Quyết định 1283/QĐ-UBND

Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quy định về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1283/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 329/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2014 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1879/TTr-STC ngày 19/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên.

Lý do: Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh được ban hành trên cơ sở của Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ. Hiện nay, Thông tư liên tịch này đã được thay thế bằng Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hiến);
- CVP, PCVP. UBND tỉnh (Đ/c Thìn);
- Cổng TTĐT-UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Vkt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2018
Ngày hiệu lực25/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1283/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1283/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1283/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýHoàng Văn Trà
       Ngày ban hành25/06/2018
       Ngày hiệu lực25/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1283/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1283/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 329/QĐ-UBND quỹ bảo trì đường bộ Phú Yên

          • 25/06/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/06/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực