Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/QĐ-UBND 2020 danh mục Vị trí việc làm thuộc Sở Lao động Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1282/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 4 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015, số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

Căn cứ Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1074/TTr-SNV ngày 19/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm (theo Phụ lục số 1 đính kèm), bảng mô tả công việc (theo Phụ lục số 2 đính kèm), khung năng lực vị trí việc làm (theo Phụ lục số 3 đính kèm) trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng và các quy định có liên quan thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động theo danh mục vị trí việc làm tại Quyết định này.

2. Căn cứ vào hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp và điều kiện cụ thể của đơn vị, xây dựng kế hoạch về số lượng người làm việc tại đơn vị theo từng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Như Điều 4;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Lưu: VT, NCKSTTHC, SNV. Thủy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/06/2020
Ngày hiệu lực 04/06/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 tháng trước
(01/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1282/QĐ-UBND 2020 danh mục Vị trí việc làm thuộc Sở Lao động Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1282/QĐ-UBND 2020 danh mục Vị trí việc làm thuộc Sở Lao động Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành 04/06/2020
Ngày hiệu lực 04/06/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 tháng trước
(01/02/2021)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1282/QĐ-UBND 2020 danh mục Vị trí việc làm thuộc Sở Lao động Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/QĐ-UBND 2020 danh mục Vị trí việc làm thuộc Sở Lao động Bình Thuận

  • 04/06/2020

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/06/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực