bộ công bố theo đúng quy định.

5. Xây dựng Báo cáo hàng năm gửi Bộ Tư pháp để báo cáo Chính phủ báo cáo Quc hội về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp.

a) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

b) Thời gian thực hiện: trước ngày 30/9 (từ năm 2014 - 2016).

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ đthực hiện nhiệm vụ được giao tại Mục II Kế hoạch này.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong lĩnh vực được phân công.

- Đảm bảo nhân lực và kinh phí để tổ chức thực hiện; thực hiện việc tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí tại Cục Kế hoạch - Tài chính theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thi hành Kế hoạch, cụ thể như sau:

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp theo đúng yêu cầu;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch này, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

- Ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tổng hợp Báo cáo chung hàng năm trình Bộ ký gửi Bộ Tư pháp.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan Bộ và các điều kiện đảm bảo khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính để việc triển khai thi hành các quy định của Hiến pháp đạt kết quả tốt.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được ly từ ngun kinh phí thường xuyên của cơ quan Bộ và các ngun đóng góp khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện, hàng năm có trách nhiệm lập dự toán, phân bổ kinh phí trong dự toán chi được giao để thực hiện đáp ứng mục tiêu yêu cầu của Bộ.

Đối với các Vụ thuộc Bộ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện, hàng năm có trách nhiệm lập dự toán theo nội dung, mức chi quy định gi Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, tổng hợp xây dựng dự toán, phân bổ kinh phí trong dự toán chi được giao của cơ quan B./.

 

DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ

GHI CHÚ

1

Luật Hải quan (sửa đổi)

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Quốc hội thông qua tháng 5/2014

 

2

Luật Ngân sách nhà nước (sửa đi)

Vụ Ngân sách nhà nước

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014)

 

3

Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh

Cục Tài chính doanh nghiệp

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014) và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014)

 

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Vụ Chính sách Thuế

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014)

 

5

Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật kế toán

Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015)

 

6

Luật phí, lệ phí

Vụ Chính sách Thuế

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Chính phtrình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015)

 

7

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Cục Quản lý công sản

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015)

 

8

Các đạo luật về thuế

Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

2015 - 2020

Theo đăng ký Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm 2015, năm 2016 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 554/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu554/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 554/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu554/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 554/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

         • 18/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực